072 - Het Wiebengacomplex

De gemeenteraad besloot in 1913 tot de oprichting van een Middelbare Technische School, maar pas acht jaar later werd een begin gemaakt met de organisatie ervan. Daartoe was uit Den Haag de civiel ingenieur Jan Gerko Wiebenga (1886-1974) gehaald. De nieuwbakken directeur kreeg in februari 1922 van het gemeentebestuur de opdracht een schoolgebouw te ontwerpen, zowel voor zijn eigen MTS als voor de Ambachtsschool.

Wiebenga kreeg weinig tijd want de ‘nijverheidsscholen’ moesten het volgende najaar klaar zijn. De directeur, die geen ervaring had met het ontwerpen van gebouwen, riep de hulp in van de jonge Rotterdamse architect Leendert Cornelis van der Vlugt (1894-1936). Samen maakten ze in slechts zes weken tijd het ontwerp voor een scholencomplex dat zijn tijd ver vooruit was.

De officiële opening van de nijverheidsscholen vond plaats op 1 december 1923. De MTS en het kunst-nijverheidsonderwijs werden ondergebracht in het drie verdiepingen hoge bouwdeel aan de Petrus Driessenstraat, de Ambachtsschool in het lagere deel erachter aan de C.H. Petersstraat. Hoe innovatief en ingenieus het ontwerp ook was, voor velen was het moderne complex toch te veel van het goede.

De gemeenteraad wist wel raad. Door het nog aan te leggen Bernoulliplein wat te verkleinen, zou er extra bouwgrond beschikbaar komen en het ‘Wiebenga-complex’ enigszins uit het zicht verdwijnen. Raadslid Mengerink vond het ongepast ‘dezen bouw weg te stoppen’, maar een raadsmeerderheid vond het een elegante oplossing.
In de loop van de jaren werden de twee conciërgewoningen aan weerszijden gesloopt, maar onderging het complex ook aanzienlijke uitbreidingen. Zo werden de terugspringende bovenetages van de MTS in 1951 opgevuld, werd aan de C.H. Petersstraat in 1960 een ‘natuurkunde-vleugel’ bijgebouwd en kwam er in 1970 een uitbreiding aan het Eyssoniusplein. De meest recente nieuwbouw, als onderdeel van een omvangrijke restauratie, leverde de Hanzehogeschool in 2000 het huidige complex op.

072 - The Wiebenga Complex

In 1913, the city council decided to construct a Secondary Technical School, but began organizing this endeavor only eight years later. For this assignment, the civil engineer from The Hague, Jan Gerko Wiebenga (1886-1974), was brought in. The newly-made director received the assignment to design a school building from the city in February of 1922, both for his own Secondary Technical School, as well as for the Trade School.


Wiebenga was not given much time, because the industrial schools had to be finished by the next autumn. The director, who had no experience with designing buildings, called in for help from the young Rotterdam-based architect Leendert Cornelis van der Vlugt (1894-1936). Together, they made the design for a school-complex that was very ahead of its time in just six weeks.

The official opening of the industrial schools took place on December 1st, 1923. The Secondary Technical School and the art-and-design school (kunst-nijverheidsonderwijs) were accommodated in the three-story-high structure at the Petrus Driessenstraat, and the trade school was located in the lower section behind it, at the C.H. Peterstraat. As innovative and ingenious the design was, many found that the modern complex was ”too much of a good thing”. 

The city council had a solution: by making the not-yet constructed Bernoulliplein a bit smaller, there would be extra space available, and the Wiebenga-Complex would be slightly more out of sight. City council-member Mengerink found it inappropriate to ”stop this construction”, but a council-majority found it to be an elegant solution.
Over the years, the two concierge residences were demolished on both sides, but the complex also underwent major expansions; this is how the staggered upper floors of the Secondary Technical School were utilized in 1951. At the C.H. Petersstraat a ‘Physics wing’ was added in 1960, and an expansion was added at the Eynossiusplein in 1970. The most recent addition, as part of an extensive restoration, resulted in the current Hanze University in 2000.

072 - The Wiebenga Complex

Im Jahre 1913 beschloss der Gemeinderat die Gründung einer weiterführenden technischen Schule, jedoch begann die Organisation erst acht Jahre später mit der Bauplanung. Dazu wurde aus Den Haag der Ingenieur Jan Gerko Wiebenga (1886-1974) geholt. Der frischgebackene Direktor bekam im Februar 1922 von dem Gemeinderat die Aufgabe ein Schulgebäude, sowohl für seine eigene weiterführende technische Schule, als auch für die Handwerkerschule zu planen.

Wiebenga hatte wenig Zeit, denn die „Handwerkerschule“ musste im darauffolgenden Jahr fertig sein. Der Direktor, der keine Erfahrung mit dem Entwurf von Gebäuden hatte, bat den jungen Architekten Leendert Cornelis van der Vlugt (1894-1936) aus Rotterdam um Hilfe. Zusammen entwarfen sie das Schulgebäude, welches seiner Zeit sehr voraus war, in nur sechs Wochen.

Die offizielle Eröffnung der Handwerkerschule fand am 1. Dezember 1923 statt. Die weiterführende technische Schule und die Kunst- und Handwerkerschule waren in den drei Ebenen des hohen Gebäude an der Petrus Driessenstraat untergebracht, die Handwerkerschule war in dem tiefergelegenen Teil hinter der C.H. Petersstraat untergebracht. So innovativ und kunstreich das Gebäude auch war, für viele war der moderne Komplex doch zu viel des Guten.

Der Gemeinderat wusste sich jedoch zu helfen. Durch eine Verkleinerung des noch nicht angelegten Bernoulliplein, sollte extra Bauplatz verfügbar werden und so sollte der „Wiebenga-Komplex“ ein wenig aus der Sicht verschwinden. 

Gemeindemitglied Mengerink fand es unpassend „den Bau zu stoppen“, aber die Mehrheit des Gemeinderates sah es als eine passende Lösung. Im Laufe der Jahre wurden die beiden Hausmeister-Wohnungen an beiden Seiten abgerissen und auch der Komplex wurde erweitert. So wurden die oberen Etagen der weiterführenden technischen Schule im Jahre 1951 versetzt, ein „Naturkunde-Flügel“ an der C.H Peterstraat dazu gebaut und 1970 folgte ein Ausbau an der Eyssoniusplein. Der jüngste Neubau, ein Teil der umfangreichen Restauration, lieferte die Hanze University of Applied Sciences im Jahre 2000 mit dem heutigen Komplex.