010 - Schimmelpennick Huys

De Oosterstraat bestond al toen Groningen nog maar een dorp was. Samen met de Herestraat vormde ze een belangrijke Noord-Zuid verbinding. Het eerste huis dat op deze plek gebouwd werd, stond op een fundering van veldkeien en was van hout en leem. Omdat dit 11e eeuwse bouwwerk niet vuurvast bleek, moest er niet lang daarna opnieuw gebouwd worden. In de 15e eeuw verrees het eerste stenen huis. Doordat men het afval in die tijd bij voorkeur op straat deponeerde of niet opruimde, kwam deze steeds hoger te liggen. Het souterrain werd hierdoor op den duur een echte kelder. Anders lag dit met het oorspronkelijk slechts door een gang (de huidige meterkast) met het voorhuis verbonden achterhuis. De kelder onder dit 16e eeuwse pand was van meet af aan wel ‘echt’.

De jurist Lambert Sijlman en zijn vrouw Elisabeth Schott, die het huis in 1723 kochten, vernieuwden de voorgevel en breidden het pand aanzienlijk uit. Omdat zij graag vastlegden wie hiervoor verantwoordelijk waren, lieten zij ‘Renovatum MDCCXL’ boven in de gevel vergezeld gaan van hun eigen familiewapens. Nog minder bescheiden lijkt de latere eigenaar Joannes Baptista Dumonceau. Na als Frans officier in 1795 met Pichegru Nederland te zijn binnengetrokken, betrok hij in 1802 met z’n gezin het pand.

In de ‘barokkamer’, in het 16e eeuwse achterhuis, werden in de hoeken van het plafond zijn eigen portret en de beeltenissen van de republikeinen Schimmelpenninck, Paulus en Midderigh aangebracht. Met uitzondering van de Fransman allen ‘echte’ kopstukken uit de tijd van de Bataafse Republiek.
Nadat het pand als woonhuis had afgedaan, diende het eerst jarenlang als veilinggebouw en na de oorlog als technisch handelsbureau. In bezit van een projectontwikkelaar, die het gedeeltelijk verhuurde en gedeeltelijk liet kraken, verkommerde het huis. Na zo’n tien jaar kwam het via de gemeente in handen van de eigenaar die het eind jaren tachtig liet restaureren. De kelders, begane grond en 600 m2 grote tuin kregen een horecabestemming, terwijl de bovenverdiepingen tot luxe appartementen en later tot hotelkamers werden ingericht.
Van de restaurateur kreeg het pand de naam ‘Schimmelpenninck Huys’.

010 - Schimmelpennick Huys 

The Oosterstraat already existed when Groningen was still just a village. Along with the Herestraat, these streets formed the crucial North-South junction. The first house that was built at this location stood on a foundation of field boulders, and was made of wood and loam. Since this building from the eleventh century did not appear to be fireproof, it had to be rebuilt shortly after. In the fifteenth century, the first house of stone was built. The roads were raised due to the fact that people did not dispose of their garbage in that time and simply deposited it on the streets. Eventually, the cellar became a real basement because of this. Normally it would only have been a hallway (which is a fuse box cupboard at present), connecting the porch with the outhouse. The basement under this sixteenth century building was part of the original construction.

Jurist Lambert Sijlman and his wife Elisabeth Schott, who bought the house in 1723, renewed the front facade and considerably expanded the property. Because they wanted to find the people who were responsible for this, they let the title on the façade – ‘Renovatum MDCCXL’ – be accompanied by their own family coat of arms. The next owner, Joannes Baptisa Dumonceau, was even more bold with his renovations. After the French officer arrived with Pichegru in the Netherlands in 1795, he moved into the building with his family in 1802.

In the ‘baroque room’ at the sixteenth century outhouse, the portraits and effigies of the Republicans Schimmelpenninck, Paulus, and Midderigh are displayed in the corners of the ceiling. Other than the Frenchman, these were the only genuine pieces from the Batavian Republic era.
After the property had been dismissed as residential house, it became an auction house for several years; after the war it served as a technical trading office. When it was put in the possession of a project developer who kept it partially available for rent and partially for squatting, the house became neglected. Around ten years later, the city arranged for it to go into the hands of an owner who restored the building in the late eighties. The cellars, ground floor, and garden of 600 square meters were now being utilized for food service, while the upper floors were being used as luxurious apartments, which were later refurnished as hotel rooms.
The renovator named the building ‘Schimmelpenninck Huys’.

10 - Schimmelpennick Huys 

Die Oosterstraat existierte schon als Groningen noch ein Dorf war. Zusammen mit der Herestraat formten diese beiden Straßen die äußert wichtige Nord-Süd Verbindung. Das erste Haus welches an dieser Stelle gebaut worden war stand auf einem Untergrund bestehend aus Felsbrocken und war aus Holz und Lehm gebaut. Da sich das Gebäude aus dem elften Jahrhundert nicht als feuerfest herausstellte, musste es schon nach kurzer Zeit wieder umgebaut werden. Im fünfzehnten Jahrhundert wurde das erste Haus aus Stein gebaut. Die Straßen waren erhöht aufgrund der Tatsache, dass Menschen Ihren Abfall zu der Zeit nicht entsorgten und ihn einfach auf die Straßen kippten. Schlussendlich wurde das Kellergeschoss zu einem echten Keller. Normalweise wäre es einfach nur ein Korridor (welcher heutzutage ein Sicherungskasten ist), der das Vordach mit dem Nebengebäude verbindet. Der Keller unter dem aus dem sechszehnten Jahrhundert stammenden Gebäudes, war Teil der Originalkonstruktion.

Der Jurist Lambert Sijlman und seine Frau Elisabeth Schoot, die das Haus im Jahr 1723 käuflich erwarben, hatten die Frontfassade erneuert und das Grundstück erheblich erweitert. Weil sie die verantwortlichen Personen verewigen wollten, verzierten sie die Fassade mit der Aufschrift „Renovatum MDCCXL“ sowie mit deren Familienwappen. Der nächste Besitzer, Joannes Baptisa Dumonceau, war noch wagemutiger mit seinen Renovierungen. Nachdem der Französische Offizier im Jahre 1795 mit Pichegru in den Niederlanden angekommen war, zog er 1802 mit seiner Familie in das Gebäude ein.

In dem „Barockraum“ des im sechszehnten Jahrhundert gebauten Nebengebäudes, befinden sich die Portraits und Abbilder der Republikaner Schimmelpennick, Paulus und Midderigh in den Zimmerecken. Anders als bei dem Franzosen waren diese die einzigen echten Stücke aus Zeiten der Batavischen Republik.
Nachdem das Anwesen als Wohnhaus abgelehnt worden war, wurde es für mehrere Jahre ein Auktionshaus. Nach dem Krieg diente es als technisches Handelsbüro. Als es in den Besitz eines Projektentwicklers fiel, der es teilweise zur Miete und zur Hausbesetzung verfügbar machte, wurde das Haus vernachlässigt. Ungefähr 10 Jahre später hatte die Stadtverwaltung das Gebäude in die Hände eines Besitzers gegeben, welcher das Gebäude in den späten achtziger Jahren restauriert hatte. Die Keller, das Erdgeschoss und der 600 Quadratmeter große Garten wurden nun für den Gaststättenbetrieb benutzt, wobei die Obergeschosse als Luxusapartments vermietet wurden, welche später als Hotelzimmern neu möbliert wurden. Der Erneuerer nannte das Gebäude von nun an „Schimmelpenninck Huys“.