031 - Westerbewaarschool

Op 28 februari 1891 richtten B. Olthoff en andere bewoners van het snelgroeiende ‘westelijk en zuidwestelijk gedeelte der gemeente’ zich tot B & W. Zij wensten ‘den bouw eener openbare lagere school van de 1e klasse en eener bewaarschool, zoo mogelijk in de nabijheid van de Westerhaven’. Voor de lagere school vond het college ‘vooralsnog geene termen’, maar een bewaarschool mocht er wel komen. Vijf jaar eerder had de raad namelijk al vastgesteld dat er naast de Noorder- en Zuider- ook nog wel behoefte was aan een derde gratis bewaarschool.
Er werden nu snel spijkers met koppen geslagen. Stadsbouwmeester Schram de Jong mocht waarschijnlijk het ontwerp maken en directeur der gemeentewerken Molenaar moest voor bestek en voorwaarden zorgen. Voor de bouw zelf tekende in juli 1891 aannemer Holthuis voor nog geen twintig mille.

De school, die in neorenaissance stijl werd gebouwd, kreeg zes lokalen voor in totaal zo’n 340 leerlingen! In twee lokalen kwamen zandbakken en openslaande deuren naar de veranda, waardoor de ideeën van de Zwitserse pedagoog Wilhelm Fröbel beter in praktijk konden worden gebracht.
Al ‘fröbelend’ met blokken, snippers of ander materiaal zouden de kleuters ontdekkend leren, was de algemeen aanvaarde opvatting. Tot ‘Hoofd Fröbelschool’ koos de raad op 9 juli 1892 de toen 26-jarige Aaltje Bakker uit Sneek. Hoewel ze van de 35 kandidaat-‘bewaarschoolhouderessen’ als tweede op de voordracht was geplaatst, kreeg de gemeente geen spijt van haar keus. Juf Bakker zou de school namelijk tot aan haar pensionering in 1930 trouw blijven.
 
Tijdens de 2e wereldoorlog werd het gebouw tijdelijk gebruikt door andere scholen en voor de distributie. De Westerbewaarschool woonde zolang in bij haar ‘zusje’ aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Na de oorlog keerden de kleuters in het gebouw terug, maar de school ging nu De Margriet heten. Door een teruglopend leerlingenaantal maakte het kleuteronderwijs in 1959 plaats voor het onderwijs aan de ‘zeer moeilijk lerende kinderen’ van de Prof. R. Casimirschool en – na een fusie – de Erasmusschool. In 1993 werd het pand gekocht door woningstichting De Huismeesters, die het opknapte ten behoeve van de nieuwe gebruikers de Stichting Monument & Materiaal en de gemeente Groningen.

031 - Westerbewaarschool

On the 28th of February 1891, B. Olthoff and other inhabitants of the fast growing “western and southwestern part of the city” addressed the Mayor and city council of Groningen. They wished to build a public primary school. And a nursery school, if possible in the proximity of the Westerhaven. For the primary school, the council didn’t find any grounds to admit this request, however, the nursery school was allowed. Five years earlier, the council had already established that besides the Northern and Southern schools there was a need for a third free nursery school.
Decisions were now made quickly. City planner Schram de Jong was likely to make the design and director of city works Molenaar had to take care of the planning and terms of the building. For the actual build of the school, contractor Holthuis signed in 1891 an agreement of not even twenty thousand.

The school, which was built in neo-renaissance style, got six classrooms for a total of 340 students! Sandboxes and folding doors to the veranda were installed in two classrooms, which helped bring the ideas of the Swiss pedagogue Wilhelm Fröbel into practice.
The commonly accepted notion was that the toddlers would play with blocks, shreds of paper, or other materials which would allow them to learn while exploring. The head of the “Fröbelschool” was chosen by the council on the 9th of July 1892. The chosen headmistress was the then 26-year-old Aaltje Bakker from Sneek.  Even though she was the second person out of the 35 candidates to be nominated, the council did not regret its choice. Headmistress Bakker was loyal to the school until her retirement in 1930.

During the second world war, the building was temporarily used by other schools and for distribution purposes. The Westerbewaarschool was relocated to the “Nieuwe Kijk” at “t Jastraat” for this period of time. After the war, the toddlers returned to the building, but the school was renamed “De Margriet”. Due to the reducing number of students, toddler education was replaced by education for students with learning difficulties in 1959. These children came from the Prof. R. Casimirschool and after a merger, it became the Erasmusschool. In 1993 the building was purchased by housing association De Huismeesters, which refurbished it to meet the needs of the Monument and Materials foundation, and the city of Groningen, who became the new users of the building.

031 - Westerbewaarschool

Am 28. Februar 1891 wendeten B. Olthoff und andere Einwohner des schnell wachsenden „West- und Südwest  Teils der Stadt“ sich an den Bürgermeister und den Stadtrat Groningens. Ihr Wunsch war es eine staatliche Grundschule und einen Kindergarten, wenn möglich in näherer Umgebung des Westerhaven’s, zu bauen.
Für die Grundschule konnte der Rat kein geeignetes Grundstück finden um den Bau zu erlauben, jedoch wurde der Kindergarten bewilligt. Fünf Jahre zuvor, hatte der Rat bereits beschlossen, dass neben den Nord- und Süd-kindergarten ein weiterer kostenloser Kindergarten benötigt würde.
Die Entscheidungen wurden schnell getroffen – der Stadtplaner Schram de Jong würde den Entwurf erstellen und der Direktor der öffentlichen Arbeit Molenaar würde sich um die Planung und die Vertragsbedingungen des Gebäudes kümmern. Für den tatsächlichen Bau des Kindergartens, unterschrieb der Bauunternehmer Holthuis im Jahre 1891 eine Vereinbarung über knapp 20 Tausend.

Die Schule, die im Neo-Renaissance Stil gebaut wurde, hatte sechs Klassenräume für insgesamt 340 Schüler! In zwei Klassenräumen wurden Sandkästen und Klapptüren zur Veranda eingebaut, welche die Ideen des Schweizer Pädagogen Wilhelm Fröbel in die Tat umsetzte. Die gemein akzeptierte Ansicht war, dass die Kleinkinder mit Blöcken, Papierschnitzeln oder anderen Materialien spielten, die ihnen erlaubten während dem Erforschen zu lernen. Der Direktor der Fröbelschule wurde vom Rat im Juli 1892 auserwählt. Die gewählte Schulleiterin war die damals 26-jährige Aaltje Bakker aus Sneek. Obwohl sie die zweite Wahl aus den 35 aufgestellten Kandidaten war, bereute der Rat seine Wahl nicht. Schulleiterin Bakker war loyal gegenüber der Schule bis hin zu Ihrer Pensionierung im Jahre 1930.

Während des zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude zwischenzeitlich von anderen Schulen und zur Distribution genutzt. Für diesen Zeitraum wurde die Westerbewaarschool in die Nieuwe Kijk in het ’t Jatstraat umgesiedelt.
Nach dem Krieg kehrten die Kinder in das Gebäude zurück, jedoch wurde die Schule in „De Margriet“ umbenannt. Auf Grund der sinkenden Schülerzahlen, wurde die Kleinkindbildung im Jahre 1959 durch die Bildung für Schüler mit Lernschwierigkeiten ersetzt. Die Kinder kamen aus der Prof. R. Casimirschool und nach einem Zusammenschluss bekam sie den Namen Erasmusschool. In 1993 wurde das Gebäude von der Wohnungsbaugesellschaft De Huismeester erworben, welcher es restaurierte um den Anforderungen des Monumentes und Materials foundation und der Stadt Groningen, die die neuen Benutzer des Gebäudes wurden, gerecht zu werden.