047 - Werkmanhuis

Vanaf de zeventiende eeuw stonden er drie gebouwen op de plaats van het huidige Werkmanhuis. De twee noordelijkste werden in 1856 gekocht door Jacobus Christoffel de Mol Moncourt. Niet alleen als graanhandelaar, maar ook als voorvechter van christelijk onderwijs en medestichter van de Amsterdamse Vrije Universiteit verdiende De Mol Moncourt zijn sporen. In 1857 liet hij de gekochte panden vervangen door de pakhuizen De Rijn en De Schelde. Zijn zoon en opvolger Nicolaas Nieveen de Mol Moncourt liet er in 1885 nog een derde pakhuis naast bouwen.

De huidige vorm kreeg het pand in 1903 doordat de graanhandelaren Mesdag en Rowaan er twee verdiepingen op lieten zetten. Ook met de komst van distillateur-slijter Jakobus Kornelis Hammingh in 1912 bleef de driedeling bestaan. Dit veranderde pas in 1919-’20 toen de laatste met enkele anderen de twee noordelijkste pakhuizen samenvoegde om er de NV Telefoonapparatenfabriek TAFA te vestigen.

Het ging TAFA niet voor de wind en in 1922 gooide de directie het pand in de verhuur. Hendrik Nicolaas Werkman, wiens drukkerij in de Pelsterstraat net ten onder was gegaan, werd een van de huurders. Werkman (1882-1945) begon op de Lage der A opnieuw. Op de 2e verdieping vestigde hij zijn drukkerij. Om voldoende hoogte te krijgen liet hij een deel van het plafond wegzagen. Zijn kantoor kwam op het overgebleven deel van de 3e verdieping.

In 1923 maakte Werkman hier zijn eerste ‘druksels’. In de oorlog drukte hij een serie uitgaven van ‘de schippers van de Blauwe Schuit’, waaronder Martin Bubers chassidische legenden. Deze en andere ‘illegale’ activiteiten leidden ertoe dat Werkman in 1945 door de Duitsers werd gearresteerd en gefusilleerd.

Na de oorlog bleef de drukkerij, die toen werd geleid door Werkmans vroegere werknemer Wybren Bos, nog tot de jaren zestig in het pand. Hierna werd het complex alleen nog door eigenaar Adriani gebruikt als pakhuis. Begin jaren tachtig kwam ook daar een eind aan en werd het door de Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden (thans De Huismeesters) verbouwd. Bij de oplevering werd het pand in 1983 Werkmanhuis gedoopt.

047 - Werkmanhuis

From the 17th century, there were 3 buildings on the site of the present “Werkmanhuis” (workers home). The two  Northern premises were bought by Jacobus Christoffel de Mol Moncourt. He earned his spurs not only as a grain trader but also as an advocate for Christian education and as a co-founder of the Amsterdamse Vrije Universiteit, the University of Amsterdam. In 1857 he replaced the purchased property by the warehouses, “De Rijn” and “De Schelde”. His son and successor Nicolaas Nieveen de Mol Moncourt built a third warehouse next to them in 1855.

The current shape of the property was constructed in 1903 when the grain traders Mesdag en Rowen added two floors on top. With the arrival of distiller-liquor merchant Jakobus Kornelis Hammingh in 1912, the property kept its shape. This only changed in 1919-1920, when the premises were joint together to accommodate the phone factory TAFA.

Business was not going well for TAFA, therefore the management decided to put the property up for rent in 1922. Hendrik Nicolaas Werkman, who’s printing business just went bankrupt, became one of the tenants. Werkman (1882-1945) started over on “de Lage der A”. On the 2nd floor, he accommodated his printing office. In order to get enough space in height, he instructed to remove part of the ceiling of the 3rd floor. He accommodated his office on the remaining part of the 3rd floor.

In 1923, Werkman developed his first prints. During the war, he printed several editions of “de schippers van de Blauwe Schuit”, including Martin Bubers Chassidic legends. This and other “illegal” activities were the cause of Werkman being arrested and executed by the Germans in 1945.

After the war, the print office was operated by Werkman’s former employee Wybren Bos, until the 60’s. After the print office was closed, the owner of the property Adriani, used the premises as a warehouse. In the early eighties, it is been rebuilt by the society to improve housing conditions. Upon completion in 1983, it was called “Werkmanhuis”.

047 - Werkmanhuis

Ab dem 17. Jahrhundert befanden sich 3 Gebäude auf dem Gelände des heutigen „Werkmanhuis“ (Arbeiterhaus). Die beiden nördlichen Räumlichkeiten wurden von Jacobus Christoffel de Mol Moncourt gekauft. Er verdiente seine Sporen nicht nur als Getreidehändler, sondern auch als Verfechter der christlichen Erziehung und als Mitbegründer der Amsterdamse Vrije Universiteit, der Universität Amsterdams. Im Jahre 1857 ersetzte er das gekaufte Grundstück durch die Lagerhäuser „De Rijn" und „De Schelde". Sein Sohn und Nachfolger Nicolaas Nieveen de Mol Moncourt, baute ein drittes Lager neben den beiden anderen im Jahre 1855.

Der aktuelle Umriss der Immobilie wurde im Jahre 1903 erbaut, als die Getreidehändler Mesdag en Rowen es um zwei Stockwerke erweiterten. Mit der Ankunft des Brennerei-Schnaps Kaufmanns Jakobus Kornelis Hammingh im Jahre 1912 behielt die Immobilie ihren Umriss. Dies änderte sich erst 1919-1920, als die Prämissen an die Telefonfabrik TAFA angepasst wurden.

Die TAFA war jedoch nicht rentabel, weshalb sich die Geschäftsführung entschloss, die Immobilie im Jahre 1922 zu vermieten. Hendrik Nicolaas Werkman, dessen Druckgewerbe bankrott war, wurde zu einem der Mieter. Werkman (1882-1945) startete bei „de Lage der A“. Im 2. Stock beherbergte er seine Druckerei. Um genügend Platz in Höhe zu bekommen, befahl er, einen Teil der Decke des 3. Stocks zu entfernen. Sein Büro befand sich auf dem verbleibenden Teil der 3. Etage.

1923 entwickelte Werkman seine ersten Drucke. Während des Krieges, druckte er mehrere Ausgaben von „Schülern van de Blauwe Schuit", darunter Martin Bubers Chassidic Legenden. Diese und andere „illegale" Aktivitäten waren die Ursache dafür, dass Werkman 1945 von den Deutschen verhaftet und hingerichtet wurde.

Nach dem Krieg wurde die Druckerei von Werkmans ehemaligem Mitarbeiter Wybren Bos bis in die 60er Jahre weiter betrieben. Nachdem die Druckerei geschlossen wurde, benutzte der Besitzer des Anwesens Adriani das Gelände als Lager. In den frühen achtziger Jahren wurde es von der Gesellschaft wieder hergerichtet, um die Wohnverhältnisse zu verbessern. Nach Fertigstellung im Jahre 1983 bekam es den Namen Werkmanhuis.