093 - Oude Boteringestraat 52

In tegenstelling tot andere middeleeuwse steenhuizen werd Oude Boteringestraat 52 niet gebouwd als diep-, maar als dwarshuis. Het pand dateert uit ca.1300 en stond aanvankelijk vrij, getuige de bewaard gebleven rijen romanogotische rondboognissen in de beide kopgevels. Kort na 1437 werd de vermoedelijk overwelfde kelder verlaagd, waarmee de begane grond op het huidige niveau kwam te liggen. Minder dan twintig jaar later volgde de ombouw van twee verdiepingen naar één en werd de kapconstructie aangepast en versterkt. Het huis werd in de zestiende of vroege zeventiende eeuw naar achteren uitgebouwd tot een L-vormige plattegrond.

Een van de oudst bekende eigenaren was Barthold Wicheringe, die het pand van 1629 tot ’43 in handen had. Wicheringe was onder andere burgemeester en curator van de universiteit, maar werd vooral bekend als maker van een Groningse provinciekaart uit 1616. Na Wicheringe diende Oude Boteringestraat 52 als winterverblijf van Groninger jonkers, die zomers in de Ommelanden verbleven. Eind achttiende eeuw mochten raadsheer Louis Wichers en twee generaties Trip zich eigenaar noemen. Rond 1800 werden de middeleeuwse indeling van het huis gewijzigd en de huidige voorgevel gebouwd.

Vóór 1830 werd het pand nogmaals vergroot door de L-vorm om te bouwen tot een rechthoekige plattegrond. In de tweede helft van de negentiende eeuw onderging het pand nog een ingrijpende interne verbouwing. Wie hiervoor verantwoordelijk waren is niet met zekerheid te zeggen. Wel weten we dat de rechter voorkamer – het fraaiste vertrek – in 1915 opnieuw is ingericht in opdracht van kantonrechter Johan Adelbert Tellegen, in de stijl van de Nieuwe Kunst. Hij schakelde hiervoor de bekende sierkunstenaar Arnold Willem Kort in. De in Haarlem geboren Kort werkte als decoratief ontwerper bij meubelfabriek Huizinga en was docent aan Academie Minerva. Hij maakte voor Tellegen niet alleen een aantal fraaie batikdoeken als wandbespanning, maar ook een bank en ander meubilair.

Het grootste deel van de twintigste eeuw was het pand als kantoor in gebruik. Zo was er in de jaren dertig de ‘NV Maatschappij tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en ongeval’ Labor gevestigd. In 1993 werd het pand gekocht door de universiteit, die het al sinds de jaren zeventig huurde. Vanaf 1989 diende het als Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen. Na een verbouwing en uitbreidingin 2004 werd het pand, samen met de nummers 48 en 50 het onderkomen van het Filosofisch Instituut.

093 - Oude Boteringestraat 52

In contradiction to other medieval stone houses Oude Boteringestraat 52 was not built as a deep- but as a diagonal house. The building dates from ca.1300 and was initially detached, witnessing the preserved rows of Romanesque-gothic roundly arched niches in the two end walls. Shortly after 1437, the supposedly vaulted cellar was lowered, which placed the ground floor at its current level. Less than twenty years later, the conversion of two floors to one followed and the roof structure was modified and strengthened. The house was developed backward into an L-shaped floor plan in the sixteenth and early seventeenth centuries.

One of the oldest known owners was Barthold Wicheringe, who owned the building from 1629 to '43. Wicheringe was among other things,  mayor and trustee of the university, but was best known as a maker of a province map of Groningen in 1616. After Wicheringe, Oude Boteringestraat 52 served as a winter stay for Groninger Jonkers, who spend their summers in the Ommelanden. Councilor Louis Wichers and two generations of Trip could call themselves owners in the late eighteenth century. The medieval layout of the house was changed around 1800 and the current façade was constructed.

Before 1830 the property was enlarged again by converting the L-shape into a rectangular floor plan. In the second half of the nineteenth century, the building underwent a major internal renovation. It cannot be said with certainty who was responsible for this. We do know that the front room on the right - the finest room - was redesigned in 1915 commissioned by sub-district court judge John Adelbert Tellegen, in the style of the New Art. He involved the previously known decorative artist Arnold Willem Kort. Born in Haarlem Kort worked as a decorative designer at a furniture factory named Huizinga and was a lecturer at Minerva Academy. He made for Tellegen not just some beautiful batik cloths and wall coverings, as well as a sofa and other furniture.

The largest part of the twentieth century the building was used as an office.  The "SA Society for insurance against the financial consequences of sickness and labor accidents" used the building in the thirties. In 1993 the building was purchased by the university, who had been rented it since the seventies. From 1989 it served as the Documentation Centre for Dutch Political Parties. After a renovation and expansion, the building became in 2004, along with the numbers 48 and 50 the home of the Philosophical Institute.

093 - Oude Boteringestraat 52

Im Gegensatz zu den anderen mittelalterlichen Steingebäuden, die Oude Boteringestraat 52 wurde nicht als tiefes, sondern als diagonales Haus gebaut. Das Gebäude wird auf circa 1300 datiert und war eigentlich freistehend, was durch die präservierten Reihen von Römisch-Gotischen gebogenen Nischen in den beiden Enden bezeugt wird. Kurz nach 1437 wurde der Gewölbekeller abgesenkt, was das Erdgeschoss in seiner heutigen Position platzierte. Weniger als 20 Jahre später, zwei Geschosse wurden zusammengebracht und das Dach wurde modifiziert und gestärkt. Im 16. bis 17. Jahrhundert wurde der Grundriss zurück in eine L-Form gebracht.

Einer der frühesten, bekannten Besitzer war Barthold Wicheringe, welcher das Gebäude von 1629 bis 1643 besaß. Wicheringe war unter anderem der Bürgermeister und ein Vertrauter der Universität, jedoch am bekanntesten als Macher der Provinzkarte von Groningen in 1616. Nach dem Besitztum von Wicheringe diente das Gebäude als Winterunterkunft für Groninger Nobelmänner, die ihre Sommer in den Ommelanden verbrachten. Im späten 18. Jahrhundert sind Ratsmitglied Louis Wichers und zwei Generationen von Trip in den Grundbüchern eingetragen. Um 1800 wurde der mittelalterliche Grundriss geändert und die Fassade verändert.

Vor 1830 wurde das Grundstück wieder vergrößert, indem es von der L-Form in eine rechteckige Form verändert wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude von Grund auf innen renoviert. Wer dafür verantwortlich war kann nicht genau bestimmt werden. Es ist gewiss, dass der Raum auf der Rechten, das beste Zimmer, durch den Richter John Adelbert Tellegen 1915 in den Stil der Neuen Kunst umgestaltet wurde. Dafür involvierte er den Künstler Arnold Willem Kort. Geboren in Haarlem arbeite Kort als dekorativer Designer in der Möbelfabrik Huizinga und war Dozent an der Akademie Minerva. Für Tellegen fertigte er nicht nur schöne Batikstücke und Wandvorhänge, sondern auch Sofas und andere Möbelstücke.

Den Großteil des 20. Jahrhunderts wurde das Gebäude als Bürogebäude genutzt. In den 30er Jahren nutzte die „SA Gemeinschaft für Krankheits- und Unfallversicherung“ das Gebäude. 1993 wurde das Gebäude von der Universität erworben, welche es schon seit den 70ern mietete. Seit 1989 diente es als Zentrum für Niederländische Politische Parteien. Nach einer Renovierung und Vergrößerung 2004, wurde das Gebäude, zusammen mit den Gebäuden Nummer 48 und 50, das Philosophie Institut.