057 - Middengasthuis Grote Leliestraat

De Grote Leliestraat is dé gasthuisstraat van de stad. Toen dit Middengasthuis werd gebouwd, waren in deze straat al het Pieternella- en het Sint Martinusgasthuis. Later kwamen er nog het, inmiddels afgebroken, Klein- en Groot Cremersgasthuis bij (nr. 25-27). Het Middengasthuis is een schepping van het Algemeen Diaken Gezelschap. In 1873 opende deze vereniging van diakenen en oud-diakenen van de Nederlands hervormde gemeente in de Kleine Rozenstraat een instelling onder die naam. Het succes van dit gasthuis leidde in 1895 tot een tweede Middengasthuis.

Het was bestemd voor ‘fatsoenlijke, oppassende handwerkslieden en dienstboden’ van hervormde huize en ouder dan 55. De naam Middengasthuis verwees naar de bewoners. Zij waren voor de meeste andere gasthuizen ‘te minvermogend’, maar voor het diaconiegasthuis ‘te goed’. In verband hiermee betaalden de conventualen van het Middengasthuis een relatief lage inkoopsom.

De voogden van het Midden-gasthuis kochten begin 1895 ‘eenige huizen met erf en tuin’ aan de Grote Leliestraat en presenteerden een plan voor de bouw van 29 huizen. Het zeven jaar oude huis van vorige eigenaar Kool bleef staan (nr. 55-57), maar ter verbreding van de toegang ging een ander pand plat.

Ook een tuinkoepel sneuvelde voor het door architect Lit ontworpen gasthuis, dat werd opgeleverd vlak voordat op 14 september de officiële eerste steen werd ingemetseld! Enkele maanden later werd er, naast de toegang, nog een ‘winkelbehuizing’ aan het complex toegevoegd (nr. 51).
Vele decennia voldeed het Middengasthuis, maar net als bij andere gasthuizen kwam er in de jaren zestig de klad in. Op 9 oktober 1968 nodigde het gemeentebestuur de voogden van de Midden-gasthuizen en een aantal andere gasthuizen uit voor een gesprek over de toekomst. Het leidde tot de Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen, die in 1975 twee nieuwe gebouwen opende aan de Zaagmuldersweg. Het Middengasthuis aan de Grote Leliestraat werd verkocht aan woningbouwvereniging Concordia, die het in 1986-’87 renoveerde.

057 - Middengasthuis Grote Leliestraat

The Grote Leliestraat is the main street with housing for the poor and elderly of the city. When this Middengasthuis was built the Pieternella- and the Sint Martinusgasthuis were already situated in the same street. After this the Klein- and Groot Cremersgasthuis (already demolished) were added at number 25-27. The Middengasthuis is a creation of the general deacon community. In 1873 this association of deacons and former deacons of the Dutch reformed town in the Kleine Rozenstraat opened an institution under that name. The success of this institution led to a second Middengasthuis in 1895.

It was destined for decent, abiding, hardworking people and servants of reformed religion who were older than 55 years. The name Middengasthuis referred to the residents. For most other institutions they were too poor, but on the other hand too wealthy for an institution for the poor. In relation to this the conventicles of the Middengasthuis paid a relatively low buy-in-sum.

At the beginning of 1895 the guardians of the Middengasthuis bought some houses with courtyards and gardens along the Grote Leliestraat and presented a plan to build 29 houses. The seven-year old house of the previous owner Kool remained intact (no. 55-75), but to widen the entrance another house had to be demolished.

Also the garden dome was demolished to create the institution designed by architect Lit, which was produced right before the first stone was officially immured on the 14th of September! A few months later a shop was added to the complex next to the entrance (no.51). The Middengasthuis met the needs for many decades, but just as with other institutions in the 60s they lost their value. On the ninth of October 1968 the town council invited the guardians of the Middengasthuizen and a few other guesthouses for a meeting about the future. This led to the creation of Stichting Verenigde Groniger Gasthuizen, who opened two new buildings along the Zaagmulderweg in 1975. The Middengasthuis along the Grote Leliestraat was sold to the housing association Concordia who renovated it in 1986-1987.

057 - Middengasthuis Grote Leliestraat

Die Grote Leliestraat ist die größte und bekannteste Gasthausstraße mit Wohnraum für die arme und ältere Einwohner der Stadt (Gasthaus bedeutet auch Hospiz in diesem Sinne). Als das Middengasthuis errichtet wurde, befanden sich dort bereits das Pieternella- und das Sint-Martinusgasthuis. Danach wurden das Klein- und Groot-Cremersgasthuis (bereits abgerissen) bei der Straßennummer 25 bis 27 gebaut. Das Middengasthuis ist ein Werk der allgemeinen Diakongemeinschaft. 1873 eröffnete diese Vereinigung, bestehend aus Diakonen und ehemaligen Diakonen der niederländischen reformierten Stadt in der Kleinen Rozenstraat eine Institution unter diesem Namen. Der Erfolg dieser Institution führte zu einem zweiten Middengasthuis im Jahre 1895.

Es war für würdige, beharrende, fleißige Menschen und Diener reformierter Religionen bestimmt, die älter als 55 Jahre waren. Der Name „Middengasthuis“ verwies auf dessen Bewohner. Für die meisten anderen Institutionen waren sie zu arm, aber auf der anderen Seite zu wohlhabend für eine Institution für die Armen. Die Konventionen des „Middengasthuis“ bezog sich hierbei auf eine relativ geringe Anschaffungssumme.

Am Anfang des Jahres 1895 kauften die Hüter des Middengasthuis einige Häuser mit Höfen und Gärten entlang der Grote Leliestraat und präsentierten einen Bauplän für die Errichtung von 29 Häusern. Das sieben Jahre alte Haus des Vorbesitzers Kool blieb intakt (Nr. 55-75), aber da es nötig war den Eingang zu erweitern, musste ein anderes Haus abgerissen werden.

Um die Institution zu erbauen musste auch die Gartenkuppel abgerissen werden, die vom Architekten Lit entworfen wurde bevor der erste Stein am 14. September offiziell gelegt wurde. Ein paar Monate später wurde ein Laden (Hausnummer 51) zum Komplex neben dem Eingang hinzugefügt. Die Middengasthuis erfüllte viele Jahrzehnte lang die Bedürfnisse, aber wie bei anderen Institutionen verlor auch sie ihren Wert in den 60er Jahren. Am 9. Oktober 1968 lud der Stadtrat den Vormund des Middengasthuizen und ein paar andere Gastgeber für ein Treffen über die Zukunft ein. Dies führte zur Gründung der „Stichting Verenigde Groniger Gasthuizen“, die 1975 zwei neue Gebäude am Zaagmulderweg eröffnete. Die Middengasthuis entlang der Grote Leliestraat wurde an den Wohnungsverband Concordia verkauft, der ihn 1986-1987 renovierte.