081 - Stationsstraat 7

De aanleg van de eerste Groninger spoorlijn bracht opzichter Willem van der Heide in 1865 vanuit zijn geboorteplaats Leeuwarden naar Groningen. De bouwrijpe Stationsstraat bood hem begin jaren tachtig van de negentiende eeuw volop kansen in zijn nieuwe beroep als architect. Voor zijn eigen gezin ontwierp Van der Heide het pand op nummer 4 en voor anderen de nummers 6, 7 en 9. De laatste twee panden werden in 1882 in een rijk versierde, eclectische bouwstijl gebouwd door ene Bos en twee broers Dopheide. Vanwege de esthetische kwaliteit van de gevelcompositie en de architectonische gaafheid mag nummer 7 worden beschouwd als Van der Heides belangrijkste ontwerp.

Van 1891 tot ’94 woonden prof. Gerardus Heymans en zijn vrouw in dit pand. Hier richtte de beroemde hoogleraar in 1892 het eerste Nederlandse laboratorium op het terrein van de experimentele psychologie in. ‘Om de hoek’ en op nog betere stand, in Ubbo Emmiussingel 108, zette hij eind 1894 zijn ‘laboratorium voor de ziel’ voort (zie daar).

Stationsstraat 7 werd in 1904 verbouwd tot een hotel. Dit gebeurde door de kinderen van wijlen Hartog Benjamins Kisch, wiens vader ooit in de Folkingestraat als logementhouder was begonnen. Het hotel werd gerund door de zusters Sara, Gelline en Betje. In 1934 werd het overgedaan aan de eveneens Joodse Philip Odewald, die op hetzelfde adres als de Kischen in de Folkingestraat was begonnen. Na het overlijden van Philip in ’36 deed zijn zoon Heiman Odewald het hotel van de hand. Ruim een jaar was het Hotel De Zon van Hendrik Spijker jr. en daarna ongeveer net zo lang Hotel Restaurant Leewering.

In juni 1940 werd het pand gevorderd door de Wehrmacht. Na de oorlog, in het voorjaar van 1946, vestigde het Gewestelijk Arbeidsbureau zich in het pand. De naam Arbeidsbureau was overigens een Duits bedenksel en had tijdens de bezetting niet zo’n beste klank omdat het de verplichte tewerkstelling in Duitsland – de Arbeitseinsatz – regelde.

Na het vertrek van de arbeidsbemiddelaars werd Stationsstraat 7 in 1978 ingericht tot Bureau van de Stichting Studenten Huisvesting. Ten behoeve van een nieuwe huurder werd het pand in 2008 ingrijpend gerenoveerd door de huidige eigenaar Lefier.

081 - Stationsstraat 7

The construction of the first railway in Groningen brought Willem van der Heide in 1865 from his birthplace Leeuwarden to Groningen. The Stationsstraat offered him at the beginning of the eighties of the 19th century many possibilities in his new profession as an architect. Van der Heide designed for his own family the house on number 4 and for others the numbers 6, 7 and 9. Bos and two brothers Dopheide designed the last two buildings in 1882. They build it in a richly decorated and eclectic style. Because of the esthetical quality of the facade composition and the architectural integrity of number 7 it is considered as one of the most important designs from Van der Heides.

From 1891 to “94 professor Gerardus Heymans lived with his wife in this house. Here established the famous professor in 1892 the first Dutch laboratory in the field of experimental psychology. On a better location “around the corner”, in the Ubbo Emmiussingel 108, he continued with his “laboratory for the soul” at the end of 1894.

Stationsstraat 7 was in 1904 rebuild to function as a hotel. Thanks to the children of the late Hartog Benjamins Kisch this was able to happen, their father ever started as a host in the Folkingestraat. The sisters Sara, Gelline, and Betje operated the hotel. In 1934 the operation was transferred to the Jewish Philip Odewald, who on the same address as Kischen in the Folkingestraat started. After the death of Philip in “36 his son Heiman Odewald took control over the hotel. For a year was the Henrik Spijker jr. the owner of the Hotel De Zon after that just as long of the Hotel Restaurant Leewering.

In June 1940, the Wehrmacht claimed the building. After the War, during the spring of 1946, the regional Arbeidsbureau (employment agency) settled in the building. The name “Arbeidsbureau” was conceived from the Germans and was not at its best because of the way the obligated employment in Germany - the Arbeitseinsatz - was arranged.

After the leave of the employment agencies from the Stationsstraat 7 in 1978, the building was set up for the Office of the foundation Students Housing.  On behalf of a new tenant, the building was in 2008 radically renovated by the current owner Lefier.

081 - Stationsstraat 7

Der Bau der ersten Eisenbahn Groningens brachte Willem van der Heide im Jahre 1865 von seinem Geburtsort Leeuwarden nach Groningen. Die Stationsstraat bot ihm zu Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts viele Möglichkeiten in seinem neuen Beruf als Architekt an. Van der Heide entwarf für seine eigene Familie das Haus mit der Nummer 4, sowie die Gebäude mit den Hausnummern 6, 7 und 9. Die zwei Brüder Bos und Dopheide entwarfen die letzten beiden Gebäude im Jahre 1882. Sie errichteten diese in einem reichverzierten, ausgewählten Stil. Wegen der ästhetischen Qualität der Fassadenkomposition und der architektonischen Vollkommenheit des Gebäudes mit der Hausnummer 7 gilt sie als eines der bedeutendsten Entwürfe Van der Heides.

Von 1891 bis 1894 lebte Professor Gerardus Heymans mit seiner Frau in diesem Haus. Hier gründete der berühmte Professor im Jahre 1892 das erste niederländische Laboratorium auf dem Gebiet der experimentellen Psychologie. In einer besseren Lage, welche in unmittelbarer Nähe in der Ubbo Emmiussingel 108 lag, eröffnete er das „Labor für die Seele" Ende des Jahres 1894.

Das Gebäude in der Stationsstraat 7 wurde 1904 umgebaut, um als Hotel zu dienen. Dies war nur möglich dank der Kinder des verstorbenen Hartog Benjamins Kisch, dessen Vater sogar als Gastgeber in der Folkestraat die Arbeit aufnahm. Die Schwestern Sara, Gelline und Betje betrieben das Hotel. 1934 wurden die Aufgaben auf den jüdischen Philip Odewald übertragen, der an der gleichen Adresse wie Kisch in der Folkestraat begann. Nach dem Tod von Philip im Jahre 1936 übernahm Heiman Odewald das Haus. Für ein Jahr war Henrik Spijker Jr. der Besitzer des Hotels „De Zon“, nachdem er anschließend genauso lange im Hotel und Restaurant „Leewering“ tätig war.

Im Juni 1940 beanspruchte die Wehrmacht das Gebäude. Nach dem Krieg, im Frühjahr 1946, ließ sich das regionale „Arbeidsbureau“ (Arbeitsamt) in dem Gebäude nieder. Der Name „Arbeidsbureau“ wurde von den Deutschen konzipiert und war wegen der verpflichtenden Arbeit während der Besatzung nicht beliebt. Daher wurde der „Arbeitseinsatz“ eingeführt.

Nach dem Auszug der Arbeitsämter aus der Stationsstraat 7 im Jahre 1978 wurde das Gebäude für das Büro der Stiftung des Studentenwohnheimes eingerichtet. Im Auftrag des neuen Mieters „Lefier“ wurde das Gebäude im Jahr 2008 enorm renoviert.