084 - Oostersluis

Noodgedwongen ging alle doorgaande scheepvaartverkeer eeuwenlang door de stad. De voormalige vestinggracht was als ‘Verbindingskanaal tussen Damster- en Boterdiep’ eind 19e eeuw een verbetering. Nog beter leek het te worden met het zogeheten Gorechtkanaal, maar al tijdens het graven ontstond een groter plan: een ‘Omsnijdingskanaal’ als onderdeel van een vaarweg van Lemmer naar Groningen. De aanleg van dit ‘Nieuwe Kanaal’ begon in 1930. Gedeeltelijk werd gebruikgemaakt van bestaande waterwegen, maar tussen Zuidhorn en het Eemskanaal groef men een geheel nieuw kanaalvak.

De Oostersluis, met Damster- en Aegirbrug, werd tussen 1934 en ’37 gebouwd. Ten oosten werd een afwateringskanaal gegraven met een vaste brug, waarvan de bakstenen borstweringen door beeldhouwer Gijsbert Jacobs van den Hof werden opgesierd met de gebeeldhouwde koppen ‘Noorderling’, ‘Oosterling’, ‘Zuiderling’ en ‘Westerling’. Op 1 september 1937 verwerkte de sluis haar eerste schepen. Enkele maanden later besloten Provinciale Staten het Groningse deel van de vaarweg naar vader en zoon Tjarda van Starkenborgh Stachouwer te noemen, aangezien zij als commissarissen van de koningin verantwoordelijk waren voor de aanleg.

Het Van Starkenborghkanaal werd op 5 november 1938, bij Wilhelmina’s laatste grote bezoek aan Groningen, officieel in gebruik genomen. De koningin onthulde bij deze gelegenheid een herinneringsplaquette, die in de oorlog uit angst voor vernietiging voor de zekerheid maar even op de bodem van het kanaal werd gelegd.
De bevrijding ging op 16 april 1945 gepaard met een hevig vuurgevecht bij de Oostersluis. De kop van de ‘Zuiderling’ werd daarbij beschadigd. Ook brug- en sluiswachter Pop(ko) Dijkema, die de op last van Duitse soldaten openstaande brug neerliet om de Canadezen doorgang te bieden, liep schade op. Hij werd in zijn arm geschoten en raakte aan één oor doof. Als eerbetoon werd het volgende jaar een straat naar hem genoemd.

De laatste decennia werden gekenmerkt door het opwaarderen van het Van Starkenborghkanaal door verbreding en verdieping. In verband hiermee werd begin jaren negentig ook de sluis aangepakt. De Oostersluis werd verlegd en vergroot tot een schutlengte van 190 meter en een breedte van 16 meter. En het afwateringskanaal ging dicht waardoor de roeiverenigingen Aegir en Gyas, die hier een onderkomen hadden, moesten verhuizen. De koppen kregen door de inzet van buurtbewoners een nieuwe plek en ter herinnering werd de plaats van de oude Oostersluis gemarkeerd.

084 - Oostersluis

Out of necessity, all the on-going shipping traffic had to go through the city centre of Groningen for centuries. The former moat was already an improvement that functioned as a junction canal between the Damster and Boterdiep in the end of the nineteenth century. It seemed to become even better with the so-called Gorechtcanal, but during the digging process, a bigger plan arose: an “offcut canal” as part of a waterway from Lemmer to Groningen. The construction of this new canal started in 1930. Already existing waterways have been used, but in between Zuidhorn and the Eemscanal, they started to dig a whole new canal.

The East sluice was built between the years 1934-1937 together with the Damster- and Aegirbridge. In the East, a drainage canal was dug and a bridge was built, from which the bricks were decorated with sculptured words “Northerner”, “Easterner”, “Southerner” and “Westerner” by sculptor Gijsbert Jacobs van den Hof. On the 1st of September 1937, the sluice was opened for the first ships. The Provincial council decided, several months later, to rename the Groningen's part of the waterway after the father and son Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, as they were as commissioner of the Queen responsible for the construction of the sluice.

The Van Starkenborghcanal was officially used on the 5th of November in 1938, during Wilhelmina’s last great visit to Groningen. During the occasion, the Queen inaugurated a memorial plaque that during the war was placed on the bottom of the canal due to fear of destruction.
The liberation on the 16th of April was associated with a fierce gunfight at the East sluice. The sculptured head “Southerner” got damaged during this fight. Also the bridge- and sluice keeper Pop(ko)Dijkema got injured when he ignored German orders to let down the open bridge to let the Canadians through. He was shot in his arm and one ear that eventually got him deaf. As honor, they named a street after him in the following year.

The upgrading of the Van Starkenborghcanal through widening and deepening indicated the last decennium. Associated with this, in the early nineties the sluice got renovated. The Easter sluice got shifted and enlarged up to a length of 190 meters and a width of 16 meters. The drainage canal got closed whereby the rowing associations Aegir and Gyas, who were located in this place, had to move. With help of their neighbours, the rowing associations got a new accommodation and for a memory, the location of the old Oostersluice got marked. 

084 - Oostersluis

Aus der Notwendigkeit heraus musste der laufende Schiffsverkehr bereits seit Jahrhunderten durch das Stadtzentrum von Groningen verlaufen. Dabei war der ehemalige Graben bereits eine Verbesserung, welcher als ein Knotenpunkt zwischen dem Damster- und dem Boterdiep am Ende des 19. Jahrhunderts fungierte. Es schien mit dem sogenannten Gorechtkanal noch besser zu werden, allerdings entstand während dem Graben ein noch größerer Plan: ein „abgesetzter Kanal" als Teil eines Schifffahrtskanals von Lemmer nach Groningen. Die Bauarbeiten des Kanals begannen 1930. Es wurden bereits vorhandene Kanäle genutzt, allerdings grub man zwischen Zuidhorn und Eemskanal einen neuen Kanal aus.

Zwischen 1934 und 1937 baute man die Ostschleuse zusammen mit der Damster- und Aegirbrücke. Im Osten grub man einen Drainagekanal und baute eine Brücke, die mit Ziegelsteinen aus dem Bildhauer Gijsbert Jacobs Van den Hof mit den gemeißelten Worten „Northerner", „Easterner", „Southerner" und „Westerner" verziert wurden. Die Schleuse wurde 1937 für die ersten Schiffe eröffnet. Der Provinzialrat entschied, einige Monate später, den Groninger Teil der Wasserstraße nach dem Vater und Sohn Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer umzubenennen, weil sie als Beauftragte der Königin für den Bau der Schleuse verantwortlich waren.

Am 5. November 1938 wurde der Van Starkenborghkanal offiziell eröffnet, während der letzte Besuch von Wilhelmina in Groningen stattfand. Dabei eröffnete die Königin ein Denkmal, welches während des Krieges aus Angst vor Zerstörung auf dem Boden des Kanals platziert wurde.
Bei der Befreiung am 16. April gab es eine heftige Schießerei an der Ostschleuse. Bei dem Kampf wurde der geformte Kopf „Southerner" beschädigt. Zudem wurde auch der Brücken- und Schleusenwärter Pop(ko) Dijkema verletzt, als er sich weigerte die deutschen Befehle auszuführen, die Brücke hinunterzulassen, um die Kanadier durchzulassen. Man schoss ihm in dem Arm und in sein Ohr, wodurch er schließlich taub wurde. Zu seinen Ehren benannte man im folgenden Jahr eine Straße nach ihm.

Die Aufwertung des Van Starkenborghkanals durch eine Erweiterung und Vertiefung deutete auf das letzte Jahrzehnt hin. Dabei wurde Anfang der 1990er Jahre auch die Schleuse renoviert. Die Osterschleuse wurde verschoben und bis zu einer Länge von 190 Metern und einer Breite von 16 Metern vergrößert. Man schloss den Drainagekanal, wobei die Ruderverbände Aegir und Gyas, die sich an diesem Ort befanden, umziehen mussten. Mit Hilfe ihrer Nachbarn bekamen die Ruderverbände eine neue Unterkunft und zur Erinnerung markierte man die Lage der alten Oosterschleuse.