062 - Pakhuis Albion

Een loodgieterij en – na 1821 – een cichoreibranderij waren de eerste vormen van bedrijvigheid op dit adres. Meinhard Wijchers en zijn compagnon Georg Bauerman veranderden het pand in 1853 in een graanpakhuis. Enige decennia later kwam het in handen van Bernardus Hermannus van Munster. Profiterend van de gouden graantijden bouwde deze graanhandelaar regelmatig bij, onder andere in 1900 om de hoek aan de Havenstraat.

Op 31 december 1908 stond pakhuis Albion (‘witte krijtrotsen’/ Engeland) in lichterlaaie. De goed verzekerde Van Munster greep de brand aan om zijn pand met enige verdiepingen te verhogen. Bijna vier jaar later – op 6 december 1912 – was het opnieuw raak. De vlammen richtten dit keer minder schade aan en uiterlijk hoefde alleen de topgevel te worden vernieuwd. Even later voegde de graanhandelaar aan het vooraanzicht een elevatortoren met overbrugging toe.

In 1922 verkocht Van Munster het complex aan de Groninger Zaadtelers-vereeniging. De GZV deed aan coöperatieve verkoop van door de leden geteelde granen, zaden en aardappelen. Hoewel de vereniging in 1926 in liquidatie ging, duurde het nog enige jaren voor de NV Kraus, Wieringa & Co de panden van de zaadtelers aan haar op Noorderhaven 19-21 gevestigde graanbedrijf kon toevoegen. Ook Kraus en consorten kregen brand en grepen dit aan voor een uitbreiding. Nog in 1941-’42 bouwden zij beton silo’s en lieten zij een deel van het pakhuis ophogen.

Nadat de NV in 1967 was ontbonden, ging het complex over in handen van P.K. Woldijk. Tot 1988 zorgde dit bedrijf in gewasbeschermingsmiddelen, zaaigranen en peulvruchten voor bedrijvigheid aan de Noorderhaven. Toen werden de activiteiten verplaatst naar de Bornholmstraat. Even was het pakhuis gekraakt, maar in 1991 liet Patrimonium het verbouwen tot dertig huurappartementen en bedrijfsruimten. De pakhuizen aan de Havenstraat maakten plaats voor nieuwbouw.

062 - Pakhuis Albion

A plumber and – after 1821 – a chicory distillery were the first forms of activity at this address. Meinhard Wijchers and his partner Georg Bauerman changed the building in 1853 into a silo. Some decades later it fell into the hands of Bernardus Hermannus van Munster. Profiting from the golden corn times this grain trader added buildings frequently, among others around the corner in the Havenstraat in 1900.

On the 31st of December 1908 the warehouse Albion (‘white cliff’ / England) was ablaze. The properly insured Van Munster saw the fire as an opportunity to expand his building by adding some floors. Almost four years later – on the 6th of December 1912 – it happened again. This time the flames caused less damage and eventually only the gable had to be renewed. Sometime later the grain trader added an elevator tower with bridging to the front view.

In 1922, Van Munster sold the complex to the Groninger seed growers association (Groninger Zaadtelers-vereeniging). This GZV participated in cooperative marketing with the grains, seeds and potatoes grown by the members of the association. Although the association went into liquidation in 1926, it took a couple of years before NV Kraus, Wieringa & Co could add the buildings of the seed growers to their grain business established at Noorderhaven 19-21. Kraus and partners also had a fire and took this as a chance for an expansion. Still, in 1941-1942 they built silos and they increased part of the warehouse in height.

In 1967 after the NV had been disbanded, the complex fell into the hands of P.K. Woldijk. Until 1988 this company, which dealt in pesticides, seed grains, and legumes was responsible for the activity along the Noorderhaven. Then, the activities were relocated to the Bornholmstraat. For a while, the warehouse was occupied by squatters but in 1991 Patrimonium had the building renewed into thirty rental apartments and business spaces. The warehouses along the Havenstraat made room for new housing.

062 - Pakhuis Albion

Eine Klempnerei und - nach 1821 – eine Schnapsbrennerei waren die ersten Betriebe unter dieser Adresse. Im Jahr 1853 wurde das Gebäude von Meinhard Wijchers und seinem Partner zu einem Silo umgebaut. Einige Jahrzehnte später wurde Bernardus Hermannus van Munster der neue Besitzer des Silos. Aus den Profiten der „goldenen Getreidezeit“ errichtete er dutzende neue Gebäude im Jahr 1900, viele davon um die Ecke von der Havenstraat.


Am 31. Oktober 1908 ging die Lagerhalle Albion („weiße Klippe“ / England) in Flammen auf. Da Van Munster sachgemäß versichert war, sah er das Feuer als Chance um das Gebäude zu erweitern, indem er eine Etage hinzufügte. Beinahe vier Jahre später – am 6. Dezember 1912 – geschah es erneut. Dieses Mal verursachten die Flammen jedoch einen geringeren Schaden und lediglich der Giebel musste erneuert werden. Einige Zeit später ergänzte der Getreidehändler sein Silo mit einem Aufzug an der Vorderfront des Gebäudes.

Im Jahr 1922 verkaufte Van Munster den Komplex an den Groninger Saatgut Verband (Groninger Zaadtelers-vereeniging). Der GZV nahm an einer Kooperation teil, die mit Körnern, Saat und Kartoffeln handelte, welche von Mitgliedern der Vereinigung angebaut wurden. Obwohl es im Jahr 1926 zur Auflösung der Vereinigung kam, dauerte es einige Jahre, bis es NV Kraus, Wieringa & Co. möglich war, die Gebäude des Saatverbandes ihrem Getreideunternehmen im Noorderhaven 19 – 21 anzugliedern. Kraus und seine Partner erlitten ebenfalls einen Brand, welchen sie als Chance für einen Ausbau nutzten. Weiterhin bauten sie in 1941 und 1942 Silos und vergrößerten Teile des Lagerhauses hinsichtlich der Bauhöhe.

Nachdem der NV sich im Jahr 1967 auflöste, fiel der Komplex in die Hände von P.K. Woldijk. Bis 1988 war dieses Unternehmen, welches mit Pestiziden, Getreidesaat und Hülsenfrüchte handelte, für alle Unternehmungen entlang des Noorderhavens zuständig. Später wurden deren Tätigkeiten in die Bornholmstraat verlegt. Eine Zeit lang war das Gebäude von unbefugten Bewohnern besetzt. Im Jahr 1991 wurde das Gebäude jedoch von Patrionium renoviert und in dreißig Mietwohnungen und Büros umgebaut. Die Lagerhäuser in der Havenstraat fanden so ihre neue Bestimmung als Wohnimmobilie.