058 - Middengasthuis Kleine Rozenstraat

Nederlands-hervormde diakenen en oud-diakenen van het in 1838 opgerichte Algemeen Diaken Gezelschap wensten zich niet alleen bezig te houden met hun eigen onderlinge ‘vriendschappelijke verkeer’. Zij stelden zich tevens ten doel ‘liefdadige instellingen’ op te richten en in stand te houden ‘tot nut der armen’. Zo werden in 1843 hier in de buurt, aan de toenmalige Violetsteeg, ‘twaalf armen-woningen of kamers’ gebouwd en vier jaar later had het Gezelschap verspreid over de stad al zeven door de diaconie beheerde complexen van ‘kamers’.

In 1867 besloot het Algemeen Diaken Gezelschap een gasthuis te stichten voor ‘fatsoenlijke, oppassende handwerkslieden en dienstboden, te min vermogend om een plaats te bekomen in een gasthuis met een hooge inkoopsom en nog te goed om eene plaats in het diaconie-gasthuis te zoeken’.

Drie jaar later werden aan de Kleine Rozenstraat twee behuizingen en een tuin gekocht en uit het Gezelschap ontsproot de vereniging ‘het Midden-gasthuis’. Nadat zij op 7 november 1872 koninklijk was goedgekeurd en de bebouwing gesloopt, werden er het volgende jaar 21 nieuwe ‘woonkamers’ neergezet.

Hervormden van 55 en ouder konden zich een plaats in het gasthuis kopen. Aan de Kleine Rozenstraat werd het Midden-gasthuis in de loop der jaren door aankopen met zes huisjes uitgebreid (huidige nummers 8 tm 14). En aan de Grote Leliestraat werd in 1895 een tweede Midden-gasthuis gesticht.

Lange tijd voorzagen de gasthuizen in een behoefte, maar na de Tweede Wereldoorlog veranderde dat geleidelijk. Met een aantal anderen vormden de Middengasthuizen in 1968 de Verenigde Groninger Gasthuizen, die enige jaren later in de Oosterparkwijk twee nieuwe huizen neerzetten. Het gasthuis aan de Kleine Rozenstraat werd verkocht aan een bouwbedrijf en toen de gemeente het in 1978 ‘niet renoveerbaar’ noemde, leken zijn dagen geteld.
Woningbouwvereniging Gruno en de veelal jonge bewoners dachten daar echter anders over en in 1981 werden 18 gerenoveerde en deels vergrote woningen opgeleverd. Het gasthuis is tegenwoordig van Nijestee.

058 - Middengasthuis Kleine Rozenstraat

Dutch-reformed deacons and former deacons of the General Deacon Community established in 1838 wanted something more than being occupied with their own mutual “friendly commerce”. That is why they set a goal for themselves to establish and maintain charity institutions for the benefit of the poor. This is why there were twelve houses/rooms constructed for the poor in this neighborhood, which was then called the Violetsteeg. Four years later the Community already had seven complexes of rooms spread all over the city managed by the parish.

In 1867 the General Deacon Party decided to found a hospice for decent, abiding hardworking people and servants, who were too poor to obtain a place in a hospice with a high buy in rate, but too wealthy for the institutions meant for the poor.

Three years later two enclosures and a garden along the Kleine Rozenstraat were bought and from the Community arose the association “het Midden-gasthuis”. After they received the royal approval on the 7th of November 1872, and the buildings had been demolished, they constructed 21 new living spaces the following year.

Reformed people of 55 years and older could buy a place in these institutions. Along the Kleine Rozenstraat the Midden-gasthuis was enlarged through the purchase of six houses (current numbers 8 until 14). And along the Grote Leliestraat a second Midden-gasthuis was founded in 1895.

The institutions provided for this need for a long time. However, this substantially changed after the Second World War. The Middengasthuizen and a few others formed the Vereniging Groninger Gasthuizen in 1968, which some years later constructed two new houses in the Oosterparkwijk. The institution along the Kleine Rozenstraat was sold to a construction company and when the town called it non-suitable for renovation its days seemed to be numbered. The housing association Gruno and many young occupants had a different opinion on this matter. Thus, in 1981 eighteen renovated and partly enlarged houses were constructed. The institution nowadays is called Nijestee.

058 - Middengasthuis Kleine Rozenstraat

Die niederländisch-reformierten Diakonen und ehemalige Diakonen der Diakonengemeinschaft, welche im Jahre 1838 gegründet worden war, wollten etwas mehr als mit ihrem eigenen gegenseitigen „freundschaftlichen Handel" beschäftigt zu sein. Deshalb haben sie sich selbst ein Ziel gesetzt, Wohltätigkeitseinrichtungen zugunsten der Armen zu gründen und diese zu pflegen. Aus diesem Grund wurden in der Nachbarschaft 12 Gebäude errichtet, welche damals „Violetsteeg“ gennant wurden. Vier Jahre später verwaltete die Gemeinde bereits sieben Gebäudekomplexe, welche in der ganzen Stadt verteilt waren.

1867 beschloss die Generaldiakonpartei, ein Hospiz für gesetztestreue, hart arbeitende Leute und Dienenden zu gründen, welche zu arm waren um einen Platz in einem teureren Hospiz gleichzeitig aber zu wohlhabend für die Einrichtungen waren, welche für die Armen gedacht waren.

Drei Jahre später wurden zwei Anlagen und ein Garten entlang der Kleinen Rozenstraat gekauft und aus der Gemeinschaft entstand die Vereinigung „het Midden-gasthuis". Nachdem sie am 7. November 1872 eine Genehmigung aus dem Königshaus erhalten hatten und die Gebäude abgerissen wurden, errichtete die neu entstandene Vereinigung im darauffolgenden Jahr, 21 neue Wohnräume.

Reformierte Leute ab 55 Jahre und älter konnten einen Platz in diesen Einrichtungen kaufen. Entlang der Kleinen Rozenstraat wurde das Midden-Gasthuis durch den Kauf von sechs Häusern erweitert ( 8 bis 14). In der Grote Leliestraat wurde 1895 ein zweites Midden-Gasthuis gegründet.

Die Institutionen boten ihre Dienste über eine lange Zeit an, welches sich jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg änderte. Die Middengasthuizen und einige andere bildeten 1968 die „Vereniging Groninger Gasthuizen“, welche einige Jahre später zwei neue Häuser im Oosterparkwijk baute. Die Gebäude entlang der Kleinen Rozenstraat wurde an eine Baufirma verkauft, und als die Gemeinde die Gebäude für nicht-renovierungsfähig hielten, schienen die Tage der Gebäude gezählt zu sein. Der Wohnungsverband Gruno und viele junge Bewohner hatten zu dieser Situation eine andere Meinung. Schließlich wurden 1981 achtzehn Gebäude renovierte und teilweise erweitertet. Heute heißt die Institution Nijestee.