034 - Sichtermanhuis

De ‘Nieuwe Stad’, de 17e eeuwse uitbreiding van Groningen, moest volgens haar bedenker een rijke uitstraling krijgen. De baronnen Inn en Kniphuizen, die tot 1718 Ossenmarkt 4 bezaten, pasten goed in dit beeld. En ook Enno Polman, Heer van Godlinze, die ‘voor hem selfs en wegens sijn Hoog welgeb. etc. etc. minderjarige Dochter’ op een ‘achtermiddags’ in mei het bezit van hen overnam, had geen moeite de benodigde 4300 carolus guldens op tafel te leggen. Hij verwierf daarmee niet alleen het huis maar ook een ‘wagenhuis en stallinge, hof en de kamers in de Kerckstraat daerachter’. Echt ‘Gouden eeuws’ werd het echter pas in 1750, toen de oud-koloniaal Jan Albert Sichterman dit alles en het kleinere huis op nummer 3 liet vervangen door de huidige bebouwing.

Sichterman, die in 1692 in Groningen werd geboren, stond aanvankelijk in navolging van zijn vader een militaire carrière voor ogen. Nadat hij echter per abuis bij een duel een wapenbroeder had doorboord, leek het hem beter zijn biezen te pakken. Hij vluchtte naar Indië, waar hij met open armen werd ontvangen door de Verenigde Oostindische Compagnie. Spoedig werd hij naar Bengalen (Bangladesh) gezonden, waar zijn verbintenis met de dochter van de regionale onderdirecteur hem geen windeieren legde. In 1734 werd Sichterman er directeur van de V.O.C. en de jaren die nu volgden maakten hem schatrijk. Hij keerde in 1745 in Groningen terug en gaf opdracht tot de bouw van, wat een Lübeckse pastor in 1755 noemde, ‘een paleis, dat alleen al een bezoek aan Groningen waard was’. Voor de ‘Bengaalse Sichterman’ zelf had het allemaal overigens nog wel wat ‘rijker’ gemogen.

Sichterman gedroeg zich als een vorst en liet zich door uitheems personeel rondrijden in een met zes paarden bespannen vergulde karos en wierp vanuit zijn huis geldstukken naar het toegestroomde volk. Bij zijn dood in 1764 bleek hij echter op een wat al te ruime voet te hebben geleefd, zodat een deel van de kolossale inboedel geveild moest worden. Onder de 404 aangeboden schilderijen bevonden zich werken van Frans Hals, Rubens en Rembrandt, die soms voor slechts enkele guldens weggingen. In 1770 werd ook het huis verkocht. Het werd gesplitst en nog door vele vooraanstaande Groningers bewoond tot het in deze eeuw toonzaal en nog later Hoofdbureau van Politie werd. In 1977 kwam het in verval geraakte pand weer in particuliere handen en volgde restauratie.

034 - Sichtermanhuis

The “New City”, which was the 17th-century expansion of Groningen, had to get a rich appearance according to its creator. Barons Inn and Kniphuizen, who owned Ossenmarkt 4 until 1718, fitted in well with that image. Enno Polman, Lord of Godlinze, took over ownership of the property on an afternoon in May, and he had no difficulties paying the 4300 Carolus guilders. By paying this amount, he did not only purchase the house, but also a coach house, stables, a courtyard, and the rooms located in the Kerckstraat which was located behind the property. It became really something of the “Golden age” in 1750, when former colonial Jan Albert Sichterman, had all of these buildings plus the smaller house on number three replaced by the current building.

Sichterman, who was born in 1692 in Groningen, was initially supposed to obtain a military career just like his father. However, after he accidentally stabbed a brother in arms during a duel, he thought it would be best to quit. He fled to the Indies, where he was received with open arms by the Dutch East India Company (VOC). Soon he was sent to Bengalen (Bangladesh), where his relationship with the daughter of the regional assistant-director made it worth his while. In 1734, Sichterman became the director of the V.O.C. over there, and in the years that followed, he became extremely rich. He returned to Groningen in 1745, and commissioned the construction of, what a pastor from Lübeck in 1755 would call ‘a palace that in itself made a visit to Groningen worth it’.

Sichterman behaved like a royal and had exotic personnel drive him around in a gilded carriage with six horses. He also threw coins from his house to the crowds that gathered outside. However, after his death in 1764, it turned out that he had lived beyond his means, and part of his giant household effects had to be sold at auction. Amongst the 404 paintings offered at the auction were works by Frans Hals, Rubens, and Rembrandt, some of which sold for just a few guilders. In 1770 the house was sold and split up. After that, it has been the home of many wealthy citizens of Groningen, until it became a showroom and later the Headquarters of the Police. In 1977 the decayed building came into the hands of a private owner and restorations followed.

034 - Sichtermanhuis

Die „Neue Stadt”, welche im 17. Jahrhundert die Expansion Groningens war, musste laut ihres Schöpfers ein reiches Erscheinungsbild erhalten. Barons Inn und Kniphuizen, welcher Ossenmarkt 4 bis 1718 besaß, passte gut in dieses Bild. Enno Polman, Herr von Godlinze, übernahm die Eigentümerschaft des Grundstücks an einem Nachmittag im Mai, und hatte keine Schwierigkeiten die 4300 Carolus Guilders zu zahlen. Mit der Bezahlung dieses Betrags, kaufte er nicht nur das Haus, sondern auch einen Wagenschuppen, Ställe, einen Hof, und die Räume in der Kerckstraat, welche sich hinter dem Grundstück befand. Als der ehemalige Bewohner einer Kolonie Jan Albert Sichterman, 1750 all diese Gebäude und das kleinere Haus durch das heutige Haus bei Nummer 3 ersetzen ließ, war die goldene Zeit gekommen.

Sichterman, welcher 1692 in Groningen geboren war, sollte eigentlich eine Militärausbildung wie sein Vater erhalten. Als dieser aber versehentlich einen Waffenbruder während eines Duells in den Arm stach, dachte dieser es wäre das beste diese Ausbildung aufzugeben. Er floh nach Indien, wo er mit offenen Armen von der Niederländischen Ostinidien Company (VOC) empfangen wurde. Kurz darauf wurde er nach Bengalen (Bangladesh) geschickt, wo er eine Beziehung mit der Tochter des regionalen Assistenzdirektors begann. In 1734 wurde Herr Sichtermann dort Direktor der V.O.C. und wurde in den folgenden Jahren sehr reich. Er kehre 1745 nach Groningen zurück beauftragte den Bau einer, was ein Pastor aus Lübeck in 1755 „einen Palast der allein es wert sein würde Groningen zu besuchen“ nennen würde.

Sichterman benahm sich wie ein Adeliger und hatte exotischen Personal, das ihn in einer vergoldeten Kutsche mit sechs Pferden kutschierte. Zudem warf er Münzen aus seinem Haus in die Mengen, die sich vor seinem Haus versammelt hatten. Nach seinem Tod im Jahre 1764 stellte sich heraus, dass er über seine Verhältnisse hinaus gelebt hatte und ein Teil seinen riesigen Haushalts musste versteigert werden.

Unter den 404 Gemälden, die in der Auktion angeboten wurden, befanden sich auch Werke von Frans Hals, Rubens und Rembrandt, wobei manche sich nur für ein paar Guilders verkauften. In 1770 wurde das Haus verkauft und aufgeteilt. Nachdem das Haus im Besitz von vielen wohlhabenden Einwohnern Groningens war, wurde es ein Ausstellungsraum und später der Hauptsitz der Polizei. 1977 geriet das verfallene Haus in Privatbesitz und Restaurierungen folgten.