086 - Pelsterstraat 37

In de middeleeuwen stalde het naastgelegen Heilige Geestgasthuis op deze plek zijn vee. Dit veranderde toen het stadsbestuur het ‘Langehuis’ in 1628 kocht om er een artillerie- of ammunitiehuis van te maken. Tot 1862 behield het een militaire functie. Toen lag er een plan van stadsbouwmeester J.G. van Beusekom voor een nieuw gebouw voor het slecht gehuisveste Stedelijk Gymnasium.

De bouw was in juni 1863 nauwelijks begonnen of minister Thorbeckes ‘wet op het middelbaar onderwijs’ bood de mogelijkheid voor een geheel nieuw schoolsysteem. Nog voordat de wet op 1 juli officieel in werking trad, stuurde het college van B&W het verzoek naar Den Haag om ‘eene rijks hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus’ in Groningen te mogen vestigen. Doordat het gemeentebestuur de minister niet alleen een gebouw, maar ook een flink bedrag in het vooruitzicht stelde, hapte Thorbecke ‘met genoegen’ toe. Alleen voor het gymnasium waren de druiven zuur. Voor deze school bleef het jaren behelpen.

Aan het gebouw aan de Pelsterstraat werd in allerijl nog wat aangepast en op 26 september 1864 ging de Rijks HBS – de voorloper van het huidige Kamerlingh Onnes – van start met drie klassen met in totaal 61 leerlingen.
Omdat het voor dit schooltype toch niet zo geschikt bleek, werd al na vijf jaar verhuisd naar de Grote Kruisstraat, naar ‘eigen’ nieuwbouw. De nieuwe gebruiker van het gebouw werd de Rijkskweekschool, die in 1861 in de Poststraat als kweekschool van ’t Nut was begonnen.

Hoewel het ook voor de kweekschool lang niet ideaal was, bleef deze onderwijsinstelling hier tot 1960 gehuisvest. Na verhuizing naar het onderwijscentrum Prof. van der Leeuw aan de Verzetstrijderslaan, werd het pand gebruikt als PTT Bedrijfsschool. Voor Huizinga’s Meubelindustrie en een elektrotechnische handelsmaatschappij diende het als bedrijfsruimte voordat het dankzij Academie Minerva de onderwijsbestemming terugkreeg. Nadat ook deze instelling een nieuw gebouw had gekregen, werden de lokalen ingericht als kunstenaarsateliers.

086 - Pelsterstraat 37

In the Medieval Era, the neighbouring Holy Spirit infirmary stored their livestock on this location. This changed when the city council bought the ‘Langehuis’ in 1628 and transformed it into an artillery- or ammunition house. Until 1862 it functioned for the military. The city architect J.G. van Beusekom made, back then, plans for a construction of a new building for the poorly vested city high school.

The construction hardly started in June 1863, when Minister Thorbeckes’ ‘law for secondary education’ offered a possibility for a whole new education system. Before the act officially came into force on the first of July, the request to The Hague from the college of B&W was sent to establish a ‘governmental senior school with five years lasting courses’ in Groningen. Due to the fact that the municipality offered not only a building but also a considerable sum of money, Thorbecke accepted this with great pleasure. Unfortunately for the city, high school was the situation unpleasant. The school had to make it work for years.

All sorts of adjustments had been made to the building at the Pelsterstraat and on 26 September in 1864 the governmental HBS, the precursor of the current Kamerlingh Onnes, started with three classes and in a total of 61 students. Since the building did not suit the school type, they moved into their 'own' new school at the Grote Kruisstraat after 5 years. The Rijksweekschool became the new user of the building, who had started as a training college at the Poststraat in 1861.

The training college was located in this location until 1960, even though this was not ideal for the educational institute. After the move of Prof. van der Leeuw at the Verzetstrijderslaan to the education centrum, the building was used as a PTT business school. It served as working space for Huizenga’s furniture industry and an electrotechnical business before it became an educational destiny again, thanks to Academy Minerva. After this, also the institution got a new building; the classrooms were equipped with artist studios.

086 - Pelsterstraat 37

Im Mittelalter wurde in dem benachbarten Heiligen Geist Krankenhaus Vieh aufbewahrt. Dies änderte sich als der Stadtrat 1628 das „Langehuis" kaufte und es in eine Artillerie und Munitionslager verwandelte. Bis in das Jahr 1862 wurde es für das Militär genutzt. Der Stadtarchitekt J.G. Van Beusekom entwarf damals Pläne für einen Neubau für die schlecht ausgestattete Oberschule.

Im Juni 1863 begann der Bau, als der Minister Thorbeck mit dem „Gesetz für die Sekundarstufe" eine Möglichkeit für ein komplett neues Bildungssystem bot. Der Antrag zur Gründung einer „staatlichen Oberstufe mit fünfjähriger Dauerausbildung" wurde von der B&W-Universität in Groningen nach Den Haag geschickt bevor das Gesetz am 1. Juli offiziell in Kraft trat. Thorbeck akzeptierte dies mit großer Freude, da die Gemeinde nicht nur ein Gebäude, sondern auch viel Geld anbot. Allerdings war es für die Schule der Stadt unangenehm, da sie für Jahre weiterlaufen musste.

Es wurden alle möglichen Anpassungen an der Pelsterstraat vorgenommen und am 26. September 1864 begann die staatliche HBS, welche der Vorläufer der heutigen Kamerlingh Onnes war, mit drei Klassen und insgesamt 62 Studenten. Man zog nach fünf Jahren in die neue „eigene" Schule an der Grote Kruisstraat, weil das Gebäude der Schule nicht gerecht geworden ist. Der neue Nutzer der Schule wurde die Rijksweekschule, die 1861 als Ausbildungsschule an der Poststraat begonnen hatte.

Bis 1960 befand sich die Ausbildungsstätte an diesem Standort, obwohl es nicht ideal für das Bildungsinstitut war. Das Gebäude wurde als PTT-Business Schule genutzt, nach dem Umzug der Bildungsstätte an die Prof. Van der Leeuw Verzetstrijderslaan. Es diente als Arbeitsraum für die Huizenga Möbelindustrie und für ein elektrotechnisches Geschäft bevor es durch die Minerva Akademie wieder für die Bildung genutzt wurde. Die Institution erhielt danach auch ein neues Gebäude und die Klassenzimmer wurden als Künstlerstudios ausgestattet.