089 - Watertoren Noord

Omdat de gemeente er zelf geen brood in zag, ontstond in 1880 de particuliere NV De Groninger Waterleiding. De eerste watertoren van de NV stond tot de sloop in 1970 bij het Sterrebos. Om het Academisch Ziekenhuis en de bevolking in de nieuwe noordelijke stadsuitbreidingen goed te kunnen bedienen, werd begin twintigste eeuw besloten tot een tweede toren. Ondertussen had de gemeente enkele vergeefse pogingen gedaan de NV over te nemen. Uiteindelijk deed B&W de gemeenteraad het voorstel tot de oprichting van een eigen waterbedrijf, uitgerekend op de dag dat de NV een bouwvergunning aanvroeg voor de Watertoren Noord.

De 45 meter hoge watertoren werd in 1907-’08 gebouwd door de Braunschweiger firma A. Wilke & Co., vermoedelijk naar een ontwerp van de Bremer C. Francke. Het was de eerste Nederlandse watertoren met een open stalen onderbouw. De gemeente begon de NV steeds meer tegen te werken en bouwde in 1911-’12 een eigen, hogere en massieve toren aan de Hofstede de Grootkade. Het werd het begin van een langdurig juridisch steekspel tussen beide waterleidingbedrijven dat pas in 1918 werd beslecht en toen resulteerde in één, gemeentelijk, waterleidingbedrijf met twee watertorens vlak bij elkaar.

De Watertoren Noord werd in 1977 buiten gebruik gesteld. Op zoek naar een nieuwe bestemming schreef de gemeente in 1990 een prijsvraag uit onder de titel ‘Wie ziet er toekomst in een toren?’. Het duurde tot 2013-’14 voor het winnende ontwerp in enigszins aangepaste vorm werd uitgevoerd en ‘De Bovenkamer van Groningen’ ontstond. Het voormalige waterreservoir bevat nu, in plaats van één miljoen liter water, een lounge, auditorium en expositieruimte met bar.

089 - Watertoren Noord

Because the municipality did not see any future in it, the company ‘The Groninger Waterworks, LLC’ arose as a private enterprise in 1880. The firm’s first water tower was located at the Sterrebos until its demolition in 1970. In order to serve the University Hospital and the population of the new northern city expansion in the early twenties, it was decided that a second tower would be built. Meanwhile, the municipality had several unsuccessful attempts at taking over the company. Eventually, the Mayor and council members proposed the establishment of their own water company to the City Council, on the exact day that the Groninger Waterworks applied for a building permit for ‘Watertoren Noord’.

The water tower, which had a height of 45 meters, was built in 1907- 08 by the firm Braunschweiger A. Wilke & Co. and was likely inspired by a design of Bremer C. Francke. It was the first Dutch water tower with an open steel substructure. The municipality continued counteracting the Groninger Waterworks by building an even bigger tower at the Hofstede de Grootkade in 1911 – 12. It was the beginning of a long legal battle between the two water companies, which was finally settled in 1918 and resulted in one single municipal waterworks company with two water towers in close proximity to one another.

The Watertoren Noord was taken out of service in 1977. When looking for a new destination, the municipality created a contest in 1990, by posing the question: ‘Who sees future in the tower?’. It took until 2013 – 14 before a winning design was chosen, which was used in a slightly modified form. Thus, ‘The Bovenkamer van Groningen’ (Attic or Upper Room of Groningen) was born. Instead of containing one million litres of water, the former water tower now holds a lounge, an auditorium, and an exhibition hall with a bar.

089 - Watertoren Noord

Da die Gemeinde keine Zukunft darin sah, entstand im Jahre 1880 die Firma „Die Groninger Wasserwerke, LLC" als Privatunternehmen. Der erste Wasserturm der Firma lag am Sterrebos bis zum Abriss im Jahr 1970. Um dem Universitätskrankenhaus zu helfen und aufgrund des Anstiegs der Bevölkerung in der neuen nördlichen Stadt in den frühen Zwanzigern, wurde beschlossen, dass ein zweiter Turm gebaut wird. Inzwischen hatte die Gemeinde mehrere erfolglose Versuche, die Firma zu übernehmen, unternommen. Schließlich beantragten der Bürgermeister und die Ratsmitglieder an dem gleichen Tag, an dem das Groninger Wasserwerk eine Baugenehmigung für den „Wasserturm Nord" beantragte, die Errichtung einer eigenen Wasserfirma und stellten es dem Stadtrat vor.

Von 1907 bis 1908 wurde der 45 Meter hohe Wasserturm von der Firma Braunschweiger A. Wilke & Co. gebaut und wurde wahrscheinlich von dem Entwurf von Bremer C. Francke inspiriert. Dies war der erste holländische Wasserturm mit einer offenen Stahlunterkonstruktion. Die Gemeinde wirkte den Groninger Wasserwerken entgegen, indem sie von 1911 bis 1912 einen noch größeren Turm an der Hofstede de Grootkade baute. Es war der Beginn von einem langen Rechtsstreit zwischen den beiden Wassergesellschaften, der schließlich im Jahr 1918 besiegelt wurde, indem ein einziges städtisches Wasserwerk mit zwei Wassertürmen in unmittelbarer Nähe entstand.

1977 wurde der Wasserturm Nord dann außer Betrieb genommen. Bei der Suche nach einem neuen Ziel wurde ein 1990 Wettbewerb von der Gemeinde im Jahr eröffnet. Dabei wurde die Frage gestellt: Wer sieht eine Zukunft in dem Turm? Es dauerte bis in das Jahr 2013-2014 als ein Sieger Entwurf gewählt wurde, der in leicht geänderter Variante verwendet wurde. Dadurch wurde „Der Bovenkamer van Groningen" (Attischer oder Oberer Raum von Groningen) geboren. Anstatt einer Million Liter Wasser enthält der ehemalige Wasserturm heute eine Lounge, ein Auditorium und eine Ausstellungshalle mit einer Bar.