065 - Jan Hissink Jansenstraat

‘Blootgesteld aan de gevaren van het drukke verkeer’. Dat waren veel kinderen in februari 1925, volgens buurtvereniging ‘Ons Belang’ en de oudercommissie van school XXXX aan de Dirk Huizingastraat. Zij trokken bij de gemeente aan de bel omdat ‘de schoolruimte in deze omgeving niet voldoet aan de aanvrage om plaatsing’ en hun kinderen daardoor naar een binnenstadsschool moesten. B&W namen de klacht serieus en gaven de Dienst Gemeentewerken opdracht een plan te maken voor een dubbele zes-klassige school.

Het ontwerp werd gemaakt door de in 1899 in Groningen geboren bouwkundig tekenaar Siebe Jan Bouma. Aanvankelijk trad Bouma als timmerman in zijn vaders voetsporen, maar omdat hem dit te weinig bevredigde studeerde hij in de avonduren voor tekenaar. Als zodanig kwam Bouma in 1920 in losse dienst bij Gemeentewerken. Na een brugwachtershuisje, enige openbare toiletten en transformatorstations was het schoolgebouw aan de Jan Hissink Jansenstraat in 1925 zijn eerste grote opdracht.

Geïnspireerd door de architectuur van de Amsterdamse School zorgde Bouma voor een straatgevel met afwisselende gevelvlakken, grote vensterpartijen en verschillende dakvormen. De donkere kromme klinker van de onderbouw, gebruikte hij ook voor de omlijsting van de paraboolvormige ingangsnis. De bekroning – een halfnaakte jongeling als personificatie van leergierigheid – werd verzorgd door ‘stadsbeeldhouwer’ Willem Johannes Valk.

In de zomer van 1926 was het gebouw klaar. In de vleugel langs de straat werd school XXXXII gevestigd en in het andere deel kwam nummer XXXXIII. In 1947 werden ze genoemd naar Ot en Sien-schrijver Scheepstra en ‘het bekende Groninger geslacht’ Van Starkenborgh. De laatste naam verdween het eerst van de gevel. ‘Scheepstra’ werd in de jaren tachtig nog even de ‘J.J. de Bom’, maar het einde als school was toen al in zicht. Bij een ingrijpende verbouwing tot appartementen en bedrijfsruimtes werden de beide trappenhuizen en de buitenkant in 2002 geschilderd in de geest van Bouma.

065 - Jan Hissink Jansenstraat

“Exposed to the dangers of the busy traffic”. According to the neighbourhood association “Ons Belang” and the Parent Committee of school XXXX at the Dirk Huizingastraat, many children were exposed to this danger in February 1925. They alerted the municipality because “the school space in this area did not comply with the regulations in terms of location” and their children therefore had to go to a school in the city centre. The mayor and aldermen took this complaint seriously and gave Public Works the order to create a plan for a double school with six classes.

The design was made by Sibe Jan Bouma, an architectural draftsman born in 1899 in Groningen. At first Bouma followed his father’s footsteps as a carpenter, but because this job did not satisfy him he studied in the evenings to become a draftsman. As such, he was taken into service by the Public Works in 1920. After a bridge keeper’s house, several public toilets, and transformer station, the school building at the Jan Hissink Jansenstraat in 1925 was his first big assignment.

Inspired by the architecture of the Amsterdam School, Bouma created a street facade with varying facade areas, large windows and various roof designs. The dark curved brick used for the substructure was also used for the frameworks of the parabolic entrance arc. The crowning glory – a half-naked youngster as the personification of inquisitiveness- was created by the sculptor Willem Johannes Valk.

In the summer of 1926, the building had been finished. In the wing along the street school XXXXII was established and in the other part of the building number XXXXIII was established. In 1947, they were named after Ot en Sien-writer Scheepstra and “het bekende Groninger geslacht” Van Starkenborgh. The last name was the first to disappear from the facade. “Scheepstra” shortly changed to “J.J. de Bom” in the 80s, but the school would soon close. In a drastic renovation, the school was transformed into apartments and offices, in this process both the staircases and the exterior of the building were painted in the spirit of Bouma in 2002.

065 - Jan Hissink Jansenstraat

„Den Gefahren des belebten Straßenverkehrs ausgesetzt“. Im Februar 1925 waren viele Kinder, laut der Nachbarschaftsvereinigung „Ons Belang“ und dem Elternausschuss der Schule XXXX in der Dirk Huizingstraat, diesen Gefahren ausgesetzt. Sie ließen der Gemeinde eine Beschwerde zukommen mit dem Betreff, dass „die Lage der Schule nicht mit den Vorschriften und Bestimmungen eines geeigneten Standortes übereinstimme“. Aus diesem Grund mussten viele Kinder die Schule im Stadtzentrum besuchen. Der Bürgermeister und der Stadtrat nahmen die Beschwerden ernst und gaben der Abteilung für öffentliche Arbeit den Auftrag einen Plan für eine doppelte Schule mit sechs Klassen zu erstellen.

Das Design wurde von Sibe Jan Bouma entworfen, ein architektonischer Zeichner welcher 1899 in Groningen geboren wurde. Vorerst trat Bouma in die Fußstapfen von seinem Vater und arbeitete als Zimmerman. Da ihn dieser Job jedoch nicht erfüllte, lernte er an seinen freien Abenden um Architekturzeichner zu werden. Im Jahr 1920 wurden seine Dienstleistungen von der Abteilung für öffentliche Arbeit in Anspruch genommen. Nachdem er das Haus eines Brückenwarts, mehrere öffentliche Toiletten und eine Transformatorstation gestaltet hatte, war die Schule in der Jan Hissink Jansenstraat im Jahr 1925 sein erster großer Auftrag.

Inspiriert durch die Architektur der Amsterdamer Schule, kreierte Bouma eine Straßenfassade mit verschiedenen Flächen, großen Fenstern und einem vielfältigen Dachdesign. Die dunklen, geschwungenen Steine die er für den Unterbau nutzte, nutze er ebenfalls für die Rahmen des parabelförmigen Einganges. Der Blickfang – ein halb nackter Jüngling als Personifikation der Wissbegierde - wurde von dem Bildhauer Willem Johannes Valk erschaffen.

Im Sommer des Jahres 1926 wurde das Gebäude vervollständigt. Im zur Straße-anliegenden Flügel war die Schule XXXXII untergebracht und in dem anderen Teil des Gebäudes die Schule der Nummer XXXXIII.  Im Jahr 1947 wurden die Schulen nach Ot en Sein - Schriftsteller Scheepstra und „het bekende Groninger geslacht“ Van Starkenborgh benannt. Der letzte Name verschwand als erstes von der Fassade. „Scheepstra“ wurde kurzdarauf in den 80ern zu „J.J de Bom“ geändert, doch kurze Zeit später wurde die Schule geschlossen. Anschließend wurde die Schule saniert und in Wohnungen und Büroräume umgebaut. Während dieses Prozesses wurde im Jahr 2002 der Treppenflur und der Außenbereich im Sinne von Bouma gestrichen.