080 – St. Walburgstraat 1

Het Kunstlievend genootschap Pictura betrok in 1934 dit pand met een lange en ingewikkelde bouwgeschiedenis. In de zestiende eeuw liet Wigbold Lewe ter plekke een ‘vicarie’ bouwen voor de nabijgelegen Sint Walburgkerk. Na de hervorming van 1594 bleef oud-priester Johan Aldringa er wonen en hij werd zelfs eigenaar. De latere eigenaar advocaat Anthonius Regneri liet het huis en de naastgelegen kamerwoning omstreeks 1637 vervangen door één pand. Het brede voor- en het verhuurde achterhuis werden in 1767 door de erfgenamen van twee freules Steenhuisen verkocht aan arts Matthias van Geuns en zijn vrouw Sara van Delden.

Het doopsgezinde echtpaar liet beide huizen in 1768-’69 tot één geheel maken, waarbij er een nieuwe zijgevel werd gemetseld. De voorgevel werd gewijzigd en het achterhuis ingrijpend verbouwd en vergroot. Erg lang genoot de familie Van Geuns niet van het nieuwe huis. Door zijn afwijkende geloofsovertuiging was er voor Matthias in Groningen geen professoraat weggelegd. In 1776 verhuisde de geneeskundige met zijn gezin naar het ruimer denkende Harderwijk, waar hij wel carrière kon maken. Nadien verwisselde het huis met ‘hofje ter zijde’ een aantal keren snel van eigenaar. De laatste particuliere bewoners waren van 1849 tot 1919 de burgemeestersweduwe De Ranitz-Crommelin en haar kinderen. Van hen maakte dochter Magdalena Wilhelmina naam als oprichtster van de zogeheten ‘Droge Kroeg’ voor christelijke geheelonthouders in de Kostersgang bij de Rademarkt en van het voor kinderen bestemde ‘Doorgangshuis’, dat wij nu als Jeugdzorg kennen.

In 1812 werd in Groningen voor het eerst een ‘Kunstlievend Genootschap’ opgericht, maar nadat dit was samengegaan met de ‘Academie van teeken-, bouw- en zeevaartkunde’, probeerde een aantal kunstliefhebbers het opnieuw. Zij richtten het Kunstlievend genootschap Pictura op, dat in 1832 officiële erkenning kreeg. Jarenlang vond Pictura onderdak bij Academie Minerva en later in het ‘Museum van Oudheden’, maar wegens ‘ruimtegebrek’ moesten de kunstlievenden steeds weer op zoek naar iets anders. In 1934 kocht fabrikant Frederik Faber Beukema dit pand voor het genootschap, waarvan hij jarenlang voorzitter was. Na een flinke verbouwing, waarbij op de eerste verdieping een grote tentoonstellingszaal tot stand kwam, werd Sint Walburgstraat 1 het vaste onderkomen van Pictura. In 2008 werd o.a. de fraaie (neo) rococo bestuurskamer gerestaureerd.

080 - St. Walburgstraat 1

In 1934, the art-loving academy Pictura moved into this house with a long and complicated history. In the 16th century, Wigbold Lewe build on site a “vicarage” for the nearby Sint Walburg Church. After the reformation in 1594 former priest Johan Aldringa decided to stay and eventually became the owner. The subsequent owner, lawyer Anthonius Regneri, replaced the building and the surrounding room dwellings in 1937 to get one single building. The wide front and the rented back part of the house were in 1767 owned by inheritors of two damsels Steenhuisen and sold after to a doctor called Matthias van Geuns and his wife Sara van Delden.

The baptized couple combined both houses in 1768-'69 to form one unit, whereby they constructed a new brick facade on the side. The facade in front had minor changes whereas the back part of the house was enlarged and had radical changes. However, the Van Geuns family did not enjoy their new house for long. This was because of different religious believes, which lead to there not being a professorship for Matthias in Groningen. In 1776, the doctor moved with his family to Harderwijk, a place where he could start a career. After this event, the house switched its owners frequently. The last private residents, from 1849 to 1919, were the mayor widow De Ranitz-Crommelin and her children. The daughter Magdalena Wilhelmina built of a reputation for the family by establishing the so-called “Dry Pub” for Christian abstainers in the Kostersgang next to the Rademarket and for the children intended shelter, for us known as the Jeugdzorg.

For the first time in 1812 an art-loving academy was established, but after that they merged with the “Acadamy from drawing proficency, achritecture and seamanship”, a few art enthusiasts tried it again. They established the art-loving community Pictura, where they received official recognition in 1832. For many years Pictura found shelter at the Acadamy Minerva and later in the “Museum of Antiquity”, but because the “lack of space” the members of Pictura had to keep looking for different places. In 1934, manufacturer Frederik Faber Beukema bought this premises for the academy, by this deed he became the president for many years. After a major restoration, where the first floor and the exhibition room were completed, the Sint Walburgstraat 1 became the home of Pictura. In 2008, among other things, the beautiful rococo boardroom was renovated.

080 - St. Walburgstraat 1

Im Jahr 1934 zog die kunstliebende Gesellschaft Pictura in dieses Gebäude mit einer langen und komplizierten Geschichte. Im 16. Jahrhundert errichtete Wigbold Vermillion auf dem Platz ein „Vikarium” für die nahegelegene St. Walburg Kirche. Nach der Reform in 1594 entschied der alte Priester John Aldringa zunächst zu bleiben und schließlich der Eigentümer zu werden. Der spätere Besitzer, Anwalt Anthonius Regneri, ersetzte das Bauwerk und den angrenzenden Raum in 1937 um ein einzelnes Gebäude zu errichten. Die breite Front und der gemietete Abschnitt hinter dem Haus waren 1767 in den Besitz der Erben der zwei „damsels Steenhuisen“ übergegangen und wurden später an einen Doktor namens Matthias van Geuns und seine Frau Sara van Delden verkauft.

Die Mennoniten Paar kombinierte beide Häuser in 1768 – `69 zu einem einzelnen Gebäude, wobei sie eine neue Backsteinfassade an der Seite errichteten. An der Fassade an der Vorderseite wurden minimale Änderungen vorgenommen, während der hintere Teil des Hauses vergrößert wurde und drastische Veränderungen erlitt. Nichtsdestotrotz war die Van Geuns Familie nur für kurze Zeit zufrieden mit ihrem Zuhause. Das lag an den unterschiedlichen religiösen Glauben, weshalb es keine Arbeit für Matthias in Groningen gab.
In 1776 zog der Arzt mit seiner Familie nach Harderwijk, ein Ort, in dem er eine Karriere starten konnte. Nach diesem Ereignis hatte das Haus des Öfteren den Besitzer gewechselt. Die letzten privaten Bewohner, zwischen 1849 bis 1919, waren die Witwe des Bürgermeisters De Ranitz-Crommelin und ihre Kinder. Die Tochter Magdalena Wilhelmina schuf einen guten Ruf für ihre Familie indem sie den sogenannten „Droge Kroeg” („trockene Bar“) für christliche Abstinenzler in dem Kostergang neben dem Rademarket, und für die Kinder einen Unterschlupf, uns bekannt als Jeugdzorg, etablierte.

Zum ersten Mal wurde im Jahre 1812 eine kunstliebhabende Akademie gegründet, jedoch versuchten es die Kunstliebhaber nach einem Zusammenschluss mit der „Akademie für Fertigkeit, Architektur und Seemannschaft“ ein weiteres Mal. Sie gründeten die kunstliebende Gemeinschaft Pictura, für die sie im Jahre 1832 offizielle Anerkennung erhielten. Für viele Jahre fand Pictura Unterkunft in der Akademie Minerva und später im „Museum der Antike“, doch aufgrund des „Platzmangels“ mussten die Mitglieder von Pictura ständig nach neuen Unterkünften Ausschau halten. In 1934 erwarb der Hersteller Frederik Faber das Gelände für die Akademie und agierte durch diese Tat viele Jahre als Präsident. Nach einer großen Restaurierung, in der der erste Stock und der Ausstellungsraum abgeschlossen wurden, wurde die Sint Walburgstraße 1 das Zuhause von Pictura. Im Jahre 2008 wurde unter anderem der wunderschöne Rokoko Sitzungssaal renoviert.