077 - Kasteel en klooster Selwerd

De oudste vermelding van Selwerd dateert uit de twaalfde eeuw. Het Benedictijner klooster van Ruinen verwierf toen een stuk grond op of nabij de wierde.

In 1207 was er sprake van een uithof van het Drentse klooster en acht jaar later was Selwerd al een zelfstandig klooster met de heilige Katharina als patrones. De bekendste abt van het monniken- en nonnenklooster was Hendrik Vries, die voor hij in 1444 naar Selwerd kwam als Bafloos dorpspastoor de bekende humanist Rudolf Agricola verwekte.

Een burgeroorlog bracht het klooster eind 15e en begin 16e eeuw veel schade toe, maar nog heftiger werd het in de Tachtigjarige Oorlog. In juli 1568 gebruikten Geuzen het klooster als uitvalsbasis voor aanvallen en strooptochten. Toen zij de aftocht bliezen, staken zij het in brand en namen een aantal jonge nonnen als ‘oorlogsbuit’ mee. De resterende kloosterlingen zochten in 1582 een veilig heenkomen in de stad. Het stadsbestuur liet het klooster afbreken om de stenen te gebruiken ter versterking van de vesting. In de jaren dertig van de 20e eeuw werd dwars door het voormalige kloosterterrein het Van Starkenborghkanaal gegraven.

Net als bij de Zernikelaan (zie bord aldaar) werd ook hier op twee podia een kasteel gebouwd. Het verrees in de 13e eeuw ten zuiden van het kloosterterrein. De bewoners – de heren van Selwerd – voerden als ‘prefecten’ namens de bisschop van Utrecht het bestuur over de stad. Na het overlijden van prefect Hendrik kwam het kasteel aan zijn dochter Ida. Bij haar huwelijk met Herman van Coevorden bracht zij in 1360 het ‘huess, de heerschafft van Selwert unde dat gerichte van Gronningen’ in.

Volgens het huwelijkscontract was ‘timmeringe’ noodzakelijk, maar het stadsbestuur voelde niets voor herstel van het kasteel van de weinig geliefde prefectenfamilie. Zo werden de gebouwen een jaar later ‘te gemenen nutte gekocht en geslecht’. Na afbraak restten slechts twee zogeheten ‘hubbels’. Op het westelijke podium stond het bijna vierkante hoofdgebouw, met mogelijk een traptoren. Op het oostelijke stonden waarschijnlijk een of twee stenen gebouwen. Het terrein is een beschermd archeologisch monument.

Deze markering is financieel mogelijk gemaakt door het Projectbureau Belvedere, het Kammingafonds, de provincie Groningen, de gemeente Groningen en het Centrum voor Beeldende Kunst.

077 - Kasteel en klooster Selwerd

The earliest mention of Selwerd is dated back to the 12th century. The Benedictijner monastery was built on a manmade elevation for living purposes to keep water out.

In 1207, it was part of the Drentse monastery and eight years later Selwerd became an independent monastery with the holy Katharina as the patroness. The most famous abbot from the monastery and nunnery was Henrik Vries, who, before he came to Selwerd in 1444, as Bafloos village priest the famous humanist Rudolf Agricola begot.

A civil war at the end of the 15th and beginning of the 16th century caused a lot of damage to the monastery, but during the Eighty Years’ War it became much worse. In July 1568, the Geuzen (The Beggars) used the monastery as base for the attacks and raids. When they left, they burned the monastery to the ground and took the younger nuns as their ”spoils of war”. The rest of the monkhood sought for safety towards the city in 1582. The city government decided to break down the monastery to use the building blocks to reinforce the fortress. In the thirties of the 20th century they dug right through the former monastery site the Van Starkenborghkanaal.

Just like the Zernikelaan (see sign below) the castle was also build on two elevations. It was established in the 13th century south of the monetary site. The residents - the Lords of Selwerd - conducted as “prefects” named by the bishop of Utrecht to run the city. After the death of prefect Henrik, the castle belonged to his daughter Ida. At her wedding with Herman van Coevorden she brought in the “house, de purchaser of Selwert and the founder of Gronningen” in 1360.

According to the marriage contract “building one or another structure” was necessary, but the city governance felt nothing for the restoration of the castle that belonged to a few loved prefect families. A year later the buildings were “bought and demolished by reason of the public interest”. After the demolition, there were only two hills left. The almost square main building was on the West elevation, with the probable stair tower. Where on the East elevation likely the one or two stone buildings were located. The terrain is now a protected archaeological monument.

Projectbureau Belvedere, the Kammingafonds, the province of Groningen, the government of Groningen and the Centrum for Visual Arts funded this marker.

077 - Kasteel en klooster Selwerd

Die erste urkundliche Erwähnung Selwerds datiert zurück bis ins 12. Jahrhundert. Das Benedictijner-Kloster entstand auf einer künstlichen Erhöhung für Wohnzwecke um Wasser fernzuhalten.

1207 war es Teil des Drentser Klosters und 8 Jahre später wurde Selwerd ein unabhängiges Kloster mit der heiligen Katharina als Patronin. Der berühmteste Abt des Klosters und des Frauenklosters war Henrik Vries, der als Bafloos Dorfpriester den berühmten Humanisten Rudolf Agricola zeugte, bevor er 1444 nach Selwerd kam.

Ein Bürgerkrieg am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts verursachte viel Demolierung an dem Kloster, aber während des Achtzigjährigen Krieges wurde der Schaden viel gravierender. Im Juli 1568 nutzten die „Geuzen“ (die Bettler) das Kloster als Basis für ihre Angriffe und Überfälle. Nachdem sie das Kloster verließen, brannten sie es zu Grunde und nahmen die jüngeren Nonnen als ihre „Kriegsbeute“ gefangen. Die restlichen Mönche suchten Zuflucht in der Stadt in 1582. Die Stadtverwaltung entschloss sich dazu das Kloster niederzureißen und die Bausteine als Stärkung für die Festung zu verwenden. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts gruben sie direkt durch das ehemalige Kloster Van Starkenborghkanaal.

Genau wie die Zernikelaan (siehe Schild unten) wurde das Schloss auf zwei Erhöhungen im 13. Jahrhundert südlich des Klosters errichtet. Die Bewohner - die Herren von Selwerd –, genannt als „Präfekten“, wurden vom Bischoff von Utrecht beauftragt die Stadt zu führen.
Nach dem Tod des Präfekten Hendrik wurde das Schloss an seine Tochter Ida weitergegeben. Am Tag ihrer Hochzeit in 1360 mit Herman van Coevorden brachte sie den „Käufer von Selwert und den Gründer von Groningen“ in das Haus.

Laut des Ehevertrages war es verpflichtend „das ein oder andere Gebäude“ zu errichten, jedoch hatte die Stadtverwaltung nicht viel Interesse an der Restaurierung eines Schlosses, welches einigen beliebten Präfekten gehörte. Ein Jahr später wurde das Gebäude aufgrund „öffentlicher Interessen“ erworben und demoliert. Nach dem Abriss waren nur zwei Hügel übrig. Das fast quadratische Hauptgebäude befand sich auf der westlichen Seite der Erhöhung mit dem vermutlichen Treppenturm. Währenddessen fand man auf der östlichen Erhöhung wahrscheinlich den ein oder anderen Steinbau. Das Gelände steht nun unter archäologischem Denkmalschutz.

Projektbüro Belvedere, der Kammingafond, die Groninger Provinz, die Groninger Regierung und das Zentrum für bildende Kunst finanzierte dieses Kennzeichen.