032 - Noorderhaven 23-23a

Tussen 1608 en 1624 onderging de stad een aanzienlijke uitbreiding door de aanleg van een ruimere vesting. De oude stadsgracht werd binnenhaven en langs de kade – de ‘Noorder Craan Opslagh’ – verrezen spoedig pakhuizen. Toch was er in de tweede helft van die eeuw nog voldoende ruimte om in de stijl van die tijd een ‘dwarshuis’ te bouwen.

In navolging van andere panden in de ‘Nieuwe Stad’, als Guyotplein 3, Ossen-markt 5 en Spilsluizen 1-3, kreeg het huis een hele reeks smalle beneden- en bovenramen en geen voordeur! Het was Agnes van Bijler, dochter en weduwe van een Hogelandster predikant, die hier in 1729 verandering in bracht. Zij had door een erfenis een ‘andeel in het huijs’ verkregen en in december 1727 de andere erfgenamen uitgekocht. De verbouwing, die een voordeur, twee dakkapellen en zes stoeppalen opleverde, liet ze voor het nageslacht vastleggen door middel van twee beschreven ‘neuten’ onder de deurposten.

Eén van de latere eigenaren van de ‘hecht sterke groote Heeren Behuizinge‘, met ‘extra grooten en fraaijen Tuin’ en een uitgang naar de Havenstraat, was Roelf Ysbrands Hoeksema. Dertig jaar – van 1797 tot 1827 – bezat Hoeksema, die onder meer in veren, venen en olie deed, het pand. Zijn handel en wandel maakten hem tot één van de ‘hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems’.
Na de periode Hoeksema was het herenhuis in handen van een andere rentenier, een oud-burgemeester van Delfzijl en een ‘hoogleeraar in de Regtsgeleerde faculteit’. En tussendoor had ook de NV Groninger IJzer- en Metaalgieterij drie jaar – van 1855 tot 1858 – de zeggenschap.

In 1885 werd het pand gekocht door het bestuur van het achtergelegen Pieternellagasthuis. Dit ‘gesticht’ was 13 jaar daarvoor ontstaan uit de nalatenschap van Ludewé Vink, die drie echtgenoten en twee kinderen had overleefd. In het pand aan de Noorderhaven werd een voogdenkamer ingericht, met portretten van echtgenoot Janson, zoon Pieter en van de stichtster zelf. De rest van het benedenhuis wordt bewoond door de conciërge van het gasthuis.

032 - Noorderhaven 23-23a

Between 1608 and 1624, the city underwent a substantial expansion due to the construction of a more spacious fortress. The old city canal became an inland harbor, and alongside the quay – the “Noorder Craan Opslagh” – warehouses rose quickly. In the second half of that century, there was still enough space to build a “dwarshuis” (a house build with the roof perpendicular to the street) in the style of that period.

After the example of other buildings in the “New City”, such as Guyotplein 3, Ossen-markt 5 and Spilsluizen 3, the house got a whole set of narrow downstairs and upstairs windows but no front door! It was Agnes van Bijler, daughter and widow of a preacher, who changed this in 1729. Due to an inheritance, she received a part of the house. And in December of 1727, she had bought out the other heirs. The refurbishment, which resulted in a front door, two dormer windows, and six sidewalk piles, was documented for posterity through two seating blocks with writings on them under the doorposts.

One of the later owners of the large lords housing with “extra-large and splendid garden” and an exit to the Havenstraat, was Roelf Ysbrands Hoeksema. Hoeksema, who was a trader in feathers, peat, and oil, owned the property for thirty years –from 1797 until 1827. His trade made him one of the highest regarded men of the Westereems region.
After the period of Hoeksema, the townhouse was owned by another rentier, a retired mayor of Delfzijl, and a Professor of Law. And for a short period in between these ownerships, the Groninger Iron- and Metal foundry had control over the building from 1855 to 1858.

In 1885 the building was purchased by the board of the nearby Pieternella guesthouse. This mental institution was founded 13 years before in legacy of Ludewé Vink, who had survived three husbands and two children. In the building on the Noorderhaven, a guardian room was decorated, it had portraits of husband Janson, son Pieter and of the founder herself. The rest of the ground floor was inhabited by the concierge of the guesthouse.

032 - Noorderhaven 23-23a

Zwischen 1608 und 1624 unterzog die Stadt sich einer erheblichen Expansion durch die Erbauung einer größeren Festung. Der alte Stadtkanal wurde zu einem Binnenhafen und entlang der Ufermauer – des „Noorder Craan Opslagh“ – entstanden schnell Lagerhallen. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts gab es noch genug Platz um das „Dwarshuis” (ein Haus mit einem senkrechten Dach zur Straße) im Stil der damaligen Zeit zu bauen.

Nach dem Beispiel anderer Gebäude in der „Neuen Stadt“, sowie Guyotplein 3, Ossen-markt 5 und Spilsluizen 3, bekam das Haus eine große Menge obere und untere Fenster, aber keine Vordertür.  Agnes van Bijöer, die Tochter und Witwe eines Predigers, änderte dies in 1729. Durch ein Erbe erhielt sie ein Teil des Hauses. Im Dezember 1727 kaufte sie dann die anderen aus dem Erbe. Die Renovierung, welche eine Vordertür, zwei Dachfenster und sechs Gehweg-pfähle mit sich brachte, wurde für die Nachwelt durch zwei beschriebene Sitzblöcke unter den Türpfosten festgehalten.

Einer der späteren Besitzer des „großen Herrenhauses“ mit „extra großem und prächtigem Garten“ und einem Ausgang zur Havenstraat, war Roelf Ysbrands Hoeksema. Hoeksema, ein Händler von Federn, Torf und Öl, besaß das Grundstück 30 Jahre lang – von 1797 bis 1827. Sein Handel machte ihn zu einem der meist angesehenen Männer der Westereems Region.
Nach der Periode Hoeksema’s war das Stadthaus im Besitz eines anderen „Rentiers“, ein pensionierter Bürgermeister aus Delfzijl und ein Rechtsprofessor. Und während einer kurzen Zeit zwischen diesen Inhabern, hatte die Groninger Eisen- und Metallgießerei  von 1855 bis 1858 die Kontrolle über das Gebäude.

Im Jahre 1885 wurde das Gebäude durch den Vorstand des nahegelegenen PIeternella Gästehauses erworben. Diese Heilanstalt wurde 13 Jahre zuvor in Vermächtnis von Ludewé Vink, die drei Ehemänner und zwei Kinder überlebt hatte, gegründet. In dem Gebäude am Noorderhaven wurde ein Beschützer Raum mit Portraits des Ehemannes Janson, des Sohnes Pieter und des Gründers dekoriert. Der Rest des Erdgeschosses wurde durch den Pförtner des Gästehauses bewohnt.