044 - Provinciehuis

Na het verdrijven van de Spanjaarden in 1594 werden ‘Stad en Ommelanden’ één provincie en werd bij ‘tractaat’ bepaald dat ‘gheen ander religie’ dan de gereformeerde ‘geëxerceert’ mocht worden. De Oost-Fries Ubbo Emmius werd aangetrokken om de ‘ehrmaels wijtt beromeder’, maar inmiddels ‘gantzlick vervallen’, St. Maartensschool nieuw leven in te blazen. Hij verkaste de school naar het in beslag genomen Franciskaner klooster op de plaats van de huidige Universiteitsbibliotheek.

En het oude schoolgebouw werd door het nog jonge gewest met bouwmaterialen uit gesloopte kloosters verbouwd en verfraaid. Op 16 juni 1602 werd de Statenzaal in gebruik genomen en de bouwmeester kreeg als dank een nieuwe mantel cadeau. In 1635 werd er nog wat bijgebouwd.
Om de Staten enig cachet te geven stonden er tijdens de zittingen aan weerszijden van de toegangspoort schildwachten. De Gedeputeerden, die op zolder vergaderden, moesten het tot 1675 echter met één wacht doen. Nadien hadden ook zij er overdag twee en was er alleen ’s nachts nog sprake van een enkele wacht. In 1748 werden deze soldaten op de proef gesteld door woedende boeren die het Provinciehuis bestormden en bezetten. Toen de rust weerkeerde, was ‘genoegsaaem’ te zien ‘dat daar de hollende woede geregeerd had’.

Aanvankelijk werd het gebouw alleen tijdens vergaderingen gebruikt. Dit veranderde door de aanname van de Provinciale Wet in 1850 en de oprichting van de Provinciale Waterstaat vijftien jaar later. Genoemde dienst was niet alleen verantwoordelijk voor een forse groei van het ambtenarenapparaat maar ook voor nieuwbouw. Een oud torentje, de bijgebouwen van 1635, een aangrenzende school en een woonhuis moesten wijken voor het ‘waterstaatgebouw’ van 1870. Veertig jaar later was het in ‘suikerbakkerstijl’ opgetrokken gebouw echter al hopeloos verouderd en slooprijp. Omdat ook de gemeentelijke panden tussen de St. Jans-straat en De Snor tegen de vlakte mochten, kon rijks-bouwkundige Vrijman een groot nieuw complex ontwerpen. Hij koos voor een stijl die aansloot bij de uit 1559 daterende renaissancegevel van de portierswoning, afkomstig van het gesloopte Cardinaalshuis in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat. In 1917 werd het nieuwe Provinciehuis in gebruik genomen en in 1922 volgde het rijksarchief aan de St. Jansstraat.

044 - Provinciehuis

After the Spaniards were driven back in 1594, the city and the surrounding country side, called the Ommelanden, became one province. It was decided by decree that no other religion than the reformed church was to be professed. The East Frisian Ubbo Emmius was appointed to revive the renowned but now dilapidated St. Maartensschool. He moved the school to the seized Franciscan monastery, which stood, on the site of the present University library.

The old school was rebuilt and decorated by the new province with building materials from demolished monasteries. The State Hall was put into use on June 16, 1602, and the architect received a new coat as a gift. In 1635 some more extension were built.
To give the states some cachet during the meetings, sentries stood on both sides of the entrance gate. The Deputies, which met in the attic, had to make do with only one sentry until 1675. Afterward, they also had two and only at night they had to make do with a single guard. In 1748 these soldiers were challenged by angry farmers who stormed the county hall and occupied it. When the peace returned a galloping fur was said to have gone through the building.

Initially, the building was only used during meetings. This changed with the adoption of the Provincial Law in 1850, and the establishment of the Provincial public works fifteen years later. The provincial public works were not only responsible for a substantial increase of civil servants, but also for new constructions built. In 1870 an old small tower, the outbuildings that dated from1635, an adjacent school building, and a house were removed for the public works building. Forty years later, the building which was built in the “suikerbakkers” style was already hopelessly outdated and ready for demolition. Because the municipal buildings, which lay between St. John Street and De Snor were allowed to be demolished, Vrijman a governmental architect, could now design a large new complex. He chose a style that suited the Renaissance façade of the gatekeepers house, dating from 1559, which belonged to the demolished Cardinal house in the Oude Kijk in 't Jatstraat. In 1917 the new provincial government building was put into use, and in 1922 the state archives in St. Jansstraat followed.

044 - Provinciehuis

Nachdem die Spanier im Jahre 1594 zurückgetrieben wurden, wurde die Stadt und die umliegende Landschaft, genannt die Ommelanden, eine Provinz. Es wurde anhand eines Dekrets beschlossen, dass keine andere Religion als die reformierte Kirche anerkannt werden sollte. Der ostfriesische Ubbo Emmius wurde ernannt, um die renommierte, aber mit den Jahren verfallene St. Maartensschool auferstehen zu lassen. Er bewegte die Schule in das beschlagnahmte Franziskanerkloster, welches auf dem Gelände der heutigen Universitätsbibliothek stand.

Die alte Schule wurde umgebaut und von der Provinz mit Baumaterialien aus abgerissenen Klöstern dekoriert. Die Staatshalle wurde am 16. Juni 1602 in Betrieb genommen und der Architekt erhielt einen neuen Mantel als Dankeschön. Im Jahre 1635 kamen weitere Ausbauten hinzu.
Um den Staaten während der Versammlungen Ansehen zu geben, standen Posten auf beiden Seiten des Eingangstors. Die Abgeordneten, die sich auf dem Dachboden trafen, hatten bis 1675 nur noch einen Wachtposten. Danach hatten sie zwei Wachtposten und nur nachts einen einzigen Wächter. Im Jahre 1748 wurden die Soldaten von wütenden Bauern angegriffen, die den Grafschaftsregierung stürmten und besetzten. Als der Frieden zurückkehrte, wurde es klar, dass ein umgangssprachlich galoppierender Pelz durch das Gebäude gegangen war.

Zuerst wurde das Gebäude nur während der Sitzungen genutzt. Dies änderte sich mit der Verabschiedung des Provinzialgesetzes im Jahre 1850 und der Errichtung der Provinz-öffentlichen Arbeiten, fünfzehn Jahre später. Die provinzielle öffentliche Arbeit war nicht nur verantwortlich für einen erheblichen Anstieg der Beamten, sondern auch für jegliche Neubauten. Im Jahre 1870 wurden ein alter kleiner Turm, das Nebengebäude von 1635, ein angrenzendes Schulgebäude und ein Haus für das öffentliche Bauwerk entfernt. Vierzig Jahre später war das Gebäude, das im „suikerbakkers" -Stil erbaut wurde, bereits hoffnungslos veraltet und abrissfertig. Da das städtischen Gebäude, welches zwischen St. Janstraat und De Snor lag, abgerissen werden konnten, bekam Vrijman, ein Regierungsarchitekt, den Auftrag einen großen neuen Komplex zu entwerfen. Er wählte einen Stil, der der Renaissance-Fassade des Pförtnerhauses entsprach, welches aus dem Jahre 1559 stammte und dem abgerissenen Kardinalshaus im Oude Kijk in der Jatstraat angehörte. 1917 wurde das neue Landesregierungsgebäude in Betrieb genommen, und im Jahre 1922 folgten die Staatsarchive auf der St. Jansstraat.