050 - Oude Boteringestraat 36-38

Het oudste deel van dit voormalige rechtbankgebouw is begin 15e eeuws. Wigbold Wigboldus werd in 1477 eigenaar van het metershoge steenhuis. Tot 1585 was het pand eigendom van de vooraanstaande jonkerfamilie Van Ewsum. De laatste – Christoffer van Ewsum – was de vervolgde mennisten gunstig gezind en verleende hun gezochte voorman Menno Simons onderdak.

Ook eigenaar Abel Coenders van Helpen was hervormingsgezind, waardoor hij jarenlang noodgedwongen in Duitsland verbleef. Samen met zijn vrouw Teteke Entens verwierf Coenders het pand in 1607 voor 1900 carolus-guldens bij een openbare verkoop ten stadhuize. In 1612 en 1627 lieten zij het pand verbouwen. In de topgevel getuigen hun familiewapens van de eerste verbouwing en een steentje met het jaartal 1627 geeft aan dat Coenders verantwoordelijk was voor de vernieuwing van de inrijpoort.

Doordat Tetekes dochter Bauwina een Rengers huwde, kwam het complex in handen van deze jonkersfamilie. In 1716 werd bij een boedelscheiding Willemina Lewe-Rengers eigenaar. Getuige haar familiewapen op de windvanen en de tekst ‘gerenoveerd anno 1717’, gaf ze de voorgevels een beurt. De laatste bewoners waren dochter Catrina Lucretia en haar man majoor Gruys. Zij verkochten het hele complex in 1754 voor ƒ 10.000 aan de provincie Stad en Lande.

Achter het middeleeuwse steenhuis werd een vleugel aangebouwd, met een zittingszaal en een raads-kamer. Op 15 september 1755 nam de Hoge Justitie-kamer het nieuwe complex in gebruik. De naam van de rechtbank veranderde in en na de Franse tijd diverse keren. Hoewel de officiële naam vanaf 1838 arrondisementsrechtbank was, sprak de volksmond tot diep in de 20e eeuw over paleis van justitie of hof.

Ook in de 19e en 20e eeuw werd er regelmatig vertimmerd aan het rechtbankcomplex. Zo maakten de 18e eeuwse ramen in de voorgevel plaats voor een reconstructie van de originele. Ondanks al deze verbouwingen en uitbreidingen werd het geheel eind 20e eeuw te klein gevonden. Op 29 april 1998 vond de laatste zitting plaats. Even leek het in 1912 afgesplitste kantongerecht de nieuwe gebruiker van het complex te worden, maar in 2002 werd het door de theologische faculteit van de universiteit betrokken.

050 - Oude Boteringestraat 36-38

The oldest part of the former court building is from the early 15th century. Wigbold Wigboldus became in 1477, the owner of the meters-high stone house. Until 1585, the building was owned by the prominent squire family Van Ewsum. The last Van Ewsum, Christoffer, was kind to the persecuted Mennonites and provided their wanted leader, Menno Simons, shelter.

Owner Abel Coenders van Helpen, was also  a reformist, that’s why he was forced to stay in Germany. Together with his wife Teteke Entens, he acquired the building in 1607 for 1900 carolus-guldens. This was at a public auction at the city hall. In 1612 and 1627, the building was renovated. On the cable end of the building, there is a family coat of arms and a stone with the year 1627. In the top façade, their family weapons witnessed the first renovation and a stone with the year 1627 indicates that Coenders was responsible for the renewal of the gateway.

With the marriage of Teteke’s daughter, Bauwina een Rengers, the property was transferred to her. Due to a property settlement in 1716, Willemina Lewe-Rengers became the new owner. She renovated the façade of the house, which is shown by her own family coat of arms and the text   “renovated 1717”. The last residents were daughter Catrina Lucretia and her husband Major Gruys. They sold the entire complex in 1754 for ƒ 10.000 to the province “Stad en Lande”.

Behind the medieval stone house a new wing was built, with a courtroom and council chamber. On the 15th of September 1755, the High Justice moved in the new complex. The court changed names several times during and after the French period. Although the official name was District Court from 1838, it was popularly called the palace of justice or court until late in the 20th century.

Both in the 19th and 20th century, the court was regularly under construction. The 18th century windows, on the facade made place for a reconstruction of the original ones. Despite all these renovations and expansions, the whole was ought to be too small. On April 29, 1998 the last hearing took place. It seemed that the building was going to be used as a divisional district court, but instead it became part of the Theological faculty of the university

050 - Oude Boteringestraat 36-38

Der älteste Teil des ehemaligen Hofgebäudes stammt aus dem frühen 15. Jahrhundert. Wigbold Wigboldus wurde 1477, der Besitzer des Meter hohen Steinhauses. Bis 1585 gehörte das Gebäude der prominenten Junker Familie Van Ewsum. Der letzte Van Ewsum, Christoffer, war freundlich zu den unter Verfolgung stehenden Mennoniten und ihrem Führer, Menno Simons, und bot ihm Schutz in seiner Unterkunft.

Besitzer Abel Coenders van Helpen, war Reformist und deshalb gezwungen in Deutschland zu bleiben. Gemeinsam mit seiner Frau Teteke Entens erwarb er 1607 bei einer öffentlichen Versteigerung im Rathaus das Gebäude für 1900 Carolus-Gulden. 1612 und 1627 wurde das Gebäude renoviert. Am Kabelende des Gebäudes befinden sich ein Familienwappen und ein Stein mit dem Jahr 1627. In der oberen Fassade zeigten ihre Familienwaffen die erste Renovierung und ein Stein mit dem Jahr 1627 deutet an, dass Coenders für die Erneuerung des Tores verantwortlich war.

Mit der Heirat von Tetekes Tochter Bauwina een Rengers wurde das Anwesen auf sie übertragen. Aufgrund einer Eigentumsauseinandersetzung im Jahre 1716 wurde Willemina Lewe-Rengers neue Eigentümerin. Sie erneuerte die Fassade des Hauses, die durch ihr eigenes Familienwappen und den Text „renoviert 1717" angezeigt wird. Die letzten Bewohner waren die Tochter Catrina Lucretia und ihr Ehemann Major Gruys. Sie verkauften die gesamte Anlage im Jahre 1754 für ƒ 10.000 an die Provinz „Stad en Lande".

Hinter dem mittelalterlichen Steinhaus wurde ein neuer Flügel mit einem Gerichtssaal und einer Ratskammer errichtet. Am 15. September 1755 zog die Hohe Justizkammer in den neuen Komplex. Das Gericht änderte den Namen mehrmals während und nach der französischen Zeit. Obwohl der offizielle Name Bezirksgericht von 1838 war, wurde es im Volksmund als Palast der Justiz oder Gericht bis spät in das 20. Jahrhundert genannt.

Sowohl im 19. und 20. Jahrhundert war das Gericht regelmäßig im Bauzustand. Die Fenster des 18. Jahrhunderts, an der Fassade, machten Platz für eine Rekonstruktion der ursprünglichen Fenster. Trotz all dieser Renovierungen und Erweiterungen blieb das Gebäude zu klein. Am 29. April 1998 fand die letzte Anhörung statt. Es schien, dass das Gebäude als Divisionsbezirksgericht genutzt werden sollte, stattdessen wurde es Teil der theologischen Fakultät der Universität.