071 - School Zaagmuldersweg

Siebe Jan Bouma liet zich voor dit schoolgebouw in 1926 inspireren door de achtergelegen ‘boerderijtjes’ van zijn vroegere baas, de directeur Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer. Net als de eerder door Bouma ontworpen gebouwen aan de Jan Hissink Jansenstraat en de Parkweg was ook hier sprake van een dubbele openbare lagere school. Dat Bouma dit gebouw niet lang na de andere twee – en na de uitbreiding van zijn eigen Dienst – ontwierp, blijkt uit de overeenkomsten in de voorgevels van de betreffende panden.

De bouwkundig tekenaar sloot met dit gebouw min of meer zijn Amsterdamse Schoolperiode af. Hij liet geveldelen verspringen, gebruikte diverse soorten en kleuren bakstenen en varieerde de metselverbanden, venstervormen en dakvlakken. Maar Bouma gebruikte ook andere stijlen. Zo doet de vormgeving van de hoge schoorsteen denken aan de architectuur van de Hilversummer Dudok.

Bij de oplevering eind 1927 kregen de zes- en zeven-klassige school, naar de gewoonte van die tijd, nummers toebedeeld. De scholen van de hoofden Post en Kuitert mochten het doen met de nummers XVII en XVIII. De respectievelijke ingangen waren aan de Heesterpoort en de Begoniastraat. Op de hoek van de eerste straat en de Zaagmuldersweg was het gemeenschappelijke gymnastieklokaal en daarboven het lokaal voor de zevende klas.

In 1947 werd XVII vervangen door de naam van oud-Tweede Kamerlid Theo Thijssen en XVIII door die van zijn collega dr. D. Bos. De eerste was overigens bekender als kinderboekenschrijver dan als politicus. Zo inspireerde Thijssens ‘Kees de jongen’ de Groninger kunstenaar Jan van der Zee in 1953 tot een muurschildering in het trappenhuis.
Ongeveer tien jaar later verhuisde de Theo Thijssen-school en weer zo’n periode daarna betekende het dalende leerlingenaantal ook het einde van de dr. D. Bosschool. Het gebouw werd toen in gebruik genomen door een school voor speciaal onderwijs, genoemd naar de in de oorlog omgebrachte Joods-Groninger onderwijzer Simon van Hasselt.

071 - School Zaagmuldersweg

Siebe Jan Bouwma found his inspiration for this school building in the far off farms of his former boss, the Director of Community Works J.A. Mulock Houwer, in 1926. Just like Bouma’s previously designed buildings at the Jan Hissink Jansenstraat and the Parkweg, this building was also a double public elementary school. The fact that Bouma designed this building not long after the other two—and after the expansion of his own office—is recognizable by the similarities in the facades of the buildings.

The architectural artist more or less finished off his school period in Amsterdam with this building. He alternated part of the facade, used diverse types and colors of brick, and varied the brickwork, window frames, and roofing. But Bouwma also used different styles; this is evident in the design of the high chimney, which is comparable to the architecture of the Hilversummer Dudok.

With the completion in 1927, the six- and seven-class schools got, as was customary in this time, numbers assigned to them. The schools of the heads Post and Kuitert were allowed to have the numbers XVII and XVIII. The respective entrances were at the Heesterpoort and the Begoniastraat. At the corner of the first street and the Zaagmuldersweg was the communal gymnasium, and above that was the space for the seventh classroom.

In 1947, XVII was replaced by the name of ex-member of the Dutch Parliament Theo Thijssen, and XVIII was replaced by the name of his colleague Dr. D. Bos. The former was more widely known as a children’s book writer than as a politician. With Thijssen’s book ”Kees de Jongen” he inspired the Groningen-based artist Jan van der Zee to create a mural in the stairwell in 1953.
Approximately ten years later, the Theo Thijssen School moved, and in the following period of time the decline in pupils signified the ending of the Dr. D. Bos School. The building was then used by a school for special education, named after the Jewish-Gronings teacher Simon van Hasselt, who was killed in the war.

071 - School Zaagmuldersweg

Siebe Jan Bouma ließ sich 1926 für das Schulgebäude durch den dahinter gelegenen Bauernhof von seinem früheren Chef J.A. Mulock Houwer, den Direktor der Gemeinde, inspirieren. Genau wie die vorherigen Gebäude an der Jan Hissink Jansenstraat und dem Parkweg die Bouma entwarf, war hier auch die Rede von einer doppelten öffentlichen Grundschule. Die Tatsache das Bouma dieses Gebäude nicht lange nach den anderen zwei Gebäuden entwarf - und nach seiner Geschäftsausdehnung -  zeigen die Übereinstimmungen der Giebel.

Der Bauzeichner schloss mit diesem Gebäude mehr oder weniger seine Amsterdamer Schulzeit ab. Er benutzte verschiedene Fassadenteile, diverse Sorten und Farben von Backsteinen und variierte die Maurerarbeit, Fensterformen und Dachflächen. Jedoch nutzte Bouma auch andere Stile. So erinnert beispielsweise die Gestaltung des Schornsteins an den Architekten von der Hilversummer Dudok.

Bei der Bauabnahme Ende 1927 bekamen die Schulen der sechsten und siebten Klassen, was normal war in dieser Zeit, Nummern zugeteilt. Die Schulen von Post und Kuitert bekamen die Nummern XVII und XVIII. Die jeweiligen Eingänge waren an der Heesterpoort und an der Begoniastraat. An der Ecke vom Heesterpoort und des Zaagmuldersweg war die gemeinsame Turnhalle und darüber waren die Räume der siebten Klasse.

In 1947 wurde XVII ersetzt durch den Namen des ehemaligen Niederländischen Abgeordneten Theo Thijssen und XVIII durch seinen Kollegen Dr. D. Bos. Theo Thijssen der als Kinderbuchautor bekannter war, als er es als Politiker war. So inspirierte Thijssens 1953 mit seinem Buch „Kees de jongen“ den Groninger Künstler Jan van der Zee zu einem Mauergemälde im Treppenhaus. Ungefähr 10 Jahre später zog die Theo Thijssen Schule um und in der darauffolgenden Periode bedeutete der Rückgang der Schüler das Ende der Dr. D. Bos Schule. Das Gebäude wurde danach als Förderschule weiter geführt  und nach dem Namen des Jüdischen Groninger Lehrer Simon van Hasselt, welcher im Krieg verstarb, benannt.