060 - Pakhuis Engeland

Bierbrouwers vestigden zich van oudsher graag aan de ‘schone’ Groningse diepenring. Zo brouwde Alle Oostrum hier rond 1700 zijn bier. Enige decennia later was de brouwerij getooid met de welluidende naam ‘Het Wrakschip’. Nadat het eind achttiende eeuw op dit adres met het brouwen gedaan was, werd er enige tijd alleen gewoond.

In 1836 werden het huis en een achtergelegen pakhuis gekocht door Jan Schilthuis, die samen met zijn jongere broer Ulferdus Gerhardus een handelsfirma dreef. Na het overlijden van de eerste en het in geldnood komen van de tweede, moest er een Rotterdammer aan te pas komen om de firma te redden. Op voorwaarde dat het bedrijf voortaan ‘De Monchy & Cie.’ heette en De Monchy junior niet associeerde met U.G. maar met diens zoon Jan, ging de handel in 1853 door. Het volgende jaar verving de firma het oude huis aan de Noorderhaven door het Pakhuis Engeland.

Hoewel De Monchy al in 1864 uit de zaak stapte, duurde het nog tien jaar voordat Jan Schilthuis UGzn. het pakhuis had afbetaald. Na de aanleg van het Eems-kanaal in 1876 verplaatste Schilthuis het zwaartepunt van zijn bedrijf naar een nieuw pakhuis aan de Oosterhaven. ‘Engeland’ werd in 1902 verkocht aan Hendrik Roelof Kraus, die vanaf 1918 handelde onder de naam NV Kraus, Wieringa & Co. Namens deze NV vroeg architect Meindert Gerben Eelkema in april 1924 vergunning het kantoorgebouw op nummer 19 af te mogen breken en te vervangen door een silo. Een jaar later was de modern vormgegeven, in rode baksteen uitgevoerde, aanbouw klaar.

Van 1959 tot 1988 was Pakhuis Engeland in handen van de firma P.K. Woldijk. Nadat dit bedrijf naar elders was verhuisd, mocht Stichting Mamamini en daarna Kunstenaarscollectief Spatie het pakhuis een tijdje van de gemeente ‘lenen’.
De huidige bestemming van kantoor- en woonruimte kreeg het na een ingrijpende verbouwing in 1997-’98.

060 - Pakhuis Engeland

By tradition beer brewers liked to locate themselves along the clean Groningse diepenring. Around 1700 Alle Oostrum brewed his beer here. Some decades later the brewery obtained the sonorous name “het wrakschip”. After the brewing had stopped around the end of the 18th century, the building was only being used for some time as living space.

In 1836 the house with a warehouse at the rear were bought by Jan Schilthuis, who pursued a trading company together with his younger brother Ulferdus Gerhardus. After Jan Schilthuis passed away and Ulferdus Gerhardus encountered money problems, a Rotterdammer had to be brought in to save the company. On condition that the company as of then would be named “De Monchy & Cie” and De Monchy junior was not associated with Ulferdus Gerhardus, but with his son Jan. This is how the trade continued in 1853. The next year the company replaced the old house along the Noorderhaven with the warehouse Engeland.

Although De Monchy already stepped out of the business in 1864, it still took ten years before Jan Schilthuis UGzn was able to pay off the warehouse. After the construction of the Eems-channel in 1876, Schilthuis transferred the centre of his company to a new warehouse along the Oosterhaven. “Engeland” was sold in 1902 to Hendrik Roelof Kraus, who acted as of 1918 under the name NV Kraus, Wieringa & Co. On behalf of this NV the architect Meindert Gerben Eelkema asked for a permit to demolish the office building on number 19 and to replace it with a silo in 1924. One year later the modern designed, with red brick completed construction was finished.

From 1959 until 1988 the warehouse Engeland was in the hands of the firm P.K. Woldijk. After this company moved somewhere else, the foundation Mamamini and later the artists collective were allowed to borrow the warehouse for a while from the town. It received the current destination of office space and living space after a radical construction in 1997-1998.

060 - Pakhuis Engeland

Traditionell lagen die Bierbrauereien entlang des gepflegten Groninger Diepenring. Um 1700 braute Alle Osstrum dort sein Bier. Einige Jahrzehnte später erhielt die Brauerei den klangvollen Namen „het wrakschip“. Nachdem die Brauerei Ende des 18 Jahrhunderts schloss, wurde das Gebäude anschließend nur kurzfristig als Wohnfläche genutzt.

Im Jahr 1836 wurde das Gebäude, sowie das Lagerhaus, das auf der Rückseite der ehemaligen Brauerei gelegen war, von Jan Schilthuis und seinem Bruder Ulferdus Gerhardus erworben, welche gemeinsam eine Handelsfirma leiteten. Nachdem Jan Schilthuis verstarb und Ulferdus Gerhardus erheblichen Geldproblemen gegenüber stand, musste ein Rotterdammer ins Boots geholt werden, um die Firma zu retten. Unter der Voraussetzung, dass die Firma von nun an den Namen „De Monchy & Cie“ tragen würde und De Monchy junior nicht mehr mit Ulferdus Gerhardus, sondern mit seinem Sohn Jan, assoziiert würde, wurde 1853 der Vertrag fortgesetzt. Im folgenden Jahr ersetzte die Firma das alte Stammhaus am Noorderhaven durch das Lagerhaus „Engeland“.

Obwohl De Monchy 1864 nach nur elf Jahren die Firma verließ, benötigte Jan Schilthuis UGzn weitere zehn Jahre um das Lagerhaus abzubezahlen. Nach dem Bau des Ems-Kanals in 1876 verlegte Schilthuis den Hauptteil seiner Firma in ein neues Lagerhaus im Oosterhaven. Sein altes Lagerhaus „Engeland“ verkaufte er 1902 an Hendrik Roelof Kraus, welcher seit 1918 unter dem Namen NV Kraus, Wieringa & Co. operierte.  Der Architekt Meindert Gerben Eelkema beantragte 1924 im Auftrag von NV Kraus, Wieringa & Co. eine Genehmigung, um das Verwaltungsgebäude Nummer 19 einreißen zu dürfen um es anschließend durch ein Silo zu ersetzen. Nur ein Jahr später war das moderne, mit roten Backsteinen verzierte Gebäude fertig gestellt.

Von 1959 bis 1988 gehörte das Lagerhaus „Engeland“ P.K. Woldijk. Nachdem die Firma weitergezogen war, wurde es der Stiftung Mamamini und später einer Künstlergemeinschaft von der Stadt genehmigt, das Lagerhaus für eine gewisse Zeit zu nutzen. Nach einer umfassenden Sanierung zwischen 1997-1998 wurde die Lagerhalle dauerhaft zu Wohn- und Büroplätzen umgebaut.