076 - School Oliemuldersweg

Uit stedenbouwkundig oogpunt zag directeur Schut van de Dienst Gemeentewerken dit schoolgebouw het liefst als ‘afsluiting’ van de Irislaan. Maar omdat de grond daar niet van de gemeente was, moest hij zich tevredenstellen met een locatie iets zuidelijker. ‘Na afwerking van de ter plaatse ontworpen plantsoenstrook en den te graven vijver’, zou de school op die plek ook wel ‘een goed effect’ maken.

Siebe Jan Bouma maakte in 1930-’31 voor het zeven-klassige gebouw twee ontwerpen, waaronder één voor een ‘openluchtschool’. Door geen scheidingswand tussen gang en lokalen te maken zou er ongeacht de windrichting altijd een raam open kunnen. Omdat dit in een ‘koud kikkerland als Groningen toch wat te tochtig’ werd gevonden, kwamen er wel wanden maar mochten de ramen wel ‘bijna tot den grond reiken en geheel kunnen worden opengesteld’.

Bouma liet zich, net als bij zijn schoolontwerp aan de Rabenhauptstraat, inspireren door de kubistisch expressionistische architectuur van Dudok. De kubische entreepartij bekroonde hij met een torenhoge schoorsteen. Voor het schoolmeubilair viel Schuts keuze op een goedkope Amsterdamse firma, maar toen deze inferieure kwaliteit leverde en bijna failliet ging, werd alsnog uitgeweken naar een duurdere doch degelijker Groninger firma.
Op 1 december 1932 werd de school geopend en voorzien van het nummer I. Dit had eerder toebehoord aan een school in de Agricolastraat. Toen er in 1947 een naam moest komen, dacht de raad aan de 19e eeuwse staatsman Thorbecke. Het schoolhoofd voelde echter meer voor de oud-buurtgenoot en strijder tegen de kinderarbeid Samuel van Houten.

Na samengaan met de Muntingschool werd in 1978 in het gebouw een dependance gevestigd van de Eltjo Ruggeschool en na weer een fusie werd het in 1994 Basisschool Oosterpark. Nog meer veranderde er met de invoering van de Vensterschool in 1996.
Twee jaar later had Onix een moderne aanbouw gemaakt en werd de oudbouw de Siebe Jan Boumaschool gedoopt.

076 - School Oliemuldersweg

Preferably from an urban designer's point of view, director Schut from the community service worksaw this school building as an ending of the Irislaan. But since the land was not owned by the government, he had to settle for a location a little bit more south. “After finishing the designed public garden and the dug pond onsite”, the school building would have had “a great satisfied effect” on that particular location.

In 1930-'31 Siebe Jan Bouma made for the school building with seven classrooms two blueprints, including one for the “open-air school”. By not putting any partial walls between the hallway and classrooms there was an option to always open a window, no matter what the direction of the wind was. However, since most people found that it was too draughty in a place like Groningen, walls have been put up. To compromise, windows were installed that could “almost reach the ground and could be opened all the way”.

Bouma's inspiration came, just like his school designs at the Rabenhauptstraat, from the cubistic expressionistic architecture from Dudok. He granted the cubistic entrance area with a towering chimney. For the school furniture's choice Schuts' eye fell on a low-cost company from Amsterdam, but after this company delivered inferior quality and almost went bankrupt, he decided to switch to a more expensive, yet sturdier, company located in Groningen.
On December 1st, 1932, the school was opened and provided with the number I. This firstly belonged to a school in the Agricolastraat. When in 1947 a name had to be decided, the council thought of the 19th-century statesman Thorbecke. The headmasters, however, had more feelings towards the ex-neighbour and fighter against child labor Samuel van Houten.

After merging with the Muntingschool in 1978 an auxiliary branch was established in the building of the Eltjo Ruggeschool and after another fusion in 1994, it became the Elementary School Oosterpark. Even more changed after the introduction of the Vensterschool in 1996.
Two years after, Onix made a modern annex and the old building the Siebe Jan Boumaschool was baptized.

076 - School Oliemuldersweg

Aus der Sichtweise des städtischen Designers und Direktors Schut des Gemeindedienstes war das Schulgebäude das Ende der Irislaan. Da das Grundstück jedoch nicht im Besitz der Regierung lag, musste er nach einem Ort weiter südlich suchen. „Nach der Fertigstellung des öffentlichen Gartens und des dort künstlich angelegten Teiches“, würde das Schulgebäude an genau diesem Ort eine „sehr zufriedenstellende Wirkung“ gehabt haben.

In 1930 - '31 entwarf Siebe Jan Bouma zwei Blaudrucke, eins für das Schulgebäude welches sieben Klassenzimmer beinhaltetet und eins für die „Open-Air“ – Schule. Jederzeit bestand die Option ein Fenster zu öffnen, egal aus welcher Richtung der Wind wehte, da zwischen den Gängen und Klassenzimmern keine Teil-Wände gezogen wurden. Nichtsdestotrotz wurden Wände gezogen, da viele der Meinung waren, dass eine Stadt wie Groningen zu windig wäre. Um dies zu kompensieren wurden Fenster installiert die fast zum Boden reichten und komplett geöffnet werden konnten.

Bouma's Inspiration stammten, genauso wie seine Entwürfe für die Schule in der Rabenhauptstraat, von der kubistischen expressionistischen Architektur von Dudok ab. Den kubistischen Eingangsbereich krönte er mit einem emporragenden Schornstein. Bezüglich der Schulmöbel-Wahl fiel Schuts’ Auge auf eine kostengünstige Firma aus Amsterdam, doch nachdem dieses Unternehmen minderwertige Qualität lieferte und beinahe bankrottging, entschied er sich zu einem teureren, jedoch robusteren Unternehmen aus Groningen zu wechseln. Am 1. Dezember 1932 wurde die Schule eröffnet und mit der Nummer 1 betitelt. Diese gehörte zuerst zu einer Schule in der Agricolastraat. Als man im Jahre 1947 einen Namen bestimmen musste, entschied sich der Rat für den Staatsmann Thorbecke aus dem 19. Jahrhundert. Der Schulleiter hatte jedoch mehr Empathie für den Ex-Nachbar und Kämpfer gegen Kinderarbeit, Samuel Van Houten.

Nach dem Zusammenschluss mit der Muntingschool in 1978, wurde eine zusätzliche Niederlassung in dem Gebäude der Eltjo Ruggeschule etabliert und nach einer weiteren Fusion in 1994, entstand die Grundschule Oosterpark. Noch mehr änderte sich nach der Einführung der Vensterschool im Jahr 1996. Zwei Jahre später errichtete Onix eine moderne Anlage und das alte Gebäude die Siebe Jan Boumaschool wurde getauft.