054 - Het Noorderplantsoen

Omdat de hoeveelheid plantsoen in de gemeente ‘uiterst schaarsch’ was, mocht stadsarchitect J.G. van Beusekom daar in 1879-’80 iets aan doen. Hij toverde het vestingvak tussen Moesstraat en Kerklaan om in een park in Engelse landschapsstijl. De opzichter der plantsoenen Ph. van Harreveld kreeg in het najaar van ’81 de opdracht met de Boteringedwinger hetzelfde te doen. En omdat de houthandel zijn aanvankelijk belangstelling voor het stuk vesting tussen de Kerklaan en het Reitdiep liet varen, kon de Utrechtse landschapsarchitect H. Copijn daar aan de slag. Het laatste stuk plantsoen – met speelweide – kwam rond 1920 tot stand met de aanleg van de Oranjebuurt.

‘Met het oog op de mogelijke beschadiging van het plantsoen’ waren openbare muziekuitvoeringen aanvankelijk uit den boze. Maar toen het plantsoen in 1902 bij een proef ‘niet in het minst’ beschadigd bleek, mochten er voortaan concerten worden gehouden. De zondagse zomerconcerten waren zo’n succes dat de verplaatsbare muziektent in 1905 werd vervangen door een vaste. De directeur gemeentewerken J.A. Mulock Houwer maakte een ontwerp in de toen populaire Vernieuwingsstijl.

Melkinrichting Vredewold bouwde omstreeks 1908 ter vervanging van een houten kiosk een stenen ‘melksalon’. In 1927 ontwierp stadbouwmeester S.J. Bouma voor de toenmalige huurder Brouwerij d’Oranjeboom een paviljoen. Hij liet zich inspireren door de bekende Rotterdamse avant-garde architect J.J.P. Oud. Bouma gaf het paviljoen een kern van tegen elkaar gezette blokken met daarop geometrische reliëfs. Door de rondgaande serre op het zuiden te oriënteren, konden bezoekers genieten van zowel de vijver als de zon.

In 1967 werd de Nassaulaan in het plansoen voor autoverkeer afgesloten. Spoedig gingen er stemmen op om met de singels hetzelfde te doen, maar pas in 1993 kwam het tot een proefafsluiting. Op 5 oktober van het volgende jaar werd door middel van een referendum besloten tot een definitieve afsluiting. Aansluitend onderging het hele plantsoen een ingrijpende restauratie. Hierbij werden onder meer zichtlijnen hersteld, die rekening houden met de verschillen in bloeiperiode en kleur van de heester, struiken en bomen.

054 - Het Noorderplantsoen

The quantity of parks in the area of Groningen was extremely scarce. This was reason to assign city architect J.G. van Beusekom to do something about this in 1879-'80. He transformed the fortress part in between the Moesstraat and the Kerklaan into a park in style of an English landscape. During the autumn of '81, the park superintendent Ph. van Harreveld was assigned to realize the same at the Boteringedwinger. When the timber trade abandoned its interest in the fortress in between the Kerklaan and the Reitdiep, the landscape architect from Utrecht could start working there. The last part of the park - including a playground - was created around 1920 along with the construction of the Oranjebuurt.

Taking into account possible damages to the park, public music performances were initially forbidden. When in 1902 the park did not get damaged during a test, permission to concerts was provided. The summer concerts given each Sunday, were a success and therefore the mobile bandstand was replaced for a fixed one. Director of community works J.A. Mulock Houwer, created a design in the renovation style which was popular those days.  

Diary company Vredewold replaced around 1908 a wooden kiosk for a stone “milkstation”. In 1972, city architect S.J. Bouma designed a pavilion for the former lessee brewery d'Oranjeboom (an orange juice company). He was inspired by the well-known avant-garde architect from Rotterdam, J.J.P. Oud. Bouma created the core of the pavilion out of blocks with geometric reliefs on it. By orienting the round shaped veranda towards the south, the visitors could enjoy the pond as well as the sun.

In 1967, the Nassaulaan was permanently shut down for car traffic. Soon after that, it was speculated to do the same with the other streets around the park, but a test on closing it for car traffic only happened in 1993. One year later on October 5, a referendum made that the other streets were closed for cars too. Along with that, the complete park went through major restoration. During this process, the sightlines were recovered, which took into account the diversity of flowering periods and colors of the bushes, shrubs and trees.

054 - Het Noorderplantsoen

Die Anzahl an öffentlichen Parks in Groningen war äußerst gering. Dies war 1879-80 der Grund dafür den Stadt Architekten J. G. van Beusekom damit zu beauftragen dies zu ändern. Er veränderte den Teil zwischen der Moesstraat und der Kerklaan in einen Park im Stil einer englischen Landschaft. Im Herbst '81 wurde der Leiter Ph. van Harreveld damit beauftragt das gleiche an der Boteringedwinger umzusetzen. Wenn der Holzhandel sein Interesse am Bau der Festung zwischen der Kerklaan und Reitdiep verlieren würde, könnten die Landschaftsarchitekten von Utrecht mit ihren Arbeiten dort beginnen. Der letzte Teil des Parks wurde um 1920 mit dem Bau eines Spielplatzes und der „Oranjebuurt“ geschaffen.

Unter Berücksichtigung möglicher Schäden die im Park entstehen könnten waren öffentliche Musikveranstaltungen zunächst verboten. Als im Jahre 1902 der Park während eines Tests nicht beschädigt wurde, wurde die Erlaubnis dort Konzerte zu veranstalten erteilt. Die Sommer Konzerte, welche jeden Sonntag veranstaltet wurden, waren Erfolgreich und ersetzten dann die bestehenden mobilen Musikpavilions. Der Vorsitzende für Öffentliche Arbeit J.A. Mulock Houwer konzipierte ein Design im „Rennovated-Style“ welcher seiner Zeit sehr beliebt war.

Die Milchproduktion „Vredewold“ ersetzt um 1908 einen hölzernen Kiosk mit einer steinerne „Milch-Station“. Im Jahre 1972 entwickelte Stadtarchitekt S. J. Bouma einen Pavillon für die ehemalige Mieter der Brauerei d'Oranje (ein Orangensaft Unternehmen). Bourma wurde von dem bekannten Avantgarde-Architekten J.J.P. Oud aus Rotterdam inspiriert. Bouma erstellte den Grundstein des Pavillons aus Blöcken mit geometrischen Zeichnungen. Die rund geformte Veranda, welche in Richtung Süden gerichtet war, ermöglichte es den Besuchern den Teich sowie die Sonne zugleich genießen.

Im Jahre 1967 wurde die Nassaulaan dauerhaft für den Autoverkehr geschlossen. Kurz danach wurde spekuliert auch die anderen Straßen um den Park für den Autoverkehr zu schließen, ein Test dafür fand 1993 statt. Ein Jahr später, Am 5. Oktober wurde ein Referendum erlassen, welches die umherliegenden Straßen für Autos unzugänglich machte. Zusammen mit dem Referendum wurde der komplette Park einer Restauration unterzogen. Während diesen Prozess wurden die Sichtlinien wiederhergestellt, welche die Vielfalt die Farben, der Gebüsche, Sträuchern und Bäumen in der Blütezeit offenlegte.