069 - School Haydnlaan

Helpman was tot 1915 een tot de gemeente Haren behorend dorp. De inlijving bij Groningen leidde tot een grote groei en de behoefte aan de bouw ‘eener lagere school’. B&W gaven de directeur Gemeentewerken op 10 juni 1926 opdracht ‘zoo spoedig mogelijk’ te zorgen voor de ‘noodige plannen met kostenberekening’.

Het vinden van een geschikt terrein viel directeur H.P.J. Schut niet mee. Volgens hem lag dit aan de ‘min of meer eigenaardige wijze, waarop deze wijk langzamerhand ontstaan is’. Uiteindelijk kwam het college van B&W zelf met een ‘terrein, in de nabijheid van den Coendersweg’ met de fraaie naam ‘Rustlust’. Daar was genoeg ruimte voor een ‘9-klassige school met gymnastieklokaal’.

Hoewel zijn naam op de tekeningen ontbreekt, mag worden aangenomen dat ze werden gemaakt door de vaste ontwerper van Gemeentewerken, Siebe Jan Bouma. Het ontwerp, in onmiskenbare Amsterdamse Schoolstijl, vertoont in elk geval grote overeenkomsten met diens uit dezelfde tijd stammende schoolgebouwen aan de Parkweg en Zaagmuldersweg. Opvallend zijn onder andere de pannendaken en de verschillende soorten bakstenen.

Op 16 januari 1928 werd de bouw aanbesteed. Vanwege de minder goede papieren van de twee laagst biedende aannemers koos de gemeente voor nummer drie, J. de Vink & Zn. uit Haren. Hij beloofde de school te zullen bouwen voor ƒ 78.860,-. Met het oog op de geboden haast zei De Vink de hulp in te zullen roepen van de Groninger aannemers G. en U. van Dijk. De aannemer hield woord en in juni 1929 was het schoolgebouw klaar en was de openbare lagere ‘School XIV’ een feit. Vanwege de ligging aan de toenmalige Coendersweg werd de school in 1949 de Coendersschool genoemd. Tussen 1975 en ’81 heette de school naar schrijfster ‘Nienke van Hichtum’, achter welk pseudoniem Troelstra’s echtgenote Sjoukje Bokma de Boer schuilging. Een fusie met de openbare lagere school aan de Troelstralaan zorgde in 1981 voor de nieuwe naam ‘Joseph Haydnschool’.

069 - School Haydnlaan

Helpman was a village which belonged to the municipality of Haren until 1915. The annexation to Groningen led to considerable growth and the need for the construction of a primary school. On the 10th of June in 1926, the mayor and the aldermen gave the director of Public Works the assignment to plan and calculate the costs as soon as possible.

Finding a suitable location was not easy for director H.P.J. Schut. According to him, this was due to the peculiar way in which this neighbourhood had slowly emerged. Eventually the mayor and the aldermen chose a location with the beautiful name ‘Rustlust; at the Coendersweg.
Here there was enough space for a school with 9 classes and a gym.

Although his name is missing on the drawings, it may be assumed that they were designed by the permanent designer of Public Works, Siebe Jan Bouma. The design, unmistakably in the style of the Amsterdam School, shows great similarities with other school buildings at the Parkweg and at the Zaagmuldersweg, dating back to the same era. The tiled roofs and the various types of bricks used are striking.

On the 16th of January, the construction was tendered. Due to the inferior documents of the two lowest bidding contractors, the municipality decided to work with number three, J. de Vink & Zn from Haren. He promised to build the school for ƒ 78.860. With the scheduled rush in mind, he said to seek help from the contractors G. and U. van Dijk from Groningen. The contractor kept his promise and finished the building in June of 1929, the public primary school XIV had become reality. Due to the location at the former Coendersweg, in 1949 the school was named the Coendersschool. Between 1975 and ’81 the school was named after the writer “Nienke van Hichtum”, which was used as a pseudonym by Troelstra’s wife Sjoukje Bokma de Boer. A merger with the public primary school at the Troelstralaan led to a new name in 1981, the ‘Joseph Haydnschool’.

069 - School Haydnlaan

Helpman war bis 1915 ein Dorf der Gemeinde Haren. Die Eingliederung in die Gemeinde Groningen führte zu einem großen Wachstum und den Bedarf für eine Grundschule. B&W gaben dem Direktor für Gemeindearbeiten am 10 Juni 1926 die Aufgabe einen Plan und eine Kalkulation der Kosten schnellstmöglich durchzuführen.

Das Finden eines geeigneten Geländes fiel dem Direktor H.P.J. Schut nicht leicht. Seiner Meinung nach lag es an der mehr oder weniger eigenartigen Weise, wie die Nachbarschaft langsam entstanden ist. Schließlich kam das Gymnasium von B&W auf die Idee eines Gebäudes, nahe dem Coendersweg mit dem Namen Rustlust. Hier war genug Platz für eine Schule mit 9 Klassen und einer Turnhalle.

Obwohl der Name nicht auf den Zeichnungen genannt ist, wird vermutet dass sie durch den Architekten der Gemeinde Siebe Jan Bouma entstanden sind. Das Design, in dem unverkennbaren Stil der Amsterdamer Schule, zeigt große Ähnlichkeiten mit den anderen Schulgebäuden aus derselben Zeit am Parkweg und am Zaagmuldersweg. Auffallend sind unter anderem das Ziegeldach und die verschiedenen Sorten der Bausteine.

Am 16. Januar 1928 wurde das Gebäude ausgeschrieben. Wegen der mangelhaften Dokumente der zwei am wenigsten verlangenden Bauunternehmer, entschied sich die Gemeinde für Nummer drei, J. de Vink & Zn von Haren. Er versprach das Gebäude für ƒ 78.860,- zu bauen. Wegen der Eile des Auftrages suchte er sich Hilfe von den Groninger Bauunternehmern G. und U. van Dijks. Die Bauunternehmer hielten Ihr Wort und im Jahr 1929 war das Schulgebäude fertiggestellt und somit wurde die öffentliche Grundschule ‘School XIV’ in die Tat umgesetzt. Wegen der Lage am ehemaligen Coendersweg wurde die Schule in 1949 in die Coendersschule umbenannt. Zwischen 1975 und 1981 wurde die Schule nach der Schriftstellerin Nienke van Hichtum benannt, welches das Pseudonym von Troelstra´s Frau Sjoukje Bokma de Boer ist. Ein Zusammenschluss der öffentlichen Grundschule führte 1981 zu dem neuen Namen ‘Joseph Haydnschool’.