020 - Synagoge

Moses Goldsmidt kreeg in 1732 niet alleen toestemming de bank van lening aan de Poelestraat te pachten, ook werd hij ‘gepermitteert om binnen sijn huijs sijne godtsdienst volgens Joodse manier onverhindert te mogen oeffenen’. Toen het in de leenbank wat al te vol werd, huurde de snel groeiende gemeenschap een huis in de Gelkingestraat, maar ook dat bleef behelpen. Pas in 1754 mochten de Joden, nadat zij zich voor ƒ 15.000 garant hadden gesteld, een eigen gebouw laten neerzetten in de Folkingestraat. ‘Met ongemeen veel plegtigheyd en vrolykheyd onder eene groote menigte van aanschouweren’ nam rabbijn Isaacq Joseph Cohen op 20 augustus 1756 de synagoge in gebruik. Tot 1905 zou de Joodse Gemeente er haar godsdienstoefeningen houden.

Doordat de Joodse gemeenschap in de 19e eeuw ongeveer vervijfvoudigd was, werd besloten architect Tjeerd Kuipers een nieuwe synagoge te laten tekenen. Kuipers had al heel wat kerken ontworpen, waaronder de Zuiderkerk aan de Stationsstraat, maar synagoges waren hem vreemd. Hij moest voor z’n ontwerp terugvallen op zijn ruime kennis van de Europese bouwkunst. Als grondplan koos hij de langgerekte zaal, zijbeuken, zijarmen en absisboog van de Romeinse basilica. Uit de Romaanse en Gotische bouwstijl haalde Kuipers de twee westtorens, maar hij gaf ze Spaans-Moorse koepeldaken mee. Voor vensters en tegelwanden liet hij zich leiden door de Jugendstil. Het enige Joodse in het ontwerp zijn mogelijk de zuilengangen, die geïnspireerd lijken op de Synagoge van Toledo. Hoewel het allemaal goedkoop moest, leverde Kuipers in 1906 toch een ‘rijk gebouw’ af.

Nadat de Duitsers in 1942 het grootste deel van de 3000 Groninger Joden hadden weggevoerd, maakten zij de synagoge tot opslagplaats. De kleine groep Joden die na de oorlog terugkeerde, had genoeg aan de vroegere Jeugdsynagoge in de Folkingedwarsstraat.
De grote synagoge werd in 1952 verkocht aan een stomerij/ververij. Financiële problemen dwongen dit bedrijf in 1973 het inmiddels zwaargehavende pand weer te verkopen.
De in 1975 opgerichtte ‘Stichting Folkingestraat Synagoge’ heeft in samenwerking met de gemeente en de provincie Groningen het gebouw gerestaureerd. In 1981 werd een gedeelte ervan opnieuw tot synagoge gewijd en mede als expositieruimte in gebruik genomen.

020 - Synagogue

In 1732, Moses Goldsmidt received not only the consent to lease the bank at the Poelestraat, but he was also allowed to practice his religion according the Jewish manners within his own house. Because of the rapidly growing community, they rented a house at the Gelkingestraat, but this was still not enough. Only in 1754 the Jews were allowed to have their own building at the Folkingestraat after showing an underwriting of ƒ 15,000.
With an uncommon solemnity and mirth among a great multitude of eyewitnesses, Rabbi Isaac Joseph Cohen started to practice in the synagogue on the 20th of August, 1756. Until 1905, the Jewish community would hold their services in the synagogue.

Because of the fact, that the Jewish community was 5 times bigger in the 19th century, it was then decided to let architect Tjeerd Kuipers design a new synagogue. Kuipers had already designed many churches including the Zuiderkerk at the Stationstraat, but synagogues were not his area of expertise. For the design of the synagogue he had to rely on his extensive knowledge on European architecture. As part of his main plan he chose for the elongated hall aisles, side arms and the absis-arches of the Roman Basilica. Kuipers made use of two western towers out of the Gothic and Roman architecture but gave them a Spanish Moorish dome roofs. For the windows and tiled walls, he was guided by the Jugendstil. The only possible Jewish component in the design can be found in the archways, which seem to be inspired on the synagogue of Toledo. Despite of the fact that it had to be a low-cost project, Kuipers presented a ‘rich building’ in 1906.

In 1942 the synagogue was used as a storage place after the Germans took away the 3000 Jews of Groningen. The small group of Jews that returned after the war, was already sufficed with former Youth Synagogue at the Folkingedwarsstraat.
The great synagogue was sold in 1952 to a dry cleaning/dyeing company. Financial difficulties forced the company to sell the synagogue again in 1973.
The Folkingestraat Synagogue Foundation - which was established in 1975 - restored the building together with the municipality of Groningen. In 1981, a portion of the building was dedicated again as a synagogue and as an exhibition space.

020 - Synagoge

Im Jahre 1732 erhielt Moses Goldsmidt nicht nur die Zustimmung, die Bank an der Poelestraat mieten zu können, sondern er durfte auch seine Religion nach dem jüdischen Glauben in seinem eigenen Haus ausüben. Wegen der schnell wachsenden Gemeinde mieteten sie ein Haus an der Gelkingestraat, aber das war immer noch nicht genug. Erst im Jahre 1754 durften Juden ihr eigenes Gebäude in der Folkingestraat haben, nachdem sie eine Versicherung über 15 000 Franken vorgelegt hatten.
Mit ungewöhnlicher Ernsthaftigkeit und Heiterkeit unter einer großen Anzahl von Augenzeugen begann Rabbi Isaak Joseph Cohen in der Synagoge am 20. August 1756 zu praktizieren. Bis 1905 hielt die jüdische Gemeinde ihre Dienste in der Synagoge.

Wegen der Tatsache, dass die jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert fünfmal größer war, wurde dann beschlossen, dass Architekt Tjeerd Kuipers eine neue Synagoge entwerfen sollte. Kuipers hatte bereits viele Kirchen entworfen, einschließlich der Zuiderkerk an der Stationstraat, aber Synagogen waren nicht sein Fachgebiet. Für die Gestaltung der Synagoge musste er sich auf sein umfangreiches Wissen über die europäische Architektur verlassen. Als Teil seines Hauptplans wählte er langgestreckte Hallengänge, Seitenarme und die Bögen der römischen Basilika. Kuipers nutzten zwei westliche Türme aus der gotischen und römischen Architektur, gab ihnen aber ein spanisches, maurisches Kuppeldach. Für die Fenster und gefliesten Wände wurde er vom Jugendstil inspiriert. Der einzige mögliche jüdische Bestandteil im Entwurf kann in den Torbögen gefunden werden, diese scheinen von der Synagoge von Toledo inspiriert zu sein. Obwohl es sich um ein preisgünstiges Projekt handeln sollte, präsentierte Kuipers 1906 ein „reiches Gebäude".
Im Jahre 1942 wurde die Synagoge als Lagerort genutzt, nachdem die Deutschen die 3000 Juden von Groningen weggenommen hatten. Für die kleine Gruppe von Juden, die nach dem Krieg zurückgekehrt war genügte die ehemalige Jugend-Synagoge an der Folkingedwarsstraat.

Die große Synagoge wurde im Jahre 1952 an eine chemische Reinigung / Färberei verkauft. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen das Unternehmen, die Synagoge im Jahr 1973 wieder zu verkaufen.
Die 1975 gegründete Folkingestraat-Synagogen-Stiftung restaurierte das Gebäude gemeinsam mit der Gemeinde Groningen. Im Jahre 1981 wurde ein Teil des Gebäudes wieder als Synagoge und auch als Ausstellungsfläche genutzt.