066 - School Seringenhof/Klaprooslaan

Onderwijswethouder Reinink stelde het college van B&W in februari 1929 voor nog een openbare lagere school te bouwen ‘achter het abattoir’. De bevolking was daar ‘talrijk’ en er zouden, volgens de wethouder, op niet al te lange termijn nog wel vierhonderd schoolkinderen bij komen. Directeur Gemeentewerken Schut gaf zijn bouwkundig tekenaar Siebe Jan Bouma de opdracht en deze had vijf maanden later een plan klaar voor een zeven-klassige school.

Net als bij het eerder verwezenlijkte schoolgebouw aan de Zaagmuldersweg plaatste de ontwerper de lokalen met hun grote tuimelramen aan de zijde van de woonbebouwing, aan de Seringenhof. Deze lokalen werden bij wijze van experiment niet vierkant maar rechthoekig. Omdat er zo geen vier maar drie bankrijen naast elkaar mogelijk waren, werd volgens Schut het ‘toezicht voor de onderwijzer gemakkelijker’.
 
Bouma gaf het gebouw aan de kant van de Klaprooslaan het uiterlijk van een vesting, welke indruk hij nog versterkte door de toevoeging van een ronde, gemetselde uitbouw voor het trappenhuis. De oostelijke vleugel, aan het schoolplein, kreeg van de ontwerper daarentegen de uitstraling van een dorpsschooltje.

Doordat de bakstenen licht gesausd werden, sprak men in de volksmond van de ‘gele schoule’. Officieel werd de op 16 februari 1931 geopende school nummer XXXIX. Dit veranderde pas in 1949, toen alle openbare lagere scholen namen kregen. De school aan de Seringenhof werd genoemd naar Jan Ligthart, de Haagse pedagoog die samen met de Groninger Hindricus Scheepstra het bekende duo Ot en Sien schiep.

Op 1 augustus 1994 fuseerde de Ligthartschool met de Eltjo Ruggeschool aan de Resedastraat en de katholieke Franciscusschool aan de Vinkenstraat tot Basisschool Oosterpark. Daarmee raakte het gebouw aan de Seringenhof zijn oorspronkelijke bestemming kwijt.

Na restauratie in 2001, waarbij de oorspronkelijke kleuren zijn teruggebracht en het latere trappenhuis is verwijderd, gaat het gebouw dienstdoen als bedrijfsruimte.

066 - School Seringenhof/Klaprooslaan

Reinink, the alderman of education, proposed in February 1929 to the mayor and the other aldermen to build another public primary school “behind the slaughterhouse”. The population in that area was plentiful, and according to the alderman there would soon be another 400 school children. Schut, director of Public Works, gave this assignment to his architectural draftsman, Siebe Jan Bouma, who had created a plan five months later for a school with seven classes.

As with the previously built school building at the Zaagmuldersweg, the designer placed the classrooms with its big pivot windows towards the residential area at the Seringenhof. As an experiment these classrooms were not square but rectangular. Because in this shape it was only possible to fit 3 bench rows next to each other instead of 4, the overview for the teacher became easier according to Schut.

Bouma gave the building on the side of the Klaprooslaan the appearance of a fortress, he enhanced this impression by adding a round, brick extension to the stairwell. For the eastern wing, facing the playground, the designer gave it the appearance of a little village school.

The bricks were slightly plastered, therefore the building was commonly called “gele schoule” (yellow school). School number XXXIX officially opened on the 16th of February in 1931. This did not change until 1949, when all public primary schools were given names. The school at the Seringenhof was named after Jan Ligthart, a pedagogue from The Hague who initiated the famous duo Ot en Sien together with Hindricus Scheepstra from Groningen.

On the first of August in 1994, the Ligthartschool merged with the Eltjo Ruggeschool at the Resedastraat and the Catholic Franciscusschool at the Vinkenstraat to become the Basisschool Oosterpark. With this merger the building at the Seringenhof lost its original purpose.

After the renovation in 2001, in which the original colors were restored and the later added staircase was removed, the building would be used as office space.

066 - School Seringenhof/Klaprooslaan

Reinink, der Stadtrat für Bildung, schlug im Februar des Jahres 1929 dem Bürgermeister und einem weiteren Stadtrat den Bau einer zusätzlichen öffentlichen Grundschule „hinter dem Schlachthof“ vor. Die Einwohneranzahl in dieser Gegend war stetig wachsend und aus diesem Grund wurden innerhalb der nächsten Jahre bis zu 400 neue Schulkinder erwartet. Schut, der Direktor für öffentliche Arbeit, gab den Auftrag an seinen Architekten Siebe Jan Bouma. Dieser erstellte fünf Monate später einen Plan für eine Schule mit sieben Klassen.

Wie zuvor in der Schule im Zaagmuldersweg, richtete der Architekt die Klassenzimmer mit den großen Pivot-Fenstern zur Einwohnerseite in dem Seringenhof aus. Als Experiment wurden die Klassenräume nicht quadratisch, sondern rechteckig konstruiert. Laut Schut würde der Lehrer so einen besseren Überblick über die Klasse bekommen, da anstelle von vier nur noch drei Bankreihen in den Klassenraum passten.

Bouma gab dem Gebäude auf der Seite des Klarprooslaan das Erscheinungsbild einer Festung. Er verstärkte diesen Eindruck durch den Zuwachs einer runden Steintreppe. Der Ostflügel, welcher zum Innenhof gerichtet war, sah aus wie ein kleines Schuldorf.

Die Ziegel waren nur geringfügig verputzt und aus diesem Grund wurde das Gebäude weitläufig „gele schoule“ (gelbe Schule) genannt. Am 16. Februar im Jahr 1931 eröffnete die Schule XXXIX. Erst im Jahre 1949, als alle öffentlichen Grundschulen Namen bekamen, änderte die Schule ihren Namen. Die Schule am Seringenhof wurde nach dem Pädagogen Jan Ligthart aus Hague benannt. Dieser war bekannt durch das berühmte Duo „Ot en Sein“ welches er zusammen mit Hindricus Scheepstra aus Groningen inszenierte.

Am ersten August 1994 wurden die Lighartschool mit der Eltjio Ruggenschool, gelegen in der Resedasstraat, und der katholischen Franciscusschool zur Basisschool Oosterpark zusammengelegt. Durch diesen Zusammenschluss verlor das Gebäude im Seringenhof seine ursprüngliche Aufgabe.

2001 wurde das Gebäude renoviert, die originalen Farben restauriert und das später hinzugefügte Treppenhaus entfernt. Anschließend wurde das Gebäude als Bürofläche genutzt.