048 - Praedinius Gymnasium

In 1847 ontstond uit de Groningse Latijnse Scholen een ‘stedelijk gymnasium’. Na honderd jaar werd het genoemd naar de vermaarde 16e-eeuwse rector van de Latijnse Scholen: Praedinius (1508-’59). Tot 1861 was de school gehuisvest in het voormalige Broerklooster. Daarna bleef het bijna twintig jaar behelpen met gebouwen aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat en het Kreupelstraatje. In 1864 leken de huisvestingsproblemen achter de rug. Maar het nieuwe schoolgebouw aan de Pelsterstraat werd ter elfder ure bestemd voor de HBS’ers in plaats van gymnasiasten.

Het duurde tot 1880 voor er een nieuw bouwplan lag. Op het terrein van het voormalige ‘Arsenaal’ mocht stadbouwmeester J.G. van Beusekom een schoolgebouw optrekken. Het in neoclassicistische stijl ontworpen gebouw werd in november ’81 aanbesteed voor ƒ 41.700. Gasverlichting en ventilatie ontbraken en de toegangen waren nog onverhard toen het nieuwe gymnasium ‘zonder enige feestelijkheid’ op 1 september ’82 in gebruik werd genomen. De school telde inmiddels drie meisjesleerlingen. Toen hun aantal in da jaren daarna groeide, vreesde rector Sirks voor de ‘flirtation’ van de meisjes en hij waarschuwde: ‘er dient een oog in ’t zeil te worden gehouden’.

Het ‘Reciteercollegie Eloquentia’ (1882), gymnastiekvereniging ‘Siegfried’ (1886) en andere schoolverenigingen veraangenaamden het leven van vele generaties gymnasiasten. Als enige doorstond toneelvereniging ‘Elo’ alle stormen. Ook het in 1886 als ‘Groninger gymnasiasten cricketclub’ opgerichte Be Quick overleefde, maar niet als schoolvereniging.

Omdat de school in 1886 al te klein was, werden er toen aan de oostzijde vier lokalen bijgebouwd. In 1923 zorgde directeur Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer voor een derde verdieping in bijpassende stijl. Een gymnastieklokaal werd pas in 1964 aangebouwd. Met de vorming van brede gemeentelijke scholengemeenschappen dreigde het Praedinius Gymnasium in de jaren zeventig ten onder te gaan, maar het tij keerde. In 1993 onderging het gebouw een restauratie, waarbij de centrale toegangspartij in de oorspronkelijke staat werd teruggebracht, en vier jaar later kon het 150-jarig bestaan feestelijk worden gevierd.

048 - Praedinius Gymnasium

Originated from the local Groningen Latin schools, a local grammar school arose in 1847. After hundred years, it was named after the 16th-century principle of the Latin schools: Praedinius (1508-’59). Until 1861, the school was accommodated in a former farmers monastery.  After that, it moved from building to building, for almost twenty years, on the “Oude Kijk” in ‘t Jatstraat’ and “het Kreupelstraatje”.  In 1864, the housing problems seem to come to an end, however, the new school building on the “Pelsterstraat”,  was assigned last-minute to the Higher Civic school instead.

It took until 1880, before a new plan for the building was developed. On the site of the former “Arsenal”, the former city architect J.G. van Beusekom, was allowed to construct  the new school building. The in neoclassical style designed building, was tendered for ƒ41.700. Gas pipes and ventilation were missing and the entrances were still unpaved when the new school, without any festivity, opened on the 1st of  September '82. By then, the school had three female students. When their number started increasing in the following years, principal Sirks feared “flirtation” and he warned to keep an eye on that.

The “Reciteercollegie Eloquentia” (1882), gymnastics union ‘Siegfried’ (1886) and other school unions, made life more enjoyable for many generations of students. Only the drama club “Elo” endured all generations. The Groninger cricketclub “Be Quick”, founded in 1886, survived as well but not as a school union.

As the school was already too small, four extra classrooms were built on the eastern side,  in 1886. In 1923, J.A. Mulock Houwe, director of municipality constructions,  constructed a third floor in a matching style. A gymnasium was only built in 1964. With the formation of the municipal school community, the Praedinius Grammar school was on the verge of disappearing, but luckily that did not happen. In 1993, the building went through a restoration, in which the central entrance was brought back to its original state. Four years later the 150th anniversary could be celebrated.

048 - Praedinius Gymnasium

Aus den örtlichen Groninger Lateinschulen, entstand 1847 ein städtisches Gymnasium. Nach hundert Jahren wurde es, nach dem, im 16. Jahrhundert entstandenen, Grundsatz der lateinischen Schulen benannt: Praedinius (1508-'59). Bis 1861 war die Schule in einem ehemaligen Bauernkloster untergebracht. Danach zog es für fast zwanzig Jahre von Gebäude zu Gebäude, zwischen „Oude Kijk“ in der Jatstraat und der Kreupelstraatje. Im Jahre 1864 schien das Wohnproblem ein Ende zu nehmen, jedoch wurde das neue Schulgebäude an der Pelsterstraat in letzter Minute an die höhere Volksschule vergeben.

Es dauerte bis 1880, bevor ein neuer Plan für das Gebäude entwickelt wurde. Auf dem Gelände des ehemaligen Arsenaals des Stadtarchitekten J.G. Van Beusekom, durfte das neue Schulgebäude errichtet werden. Das im neoklassizistischen Stil gestaltete Gebäude wurde für ƒ 41.700 angeboten. Gasrohre und Lüftungen fehlten, und die Eingänge waren noch nicht gepflastert, als die neue Schule, ohne Feierlichkeit, am 1. September '82 eröffnet wurde. Bis dahin hatte die Schule drei weibliche Schülerinnen. Als ihre Anzahl in den folgenden Jahren zunahm, befürchtete der Schulleiter Sirks das Anbandeln und warnte, dies im Auge zu behalten.

Das „Reciteercollegie Eloquentia" (1882), der Gymnastikverein „Siegfried“ (1886) und andere Schulvereinigungen machten das Leben für viele Generationen von Schülern angenehmer. Nur Drama Club „Elo“ ertrug alle Generationen. Der Groninger Cricketclub „Be Quick“, gegründet 1886, überlebte jedoch nicht als Schulgewerkschaft.

Da die Schule schon zu klein war, wurden im Jahre 1886 vier weitere Klassenzimmer auf der Ostseite gebaut. Im Jahre 1923 errichtetet J.A. Mulock Houwe, Direktor der Gemeindebauten, einen dritten Stock in einem passenden Stil. Ein Gymnasium wurde erst 1964 erbaut. Mit der Bildung der kommunalen Schulgemeinden war das Praedinius-Gymnasium am Rande des Verschwindens, dies passierte zum Glück jedoch nicht.  1993 wurde das Gebäude restauriert und der zentrale Eingang wurde in seinen ursprünglichen Zustand zurückgebracht. Vier Jahre später konnte das 150-jährige Jubiläum gefeiert werden.