063 - Sint Martinusgasthuis

‘Liefde tot God en onze Evennaasten’ noemden Groninger rooms-katholieken hun nieuwe instelling van weldadigheid in 1864. De Utrechtse aartsbisschop verleende op 19 oktober van dat jaar hoogstpersoonlijk zijn goedkeuring aan het reglement, dat sprak over katholieke armenverzorging en de stichting van een eigen gasthuis. De instelling kocht enige huisjes aan de Grote Leliestraat en diende in 1869 een aanvraag in voor de bouw van zes woningen op het achter-terrein. Nadat de huizen klaar waren, werden ze het Sint Martinusgasthuis gedoopt.

Hoewel er in 1877 nog een blok van zes woningen verrees, duurde het tot 1891-’92 voordat het gasthuis vanaf de straat zichtbaar werd. Na afbraak van enkele aangekochte huisjes werden toen ‘drie woonkamers met een poort’ gebouwd. De symmetrische vorm kreeg het Sint Martinusgasthuis pas in 1911. Na afbraak van twee oude percelen liet het bestuur links van de poort nog drie gebouwen neerzetten, in dezelfde stijl als de al bestaande woningen.

Iedere katholieke man van boven de 55 of vrouwelijke 50-plusser kwam in aanmerking om zich een plaatsje in het gasthuis te kopen. Echtparen waren aanvankelijk voor ƒ 1500 verzekerd van een verzorgde oude dag en alleenstaanden kregen hun vrije inwoning en wekelijkse uitkering voor ƒ 900. Zelfs ongehuwd samenwonen mocht, maar bij onzedelijk gedrag of ordeverstoring trok het bestuur tijdelijk de uitkering in. En was de ‘conventuaal’ onverbeterlijk dan volgde onverbiddelijk verbanning uit het gasthuis.

Met het veranderen van de opvattingen over bejaardenhuisvesting, werd het systeem van inkopen in de jaren zestig vervangen door woning-verhuur.

Na het verhuizen of overlijden van een conventuaal werd zijn of haar plaats ingenomen door een huurder. In 1986 had het gasthuis alleen nog maar huurders en werd het verkocht aan de rooms katholieke woningstichting Concordia, die zorgde voor een grondige renovatie.
Een ander lot onderging een aantal huisjes dat naast het Sint Martinusgasthuis was te vinden (Grote Leliestraat 25-27 en erachter 25 1-7). Deze woningen vormden vanaf respectievelijk 1922 en 1906 het zogeheten Klein- en Groot Cremersgasthuis. Twee, eveneens katholieke instellingen, die aanvankelijk elders in de stad waren gevestigd. Hier verrees in 1984-’85 het huidige, door architect Van de Beek ontworpen, pand.

063 - Sint Martinusgasthuis

 In 1864, the Roman Catholics in Groningen called their new charitable institution “Love for God and our loved ones”. On the 19th of October of that year, the archbishop from Utrecht personally approved the regulation which addressed the Catholic care for the poor and the foundation of an own hospice. The institution bought several small houses at the Grote Leliestraat and applied for the construction of six houses in the rear area in 1869. After the houses were finished, they were named the Sint Martinusgasthuis.

Although another block of six houses arose in 1877, it took until 1891-’92 before the hospice became visible from the street. After the demolition of several purchased houses, “three living rooms with a gate” were built. Only in 1911, the Sint Martinusgasthuis acquired its symmetrical shape. After the demolition of two old premises, the board decided to build another three buildings on the left side of the gate, in the same style as the existing buildings.

Each Catholic man above 55 years old or female Catholic above 50 years old was qualified to buy a spot in the hospice. Married couples were initially ensured of a full retirement for ƒ 1500 and singles would receive their free lodging and weekly allowance for ƒ 900. Even unmarried cohabitation was allowed, however, in any case of immoral behaviour or disturbance of peace the board would temporarily revoke the allowance. If the resident would be incorrigible he or she would be relentlessly banished from the hospice.

Because of the changing concepts of retirement houses, the system of buying was replaced by renting in the 1970s.  

After a resident moved out or passed away, his or her place was taken by a tenant. In 1986, the hospice was solely inhabited by tenants and was sold to the Roman Catholic housing association Concordia, which ensured a thorough renovation. The houses next to the Sint Martinusgasthuis (Grote Leliestraat 25-27 and behind 25 1-7) underwent a different fate. These buildings constituted the so-called Small- and Big Cremersgasthuis in respectively 1922 and 1906.
Both were Catholic institutions, whom were originally located elsewhere in the city. Here arose in 1984-’85 the current premises designed by architect Van de Beek.

063 - Sint Martinusgasthuis

Im Jahr 1864 nannten die römischen Katholiken in Groningen ihre Wohltätigkeitsveranstaltung „Liebe für Gott und unsere Geliebten“. Am 19. Oktober stimmte der Erzbischof von Utrecht persönlich den Regulierungen der Katholischen Hilfe für Minderbemittelte und der Stiftung eines eigenen Hospizes zu. Die Institution kaufte im Jahr 1869 mehrere kleine Häuser entlang der Grote Leliestraat und plante den Bau von sechs weiteren Häusern in der unmittelbaren Umgebung. Nach der Fertigstellung wurden sie Sint Martinusgasthuis getauft.

Obwohl im Jahre 1877 ein neuer Block mit sechs Häusern entstand, dauerte es bis 1891-92 bis das Hospiz von der Straße aus sichtbar war. Nach dem Abriss von mehreren erworbenen Häusern wurden „drei Wohnräume mit einem gemeinsamen Tor“ gebaut. Erst im Jahr 1911 erhielt das Sint Martinusgasthuis seine symmetrische Form. Nach dem Abriss von zwei alten Grundstücken entschied der Vorsitz, dass auf der linken Seite des Tores drei weitere Gebäude im selben Stil des bestehenden Hauses gebaut werden sollten.

Jedem katholischen Mann über 55 Jahren und jeder katholischen Frau über 50 Jahre war es erlaubt, einen Platz in dem Hospiz zu erwerben. Verheirateten Paaren wurde üblicherweise eine volle Pension in Höhe von ƒ 1500 versichert, wohingegen alleinstehende freies Wohnen und einen wöchentlichen Zuschuss von ƒ 900 erhalten würden. Selbst das uneheliche Zusammenleben war gestattet, jedoch wurde im Falle von unmoralischem Verhalten oder Ruhestörung das Erlaubnis zeitlich von dem Vorsitz entzogen. Im Fall, dass der Bewohner sich nicht belehren ließe, würde er oder sie unwiderruflich von dem Hospiz verbannt werden.

Durch das sich ständig ändernde Konzept, wurde das Kaufsystem in den 1970ern durch ein Mietsystem ersetzt.

Nachdem ein Besitzer ausgezogen oder verstorben war, wurde die Räumlichkeit an einen anderen Mieter weitergegeben. Im Jahre 1986 war das Hospiz ausschließlich durch Mieter bewohnt und wurde an die Römische Katholische Hausvereinigung Concordia verkauft, welche eine umfassende Renovierung versicherte. Den Häusern neben dem Sint Martinusgasthuis (Grote Leliestraat 25-27 und zwischen 25 1-7) war ein anderes Schicksal vorhergesehen. Diese stellten übergangsweise zwischen den Jahren 1906 und 1922 die so genannten kleinen- und großen Gästehauser (Cremersgasthuis) dar. Beides waren katholische Institutionen welche ursprünglich an einem anderen Ort in der Stadt gelegen waren. Dort entstand von 1984-85 das derzeitige Haus, welches von dem Architekten Van de Beek gestaltet wurde.