030 - Jacob- en Annagasthuis

De oudste vermelding van dit ‘gasthuus’ dat ‘Jacob Grovens en Eteken sijnre echter huusfrouwen getijmmert hebben op de noerder zijdt in de Vierhuuser (Visser)straete’ dateert uit 1489. Pas zes jaar later wordt de officiële stichtingsbrief opgesteld en heet het gasthuis ‘ter ere Gode en de ere der hilige vrouwe S. Anne en des hiligen apostel S. Jacobs’ opgericht. Grovens en zijn vrouw brachten met de stichting van een gasthuis voor oudere arme lieden de laatste wilsbeschikking van Etekes ouders ten uitvoer. Doordat het gasthuis in de loop der eeuwen meerdere malen door bouw en verkoop in omvang werd gewijzigd, varieerde het aantal bewoners tussen 12 in 1495 en 28 op het hoogtepunt in het begin van de achttiende eeuw.
 
‘Walse boonen met speck’, ‘melkenbrie met een brugge (roggebrood)’ en ‘schapenhutspot’ waren lekkernijen die de bewoners op gewone doordeweekse dagen voorgezet kregen. Op zondagen en de naamdagen St. Jacob en St. Anna, 25 en 26 juli, werd het allemaal nog smakelijker. In hun dankgebeden voor de maaltijden moesten de bewoners dan ook spreken van ‘heerlijke spijzen’. Al deze ‘lekkere stukjes’ bezorgden het complex de bijnaam ‘Lekkerbeetjes-gasthuis’. Tenminste eenmaal in de geschiedenis van het gasthuis was het met de kwaliteit van het eten echter goed mis. Na een regen van klachten constateerde voogd Van Swinderen in 1908 dat de aardappelen inderdaad ‘zoo slecht’ waren ‘dat ik ze mijn hond niet zoude willen voorzetten’. ‘De huishoudster moet onze bevelen gehoorzamen’, dreigde hij en anders zou hij als voogd opstappen.

Dat het meestal wel goed toeven was in het gasthuis bewees Geert Adriaans Boomgaard, die er 34 jaar woonde en in 1899 als oudste Nederlander op 110-jarige leeftijd overleed. Hij was overigens niet de enige die meer dan dertig jaar in het gasthuis verbleef. Vanaf het midden van de vorige eeuw waren er nog minstens elf anderen die er ook zo lang woonden. Nadat het in verval geraakte gasthuis in 1976 verkocht en gesloten werd, duurde het nog tot 1982 voor de ‘Maatschappij tot Verbetering van Woning-toe-standen’ met de verbouwing kon beginnen. Nog datzelfde jaar werd het als complex woningwetwoningen opnieuw in gebruik genomen.

030 - Jacob and Annagasthuis

The oldest reference to this guesthouse dates from 1489 and mentions that “Jacob Grovens and Eteken his housewife boarded up this house on the North side of the Visserstraete”. It wasn’t until six years later that the official foundation letter was drafted with the name: “in honor of god and the holy woman S. Anne and the holy apostle S. Jacobs”.  With the establishment of this foundation and guesthouse for the poor, Grovens and his wife fulfilled the last wish of Eteke’s parents. Because the guesthouse was bought and reconstructed several times over the centuries the resident's number differed from 12 in 1495 to 28 at its peak early 18th century.

“Walloon beans with bacon”, “milk brie with rye bread” and “sheep hudspot” were treats the residents received on weekdays. The meals became even better on Sundays and the name days of St. Jacob and St. Anna, 25th and 26th of July. In their pre-meal prayers, the residents had to praise the “delicious food”.
All these delicious pieces resulted in a nickname for the complex: “delicious-pieces-guesthouse”. But at least once in the history of the guesthouse, the quality of the food was terrible. After a burst of complaints in 1908, guardian Van Swinderen concluded that the potatoes were indeed so bad that he would not even feed them to his dog.
The maiden had to obey his orders, otherwise, he threatened to step down as guardian.

Geert Adriaans Boomgaard proved that most of the time the guesthouse was a nice place to stay, he lived there for 34 years and died in 1899 at the age of 110 as oldest Dutch person at the time. He was also not the only person that stayed over thirty years in the guesthouse, from the mid-20th century there were at least eleven others. In 1976 the decayed guesthouse was sold and closed, it took until 1982 before the ‘community for improving living conditions’ could start with the reconstruction of the house. That same year the building was taken back into use as a subsidized housing unit.

030 - Jacob and Annagasthuis

Der älteste Hinweis auf dieses Gästehaus geht zurück auf das Jahr 1489 und besagt, dass „Jacob Grovens und Eteken“, seine Frau, dieses Haus an der Nordseite der „Visserstraete“ erbaut haben. Erst sechs Jahre später wurde der offizielle Gründungsbrief ausgestellt und das Gasthaus wurde „Zu Ehren von Gott und der heiligen Frau S. Anne und des heiligen Apostels S. Jacobs“ betitelt. Mit der Errichtung des Gästehauses für Hilfsbedürftige, erfüllten Grovens und seine Frau Eteke den letzten Wunsch ihrer Eltern. Da das Gästehaus über die Jahrhunderte viele male gekauft und umgebaut wurde, variierte die Anzahl der Bewohner von 12 in 1492 bis hin zu 28 während des Höhepunktes am Anfang des 18. Jahrhunderts.


„Große Bohnen mit Speck“, „Milchbrei mit Roggenbrot“ und „Schaftshutspot“ (Mischmasch) waren Mahlzeiten, die die Bewohner an Wochentagen erhielten. Das Essen war noch besser an Sonntagen und an den Namenstagen des heiligen Jacobs und der heiligen Anna, am 25. und 26. Juli jeden Jahres. In ihren Gebeten vor dem Essen mussten die Bewohner die „köstlichen Speisen“ preisen. All diese „köstlichen Stücke“ hatten zur Folge, dass das Gästehaus den Spitznamen „Köstliche Stücke Gasthaus“ bekam.
Jedoch mindestens zu einer Zeit in der Geschichte des Gasthauses war die Qualität des Essens furchtbar. Nach vielen Beschwerden im Jahre 1908, kam der Betreuer Van Swinderen zu dem Schluss, dass die Kartoffeln tatsächlich so schlecht waren, dass er sie nicht einmal seinem Hund zum Fraße geben würde. Die Mägde mussten seinen Befehlen nachkommen, da er andernfalls drohte als Betreuer zurückzutreten.

Geert Adriaans Boomgaard bewies, dass das Gasthaus die meiste Zeit ein schöner Ort zum Leben war. Er lebte dort für 34 Jahre und starb im Jahre 1899 im Alter von 110 als der damals älteste Niederländer. Zudem war er nicht die einzige Person, die über 30 Jahre in dem Gästehaus lebte. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es dort noch rund 11 andere. In 1976 wurde das heruntergekommene Gästehaus verkauft und geschlossen. Es dauerte bis 1982, dass die „Gemeinschaft für verbesserte Lebensbedingungen“ mit dem Umbau des Hauses beginnen konnte. Im selben Jahr wurde das Gebäude als subventionierte Wohneinheit wieder in Betrieb genommen.