053 - Rijks Hogere Burgerschool

In de eerste helft van de 19e eeuw stond hier het ‘Hooge Zomerhuis’. Sociëteit De Uitspanning en De Harmonie (vanaf 1840) gebruikten het gebouw voor muziek- en andere bijeenkomsten. Toen de laatste sociëteit in 1856 een nieuw onderkomen vond, werd het gebouw fabriek. De Winschoter aannemer E. van der Voort kreeg twaalf jaar later toestemming het pand te slopen en te vervangen door een schoolgebouw.
De Wet op het Middelbaar Onderwijs introduceerde in 1863 de Hogere Burger School (HBS). Groningen was er snel bij en kreeg als eerste Nederlandse stad een school van dit nieuwe type. In een eigenlijk voor het stedelijk gymnasium bestemd schoolgebouw aan de Pelsterstraat ging de Rijks Hoogere Burgerschool in september 1864 van start. Maar omdat de inrichting te wensen overliet en een conciërgewoning en schoolplein ontbraken, werd uitgezien naar iets anders.

Rijksarchitect H. Raamaker ontwierp een monumentaal opgezet gebouw in neoclassicistische stijl met op het dak een veelhoekig houten observatorium. Bij de feestelijke opening op 6 september 1869 sprak men van een gebouw met ‘een zeer vrolijk voorkomen en een ruime zin’. Het was wel jammer dat de school bij regenachtig weer een modderpoel werd doordat de Grote Kruisstraat tot 1898 onverhard was. En bij koud weer was het niet te harden in het houten gymnastieklokaal, waar de vader van Jaap Eden de leerlingen onder andere marcheren leerde.

Aan de Grote Kruisstraat maakten in 1909 enkele huisjes plaats voor de bouw van een conciërgewoning en scheikunde- en tekenlokalen. Zes jaar later kreeg de school ook een nieuw gymnastieklokaal. Met de Mammoetwet verdween de HBS en werd de school in 1968 een ‘college’ met de naam van de beroemdste oud-leerling, de Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926). De beroemdste oud-leraar – Pieter Roelf Bos (1847-1902) – ging de geschiedenis in als de maker van de Bosatlas.

Toen RSG Kamerlingh Onnes in 1981 nieuwbouw kreeg aan de Eikenlaan, werd het oude gebouw nevenlocatie. Een teruglopend leerlingenaantal maakte het in de jaren negentig noodzakelijk een nieuwe bestemming voor het gebouw te zoeken. Begin 21e eeuw werd het monumentale pand een complex luxe appartementen.

053 - Rijks Hogere Burgerschool

In the first half of the 19th century, the “Hooge Zomerhuis” was located here. Society “De Uitspanning” and “De Harmonie” (from 1840), used the premises for music- and other gatherings. When the latter society found a new accommodation in 1856, the premises turned into a factory. Twelve years later, the contractor from Winschoten, E. van der Voort, received permission to replace it with a school building.
Legislation on secondary education introduced in 1863 "de Hogere Burger School" (HBS). Groningen received, as one of the first cities in the Netherlands, this new type of school.
The premises at the Pelsterstraat, which was actually meant for “het stedelijk gymnasium”, was taken in use of "de Rijks Hoogere Burgerschool" in September 1864. Due to insufficient facilities and missing out of a caretaker's house and a schoolyard, alternatives were looked at.

Governmental architect H. Raamaker designed a monumental building in neoclassical style with a wooden, polygonal observatory on the roof. During the grand opening on September 6, 1898, one spoke about "a very cheerful appearance and a broad sense". It was unfortunate that on rainy days, the schoolyard changed into a mud pool due to the fact that the Grote Kruisstraat was unpaved until 1898. Also, on cold days it was unbearable in the wooden gymnasium, where Jaap Eden's father taught students to march, along with other things.

In 1909, some houses on the Grote Kruisstraat had to make place for the construction of the caretaker's house and the chemistry and art classrooms. 6 years later, a new gymnasium was built as well. With the new legislation, "de Mammoetwet", the HBS disappeared and the school turned into a college, in 1968. Bearing the name of the most remarkable alumnus, the Nobel prize winner Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926). The most remarkable former teacher - Pieter Roelf Bos (1847 - 1902) - wrote history by creating the Bosatlas (an atlas used at Dutch high schools).

When in 1981, RSG Kamerlingh Onnes moved to a new building on the Eikenlaan, the older premises changed into a side location. A decrease in a number of students in the nineties caused a necessary shift to a new location. Early 21 century, the monumental premises was turned into a condominium with luxury apartments.

053 - Rijks Hogere Burgerschool

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts befand sich hier das „Hooge Zomerhuis". Ab 1840 nutzten die Gesellschaften „De Uitspanning" und "De Harmonie" die Räumlichkeiten für Musik- und andere Versammlungen. Als „De Harmonie" 1856 eine neue Unterkunft fand, wurde das Gebäude als Fabrikgebäude benutzt. Zwölf Jahre später erhielt der Auftragnehmer von Winschoten, E. van der Voort, die Erlaubnis, aus der damaligen Fabrik ein Schulgebäude zu machen.

1863 wurde die Sekundarstufe „de Hogere Burger School” (HBS) eingeführt. Somit war Groningen mit dieser Art von Schule eine der ersten Städte in den Niederlanden.
Die Räumlichkeiten der Pelsterstraat, welche eigentlich für das „het stedelijk gymnasium" gedacht waren, wurden im September 1864 von der „de Rijks Hoogere Burgschool" in Gebrauch genommen. Wegen unzureichender Ausstattung und Vernachlässigung eines Hausmeisterhauses und des Schulhofes wurden nach Alternativen gesucht.

Der Regierungsarchitekt H. Raamaker entwarf ein monumentales Gebäude im neoklassizistischen Stil mit einem hölzernen polygonalen Observatorium auf dem Dach. Bei der Eröffnung am 6. September 1898 sprach man von „einem sehr fröhlichen Aussehen und einem breiten Sinn". Es war bedauerlich, dass sich der Schulhof an regnerischen Tagen in ein Schlammbecken verwandelte, da die Grote Kruisstraat bis 1898 nicht gepflastert war. Auch an kalten Tagen war es unerträglich in der hölzernen Turnhalle, wo der Vater von Jaap Eden den Schülern das Marschieren und andere Dinge beibrachte.

Im Jahre 1909 mussten einige Häuser in der „Grote Kruisstraat“ abgerissen werden um Platz für den Bau des Hauses des Hausmeisters und der Chemie- und Kunstkammer zu schaffen. 6 Jahre später wurde auch ein neues Gymnasium gebaut. Mit der neuen Gesetzgebung „de Mammoetwet" verschwand die „de Hogere Burger School” und wurde 1968 schließlich zur Hochschule. Die Hochschule trägt nun den Namen der bemerkenswertesten Alumnus und Nobelpreisträgerin Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926). Der bedeutendste ehemalige Lehrer - Pieter Roelf Bos (1847 - 1902) - schrieb Geschichte, indem er den Bosatlas (ein Atlas, der an holländischen Gymnasien verwendet wurde) verfasste.

Im Jahr 1981 wechselte RSG Kamerlingh Onnes in ein neues Gebäude am Eikenlaan, das ältere Gebäude verwandelte sich in zu einem Zusatzgebäude. Ein Rückgang der Schülerzahlen in den neunziger Jahren führte zu einer notwendigen Umstellung auf einen neuen Standort. Anfang des 21. Jahrhunderts wurden die monumentalen Räumlichkeiten in eine Wohnanlage mit Luxusapartments verwandelt.