037 - Turfsingel 24-26

Begin 17e eeuw kwam de Turfsingel binnen de stad te liggen door de aanleg van nieuwe vestingwerken. En aan het eind van die eeuw vond de bouw van dit pand plaats. Hoe het er oorspronkelijk uitzag is nu echter niet meer te zien. Waarschijnlijk had het huis eerst smallere vensters en mogelijk geen voordeur. De Vlaamse top en de brede stoep zijn vermoedelijk 18e eeuws. Het huis werd in die tijd ook gesplitst. Maar hoewel de ‘twee kamers met de kelders daaronder zoo apart worden verhuurt’, volgens een verkoopacte van 1784, bleef alles wel in één hand.

In 1854 werd het pand door de zusters Geertruida en Hillechien Raatjes en hun koek, banket en brood-bakkende echtgenoten Van der Werp en Boerma te koop aanboden. De in Finsterwolde geboren aannemer en blokmaker Albertus Jans Blink hapte toe. Hij kocht het huis samen met zijn vrouw Antje Harms Klok. Nadat deze was overleden besloten Blink en z’n dochter Voelkelina in 1882 tot ‘scheiding en deeling’ en kwam het pand in handen van de laatste. Hoewel Voelkelina’s echtgenoot, Derk Kramer, timmerman-aannemer van beroep was verslechterde de toestand van het pand zienderogen. In 1920 volgde zelfs onbewoonbaar verklaring voor 26a omdat ‘de ramen zijn ingetrapt, de vloer op vele plaatsen stuk en de woning zelf vochtig is’.
Enkele jaren later was deze kelder echter al weer bewoond. Niet omdat er ingrijpende verbeteringen waren aangebracht, maar ‘met het oog op de woning-schaarste’. Ook na 1931, met Blinks kleindochter Antje Kramer als eigenaar, bleef het pand een bouwval.

Toen in het midden van de jaren zestig de rooilijn van de Turfsingel 6 à 7 meter naar achteren dreigde op te schuiven, omdat de singel ‘city-verdeelweg’ zou worden, leek het einde van het pand nabij. Zelfs een vermelding op de voorlopige ‘lijst van Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst’ bleek geen garantie voor behoud. De directeur van de Rijksdienst Monumentenzorg vond dat het pand wel ‘geamoveerd’ mocht worden. De provincie dacht er echter anders over en aankoop door restauratie-aannemersbedrijf Woudenberg bracht de uiteindelijke redding. Tussen 1969 en 1971 bracht het bedrijf het in de huidige staat.

037 - Turfsingel 24-26

In the early 17th century the Turfsingel became part of the city through the construction of new fortifications. And at the end of that century, the construction of this building took place. What it looked like originally can not be seen anymore. Presumably, the house had narrow windows and no front door. The Flemish top and the wide sidewalk most likely originate from the 18th century. The house was also split into two separate houses at that time. But while the "two rooms and the basement underneath were rented out”, according to a sale document of 1784, the house still had one owner.

In 1854 the building was offered for sale by the sisters Geertruida and Hillechien Raatjes and their cake, pastry and bread-baking husbands Van der Werp and Boerma. The in Finsterwolde born contractor and pulley maker Albertus Jans Blink jumped at the chance. He bought the house together with his wife Antje Harms Clock. After his wife deceased, Blink and his daughter Voelkelina decided in 1882, to divide the assets and debts and Voelkelina gained ownership of the property. Although Voelkelina's husband, Derk Kramer, was a carpenter and contractor the condition of the property declined rapidly. In 1920, an uninhabitable statement on 26a was even issued because the windows were smashed, the floor was broken in many places and the house itself was moist.
After a few years, the basement became inhabited again. Not because significant improvements were made, but "in view of the housing-shortage”. Even after 1931, with Blinks granddaughter Antje Kramer as owner, the building remained a ruin.

When in the mid-sixties, the property line of the Turfsingel was threatened to move up 6 to 7 meters backwards, because the road in front would become the new city road called “city-verdeelweg”, the end of the property seemed near. Even a place on the provisional list of the “Dutch Monuments of History and Art " was no guarantee of salvation. The director of the National Conservation was of the opinion that the building could be demolished. However, the province thought otherwise and the purchase of the building by restoration contractor Woudenberg gave the ultimate salvation. Between 1969 and 1971 the company brought it back in its current state.

037 - Turfsingel 24-26

Im Anfang des 17. Jahrhunderts wurde „Turfsingel” durch den Bau neuer Befestigungsanlagen Teil der Stadt. Am Ende des Jahrhunderts fand der Bau von diesem Gebäudes statt. Wie es ursprünglich aussah, ist nicht mehr zu sehen. Vermutlich hatte das Haus schmale Fenster und keine Vordertür. Die flämische Spitze und der breite Bürgersteig stammen vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. Früher war das Haus auch in zwei getrennte Häuser aufgeteilt. Aber während die beiden Seiten und der darunter liegende Keller, wie auf einem einem Verkaufsdokument von 1784 zu lesen ist, vermietet wurden, hatte das Haus nur einen Besitzer.

Im Jahre 1854 wurde das Gebäude von den Schwestern Geertruida und Hillechien Raatjes und ihren Bäcker- Ehemännern Van der Werp und Boerma zum Verkauf angeboten. Der in Finsterwolde geborene Auftragnehmer und Flaschenzughersteller Albertus Jans Blink hat darin seine Chance gesehen. Er kaufte das Haus zusammen mit seiner Frau Antje Harms Clock. Nachdem seine Frau verstorben war, entschieden sich Blink und seine Tochter Voelkelina im Jahre 1882 die Vermögenswerte und Schulden zu teilen wodurch Voelkelina Eigentum an der Immobilie erhielt. Obwohl der Ehemann von Voelkelina, Derk Kramer, ein Tischler und Auftragnehmer war, sank der Zustand der Immobilie rasch. Im Jahre 1920 wurde Hausnummer 26a sogar für unbewohnbare erklärt, da es soweit kam, dass die Fenster zerschlagen waren und der Boden an vielen Stellen durchgeschimmelt war.

Nach ein paar Jahren wurde der Keller wieder bewohnt. Nicht aus dem Grund, dass es sich irgendetwas verbessert hat, sondern wegen der Wohnungsknappheit. Sogar nach 1931, als die Enkelin von Blinks, Antje Kramer, Eigentümerin war, blieb das Gebäude eine Ruine.

Als Mitte der Sechziger Jahre die Grundstückslinie des Turfsingels um 6 bis 7 Meter nach hinten verschoben werden sollte, da die Straße vor dem Grundstück zur neuen Stadtstraße mit dem Namen „Stad-verdeelweg" wurde, schien das Ende des Grundstücks nahe. Sogar ein Platz auf der provisorischen Liste der „holländischen Denkmäler für Geschichte und Kunst" war keine Garantie für die Erhaltung. Der Direktor der Nationalen Naturschutzbehörde war der Meinung, dass das Gebäude abgerissen werden sollte. Jedoch dachte sich die Regierung der Provinz etwas anderes dabei und das Gebäude wurde von dem Restaurationsunternehmer Woudenberg gekauft, welcher das Grundstück rettete. Zwischen 1969 und 1971 brachte sein Unternehmen es in seinen heutigen Zustand.