067 - School Parkweg

De Grunobuurt was nog maar half af toen B&W in 1926 de Dienst Gemeentewerken opdracht gaven een gebouw te ontwerpen voor een dubbele lagere school. Siebe Jan Bouma, die daarmee net ervaring had opgedaan aan de Jan Hissink Jansenstraat, mocht de klus klaren. De bouwkundig tekenaar oriënteerde het gebouw op de Westinghouse-straat door de monumentale middenpartij in de as van die straat te leggen. Links en rechts ervan maakte hij volkomen symmetrische lage vleugels.

Bouma gebruikte voor de voorgevel en de vanaf de Lorentzstraat zichtbare achtergevel verschillende stijlen. Langs de Parkweg werkte hij volgens de architectuur van de Amsterdamse School, met een grote variatie aan venstervormen en een groot pannendak. In tegenstelling tot de nogal gesloten voorgevel is de op het zuiden gelegen achtergevel veel opener met grote raampartijen. Voor deze gevel ging Bouma vooral kubistisch-expressionistisch te werk.

Toen de scholen in 1927 in gebruik werden genomen, kregen ze de nummers VI en VII. In de laatste oorlogsjaren vestigden de Duitsers in het gebouw een militair ziekenhuis. In 1947 kregen VI en VII, net als alle openbare lagere scholen van de gemeente, een naam. Vanwege de ligging in de buurt van het Stadspark werden de ontwerper van het park – Leonard Springer – en de verantwoordelijke directeur Gemeentewerken – Mulock Houwer – vereeuwigd. Helaas duurde voor hen de eeuwigheid niet zo lang. Hun namen verhuisden naar scholen in nieuwe buurten en verdwenen uiteindelijk helemaal.

Van 1961 t/m ’93 werd in Parkweg 128-130 ‘Uitgebreid Lager Onderwijs’ en MAVO gegeven. Tot 1982 gebeurde dit onder de naam van de vroegere onderwijzer en schoolopziener Hendrik Wester. Na een korte periode met beroepsonderwijs en een grondige restauratie werd het gebouw in 1998-’99, samen met een achtergelegen voormalige gereformeerde school, onderdeel van de Vensterschool Stadspark.

067 - School Parkweg

The Grunobuurt (neighbourhood) was only half finished when in 1926 the mayor and the aldermen gave Public Works the assignment to design a building for a double primary school. Siebe Jan Bouma, who only just gained experience by designing the building at the Jan Hissink Jansenstraat, was chosen to get this job done. The architectural draftsman put the building’s main direction towards the Westinghouse-straat by putting the monumental middle on the axis of that street. Left and right of the monumental middle he made perfectly symmetrical lower wings.

Bouma used different styles for the front facade and for the rear facade visible from the Lorentzstraat. Along the Parkweg he worked according to the architecture of the Amsterdam School, with a wide variety of window shapes and a large tiled roof. In contrast to the rather closed front facade, the rear facade facing south is more open with larger windows. To create this facade Bouma used mainly cubist and expressionist concepts.

When the schools were first open in 1927, they received the numbers VI and VII. During the last years of the war, the Germans used the building as a military hospital. In 1947, VI and VII received a name just like all the other public primary schools of the municipality. Because the building was located close to the Stadspark, the names were meant to immortalize the designer of the park, Leonard Springer, and the director of Public Works responsible for the project, Mulock Houwer. Unfortunately, this immortalization did not last long. Their names moved to other schools in a new neighbourhood and eventually disappeared completely.

From 1961 until 1993 “Uitgebreid Lager Onderwijs” and MAVO were taught at Parkweg 128-130. Until 1982, this was done under the name of the former teacher and school warden Hendrik Wester. After a brief period with vocational education and a thorough renovation, in 1998-’99 the building became part of the Vensterschool Stadspark together with another former Reformed school.

067 - School Parkweg

Die Grunobuurt (Nachbarschaft) war nur halb fertig, als 1926 der Bürgermeister und der Stadtrat einen Entwurf für ein Gebäude einer doppelten Grundschule in Auftrag gaben. Siebe Jan Bouma, der gerade Erfahrung gesammelt hatte durch den Entwurf eines Gebäudes in der Jan Hinssink Jansenstraat, wurde für den Job auserwählt. Der Architekt orientierte sich beim Gebäude an der Westinghouse-straat, in dem er die Mitte des Gebäudes auf der Mittelinie der Straße platzierte. Links und rechts davon entwarf er perfekt symmetrische niedrigere Flügel.

Bouma benutzte für die Front-Fassade und die von der Lorenzstraat sichtbare Hinter-Fassade verschiedene Stile. Entlang des Parkwegs arbeitete er gemäß der Architektur der Amsterdamer School, mit einer großen Vielfalt an Fensterformen und einem großen Ziegeldach. Im Gegensatz zu der eher verschlossenen Vorderfassade ist die hintere Fassade Richtung Süden mit offenen langen Fenstern gestaltet. Für die Gestaltung der Fassade hat Bouma hauptsächlich kubistische und expressionistische Stilelemente benutzt.

Als in 1927 die Schulen zum ersten Mal geöffnet wurden, erhielten sie die Nummern VI und VII. Während der letzten Jahre des Krieges nutzten die Deutschen das Gebäude als militärisches Krankenhaus. In 1947 erhielten die Gebäude VI und VII, genau wie alle anderen öffentlichen Schulen, einen Namen. Wegen der nahen Lage zum Stadspark wurden der Gründer des Parks – Leonard Springer – und der verantwortliche Direktor der Gemeinde – Mulock Houwer – verewigt. Leider hielt diese Ewigkeit nicht lange an. Ihre Namen wurden für die nahegelegenen Schulen benutzt und verschwanden schließlich ganz.

Von 1961 bis 1993 wurde im Parkweg 128-130 „Uitgebreid Lager Onderwijs“ und MAVO unterrichtet. Bis 1982 wurde dies unter dem Namen des früheren Lehrers und Schulleiters Hendrik Wester geführt. Nach einer kurzen Zeit als berufliche Schule und einer gründlichen Renovierung wurde das Gebäude zwischen 1998-´99 zusammen mit einer ehemaligen reformierten Schule, Teil des Vensterschool Stadspark.