074 - School Graaf Adolfstraat

De stichting van deze openbare ‘bewaarschool’ had heel wat voeten in de aarde. Om de ‘weinig fraaie achterzijde van de aan de Amalia van Solmsstraat gelegen woningen te maskeren’ wilde ontwerper Siebe Jan Bouma een ‘passende bekapping’, maar B&W zagen liever een verdieping met lokalen. Onder protest maakte de gemeentelijke bouwkundig tekenaar een nieuw ontwerp, dat na nog wat schaven door het gemeentebestuur in juni 1931 werd goedgekeurd.

Bouma liet zich, net als bij zijn ontwerpen voor de schoolgebouwen aan de Rabenhauptstraat en de Oliemuldersweg, inspireren door het kubisme van de Hilversumse architect Dudok. De speellokalen op de begane grond gaf hij zes deuren zodat de kinderen, volgens de pedagogische methode van Fröbel, bij mooi weer snel de frisse lucht in konden.

In de hal kreeg De Ploeg-kunstenaar Johan Dijkstra de gelegenheid zijn net aangeleerde glasschilder-techniek in praktijk te brengen. Hij schilderde ‘De intocht van Sint Nicolaas’ in glas-in-lood. Bouma deed zelf ook iets aan het interieur. Voor de hal ontwierp hij enkele witte bollampen en voor de speellokalen inbouwkasten en schoolmeubels.

Hoewel de naam ‘bewaarschool’ in 1920 wettelijk al was afgeschaft, wilde men daar in Groningen niet aan en werd dit in 1932 gewoon een ‘openbare bewaarschool’. Pas vijftien jaar later werd de school aan de Graaf Adolf-straat net als de andere bewaarscholen een ‘kleuterschool’. De gemeenteraad koos voor bloemennamen en had voor deze school De Zonnebloem in petto.

Nadat De Zonnebloem door een teruglopend aantal leerlingen begin jaren tachtig was verhuisd naar de Dierenriemstraat, werd dit gebouw het domein van peuterspeelzaal De Zonnepit. De groei van de christelijke Nassauschool bracht uiteindelijk ook kleuters terug in het gebouw.

Architectenbureau Skets restaureerde het en maakte in 2002 een eigentijds, verdiept, bijgebouw.

074 - School Graaf Adolfstraat

The founding of this public school took quite a lot of effort. In order to “mask the uninviting back-side of the Amalia van Solmstraat-situated homes”, designer Siebe Jan Bouma wanted to carry out an “appropriate trimming”, but the City Council wanted to see a floor with classrooms instead. Although he objected, the municipal architectural artist created a new design, which was eventually approved in June of 1931 after a few minor changes by the Council.

Just like with his designs for the school buildings at the Rabenhauptstraat and the Oliemuldersweg, Bouma let himself be inspired by the cubism designs of the Hilversum-based architect Dudok. He gave the play rooms on the ground floor six doors, so that the kids could have easy access to fresh air when it was nice weather, according to the pedagogical method of Fröbel.

Artist Johan Dijkstra, of the artist collective De Ploeg from Groningen, got the opportunity to showcase his newly-learned glass painting technique in the hall. He painted “The arrival of Saint Nicolaas” in glass-in-lead. Bouma also did something himself for the interior; for the hall he created a few bulb lamps, and designed furniture and built-in cabinets for the playrooms.

Even though the term “nursery school” had already been legally abolished in 1920, the people of Groningen did not agree with this, so this school was dubbed a “public nursery school”. The school at the Graaf Adolfstraat was only dubbed a regular “kindergarten” fifteen years later, like the other “nursery schools” were. The City Council chose to name the schools with a flower-theme, and had the name “The Sunflower” in mind for this school.

After The Sunflower was moved to the Dierenriemstraat in the eighties due to a steady decline in pupils, this building became property of the kindergarten “The Sunflower Seed”. The growth of the Christian Nassau School eventually brought preschoolers back into the building.

Architectural Bureau Skets restored the building and made it into a contemporary addition in 2002.

074 - School Graaf Adolfstraat

Die Stiftung der öffentlichen Schule kostete viel Anstrengung. Um die nicht einladende Hinterfront der an der Amalia van Solmsstraat gelegenen Wohnungen zu verdecken, wollte der Architekt Siebe Jan Bouma eine passende Bedachung, jedoch wollte B&W ein Erdgeschoss mit Räumen. Aus Protest machte der kommunale Bauzeichner einen neuen Entwurf, welcher nach einigen Veränderungen im Juni 1931 von der Stadtverwaltung genehmigt wurde.

Bouma ließ sich genau wie bei seinen anderen Entwürfen von Schulgebäuden an der Rabenhauptstraat und an der Oliemuldersweg durch den Kubismus vom Hilversumer Archtekten Dudok inspirieren. Die Spielhalle im Erdgeschoss bekam sechs Türen, sodass die Kinder nach der pädagogischen Methode von Fröbel, bei schönem Wetter wieder schnell an die frische Luft konnten.

In der Diele bekam Künstler Johan Dijkstra, von der Künstler Gruppe aus Groningen, die Gelegenheit seine gerade gelernte Glasmaler Technik in die Praxis umzusetzen. Er malte „Den Einzug des Nikolaus“ in Bleiverglasung. Bouma selbst trug auch etwas zu der Einrichtung bei.  Für die Diele entwarf er einzelne weiße Lampen und für die Spielhalle Einbauschränke und Schulmöbel.

Obwohl der Name „Krankenschule“ in 1920 gesetzlich abgeschafft war, wollte man dies in Groningen nicht und deshalb wurde es in 1932 einfach eine „öffentliche Krankenschule“. Erst fünfzehn Jahre später wurde die Schule an der Graaf Adolf-straat genau wie alle anderen Schulen ein „Kindergarten“. Der Gemeinderat stimmte für Blumennamen und hatte für diese Schule „Die Sonnenblume“ ausgewählt.

Nachdem die Sonnenblume, durch eine zurückgehende Anzahl an Schülern im Beginn der 80er, umzog in die Dierenriemstraat, wurde das Gebäude die Domäne vom Kindergarten „Sonnenblumenkern“. Der Zugewinn von der christlichen Nassauschool brachte letztendlich die Kleinkinder zurück in das Gebäude.  

Das Architektenbüro Skets restaurierte es und baute in 2002 ein Nebengebäude an.