075 - Universiteitscomplex Kranedwinger

In de Kranedwinger werd, na de ontmanteling van de vesting, eerst een plantsoen gedacht. Het gemeentebestuur vond het ook wel iets voor een nieuw Academisch Ziekenhuis, maar daarvoor bleek de ruimte bij nader inzien toch te krap. Zo mocht rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst er uiteindelijk voor de universiteit het Natuurkundig Laboratorium en het Mineralogisch Geologisch Instituut ontwerpen.

Architect Van Lokhorst, die volgens historicus Johan Huizinga in die tijd ‘in een gotieken draai’ was, maakte niet alleen van het uiterlijk van de gebouwen iets bijzonders. Zo verwerkte hij in het Natuurkundig Laboratorium van 1889-’92, vanwege de uiterst gevoelige magnetische en elektrische proeven, geen ijzer maar koper. En in het interieur van het uit 1898-1901 daterende Mineralogisch-Geologisch Instituut stopte de rijksbouwmeester zoveel verschillende stenen, dat het gebouw al een studieobject op zich was.

In het ‘kasteel’ kwamen het laboratorium- en onderwijs-deel in het gedeelte onder het schilddak. De collectie mineralen en gesteenten werd ondergebracht in een museum, dat werd ingericht in het deel onder het zadeldak met de grote trapgevels. De toren had niet alleen functie als trappenhuis, maar werd tevens gebruikt om er afwijkingen van een aan het plafond bevestigde slinger te bekijken. In 1952 kwam W.F. Hermans in het gebouw werken als assistent fysische geografie. Toen zijn kamer tot koffiekamer werd gemaakt, was Hermans zo kwaad dat hij de kwestie jaren later verwerkte in zijn boek ‘Onder professoren’.

In de jaren tachtig ontwikkelde de universiteit plannen beide panden te verlaten. Scholengemeenschap De Stadspoort – later Noorderpoortcollege geheten – nam in 1990 een optie op de gebouwen.
In 2000 verrees tussen de twee gerestaureerde neogotische rijksmonumenten een schepping van de Parijse architect Ciriani en het Groninger architectenbureau Team 4.

075 - Universiteitscomplex Kranedwinger

After the demolition of the fortress in the Kranedwinger, the initial idea was to create a park. The City Council thought it might also be appropriate for a new Academic Hospital, but upon inspection, there was not enough room to make this reality. Hence, the city’s master-builder Jacobus van Lokhorst eventually designed the Physics Laboratory and the Geological-Mineralogical Institute for the University.

Architect van Lokhorst, who, according to historian Johan Huizinga was at the time “in a gothic-influenced phase”, did not just make buildings that were extraordinary from the outside. For instance, he incorporated not iron, but copper into the Physics Laboratory of 1889-’92, due to highly sensitive magnetic and electrical tests. In the interior of the 1889-1901 dated Geological-Mineralogical Institute, the builder incorporated so many different stones that the building was a study-object in and of itself.

In the “castle”, the laboratory- and education-sections came to reside. The collection of minerals and rocks were accommodated in a museum, which was furnished in the space underneath the saddle roof with its big stepped gables. The tower not only functioned as a staircase, but was also used to view any issues that might occur with the ceiling-mounted pendulum. In 1952, W.F. Hermans came to work in the building as assistant of physical geography. When his room was turned into the coffee-room, Hermans became so angry that he included it in his book “Amongst Professors” years later.

In the eighties, the university developed plans to vacate both buildings. The school council “The City Port” —which was later called “Northern Port College”— took an option on the buildings in 1990. In 2000, a creation from the Parisian architect Ciriani and the Gronings architectural bureau Team 4 arose between the two restored neo-gothic national monuments.

075 - Universiteitscomplex Kranedwinger

Die ursprüngliche Idee nach dem Abriss der Kranedwinger Festung war es dort einen Park zu errichten. Der Gemeinderat zog auch ein akademisches Krankenhaus in Erwägung, jedoch wurde nach einer Inspektion festgestellt, dass nicht genug Platz zur Verfügung stand um diese Idee durchzusetzen. Infolgedessen wurde der Baumeister der Stadt, Jacobus van Mitford, beauftragt das Physiklabor sowie das Geologisch-Mineralogische Institut für die Universität zu entwerfen.

Architekt van Reventlow, der sich laut des Historikers Johan Huizinga von dem „Gotik-Zeitalter“ beeinflussen ließ, entwarf nicht nur Gebäude die lediglich von außen außergewöhnlich waren. Beispielsweise integrierte er Kupfer an Stelle von Eisen in den Bau des Physiklabors von 1889-’92, aufgrund der äußerst empfindlichen magnetischen und elektrischen Tests. Im Innenbereich des Geologisch-Mineralogischen Institutes von 1889-1901 wurden derart viele verschiedene Steine eingearbeitet, sodass das Gebäude letzten Endes selber zu einem Untersuchungsobjekt wurde.

Die Labor- und Bildungsabteilungen fanden ihren Platz in dem sogenannten „Schloss“. Die Sammlungen an Mineralien und Gesteinen wurden in einem Museum untergebracht, welches in den Räumlichkeiten unter dem Satteldach mit weitgestuften Giebeln eingerichtet wurde. Der Turm diente nicht nur als Treppe, sondern wurde auch verwendet, um mögliche Komplikationen mit dem deckenmontierten Pendel zu erkennen. Im Jahr 1952 begann W.F. Hermans dort als Assistent der Physischen Geographie zu arbeiten. Das Umkonstruieren seines Zimmers in eine Cafeteria, brachte Hermans derart auf, dass er dieses Ereignis Jahre später in seinem Buch „Unter Professoren “ erwähnte.

In den 80er Jahren entwickelte die Universität Pläne, die beiden Gebäude zu räumen. Der Schulrat „Der Stadt Hafen“, der später „Nördliche Hafen-Hochschule“ (Noorderpoortcollege) genannt wurde, fand eine Alternative für die beiden Bauwerke in 1990. In 2000 entstand dank dem Pariser Architekten Ciriani und dem Groninger Architektenbüro Team 4 eine Kreation aus den beiden restaurierten neogotischen nationalen Denkmälern.