056 - Van Houtenhuis

‘De Twee Reizigers’ was de eerste van een serie molens langs het Damsterdiep. De achtkante bovenkruier met zwichtstelling op schuur dankte zijn naam aan de Harlinger broers Abbe en Hans Hansen de Jong. Zij lieten de houtzaagmolen in 1754-’55 bouwen. In 1831 werd hij met alle toebehoren gekocht door het doopsgezinde paar Derk van Houten Hzn. en Barbara Elisabeth Meihuizen. Zij kregen in totaal negen kinderen, waaronder schilderes Sientje en politicus Samuel.

De in december 1834 geboren Sientje trouwde met de eveneens schilderende Hendrik Willem Mesdag. Net als zijn zus werd de ruim twee jaar jongere Samuel – die naam maakte als bestrijder van de kinderarbeid – geboren in het oude molenhuis. In 1838 was dit zo versleten dat het vervangen werd door het huidige. In dit nieuwe huis werd jaren later schilder Gerrit van Houten geboren als zoon van Sientjes en Samuels oudste broer Hindrik. Een gedenksteen herinnert aan deze gebeurtenis.

De Van Houtens breidden het bedrijf in 1868 uit met een stoomhoutzagerij en stapten in 1895, als eersten in Nederland, helemaal over op elektrische beweegkracht. Maar het ging de firma niet altijd voor de wind, want tien jaar later was er een grote brand. Bij de noodzakelijke nieuwbouw sneuvelde in 1906 ook de al gedeeltelijk onttakelde oude molen. Behouden bleven het molenhuis en de aanbouwen uit 1874 en 1902. In het eerste jaar had architect Lit een kantoor, keuken en grote tuinkamer ontworpen. En zijn collega Huurman voegde daar later nog twee nieuwe kantoren en een stal met tuigkamer aan toe.

Na de ondergang van het bedrijf werd omstreeks 1960 alles gesloopt, met uitzondering van de bebouwing langs het Damsterdiep. Het oude bedrijfsterrein kreeg pas in 1978-’80 een nieuwe bestemming, toen woningbouwvereniging Patrimonium het bebouwde met 184 woningen. De straatnamen Balkgat, Holtstek en Zagerij herinneren aan de oude houthandel.

056 - Van Houtenhuis

“De Twee Reizigers” (the two travellers), was the first out of a series of windmills on the Damsterdiep. The octagonal movable top part of the windmill, was named after the brothers Abbe and Hans Hansen de Jong from Harlingen. They assigned the construction of the sawmill in 1754-'55. In 1831, the windmill was bought by the Mennonite couple Derk van Houten Hzn. and Barbara Elisabeth Meihuizen. They raised nine children, of which one painter, Sientje, and one politician, Samuel.

Sientje, born in December 1834, married the likewise painting Hendrik Willem Mesdag. Samuel - who was known of his fight against child labour - was also born in the old millhouse, like his two years older sister, Sientje. In 1838, the mill was old and breaking down and therefore it is been replaced by the current house. In the new house, painter Gerrit van Houten, Sientje's sun, and Samuels oldest brother Hindrik were born. A monument memorializes this event.

Family van Houten expanded the company in 1868 with a steam sawmill, and in 1895 they transferred completely to electric motive power, as first company in the Netherlands. However, the company did not always easily book success, ten years later a huge fire hit the company. During a necessary rebuilding, fell in 1906 the partly dismantled old mill. The mill house and the extended part from 1874 and 1902 have been conserved. In the first year, architect Lit designed an office, a kitchen and a conservatory. His colleague Huurman, later added two new offices, and a stable along with a tack room.  

After the company ceased to exist, everything was demolished around 1960, except from the part along the Damsterdiep. The old company site got a new function in 1978-'80, when housing association Patrimonium build 184 new houses. The street names Balkgat, Holtstek and Zagerij, remind the old timber trade.

056 - Van Houtenhuis

„De Twee Reizigers“ (die zwei Reisenden), war eine der ersten aus einer Reihe von Windmühlen auf dem Damsterdiep. Das achteckige bewegliche Oberteil der Windmühle wurde nach den Brüdern Abbe und Hans Hansen de Jong aus Harlingen benannt. Sie beauftragten den Bau der Windmühle im Jahre 1754-'55. 1831 wurde die Windmühle von dem Mennonitenpaar Derk van Houten Hzn und Barbara Elisabeth Meihuizen gekauft. Sie zogen neun Kinder auf, darunter der Maler Sientje und der Politiker Samuel.

Sientje, geboren im Dezember 1834, heiratete Hendrik Willem Mesdag, der ebenfalls Maler war. Samuel, welcher für seine ablehnende Einstellung zu Kinderarbeit bekannt war, wurde wie seine zwei Jahre ältere Schwester, auch im alten Mühlenhaus geboren. Im Jahre 1838 war die Mühle alt und brach in sich zusammen und wurde daher durch das noch heute bestehende Haus ersetzt. Im neuen Haus wurden der Maler Gerrit van Houten, der Sohn von Sientje und Samuels ältester Bruder Hindrik geboren. Ein Denkmal erinnert an diese Ereignis.

Familie van Houten erweiterte das Unternehmen im Jahre 1868 mit einer Dampfsäge, und im Jahr 1895 stiegen sie vollständig auf elektrische Antriebskraft um, was sie zum ersten Unternehmen dieser Art in den Niederlanden machte. Allerdings hatte das Unternehmen nicht immer gute Zeiten, denn zehn Jahre später richtete ein riesiger Brand schwerwiegenden Schaden aus. Während notwendiger Wiederaufbauungsarbeiten, brach die teilweise demontierte alte Mühle im Jahre 1906 zusammen. Das Mühlenhaus und der erweiterte Teil von 1874 und 1902 wurden konserviert. Im ersten Jahr darauf entwarf Architekt Lit ein Büro, eine Küche und einen Wintergarten. Sein Kollege Huurman fügte anschließend noch zwei Büros, einen Stall und eine Sattelkammer hinzu.

Nachdem die Gesellschaft aufgelöst wurde, wurde alles ausgenommen von der Windmühle am Damsterdiep, welche im Jahr 1960 abgerissen wurde. 1978-'80 erhielt die alte Betriebsstätte eine neue Funktion, denn die Wohnungsvereinigung Patrimonium baute dort 184 Wohnungen. Die Straßennamen Balkgat, Holtstek und Zagerij erinnern heute an den alten Holzhandel.