016 - Huize Tavenier

Jacomijna Meursing, de rijke weduwe van de Hoogezandse strokartonfabrikant Roelof Hooites, verwierf in 1903 een nog braakliggend stuk voormalige vestinggrond. Ze had al een buiten aan de Verlengde Hereweg – de inmiddels gesloopte Villa Volonté – en wenste nu ook een optrekje in de stad. De Groninger architect A.T. van Elmpt kreeg van de weduwe de meeste ‘streepjes’ en daarmee de opdracht. Om er echt iets bijzonders van te kunnen maken trok Van Elmpt Europa in en kwam terug met rode Bremer zandsteen voor het exterieur en Italiaanse marmer voor hal en trappenhuis. Door veel variatie aan te brengen in vormen en kleuren maakte de stadjer van het pand het mooiste Art Nouveau-produkt van Groningen. De villa, die getooid werd met de naam ‘Vredenrust’, werd de eerste vijf jaar bewoond door de weduwe Hooites-Meursing en daarna door het gezin van haar broer Anne. Deze heette toevallig ook Hooites Meursing, maar dan zonder streepje tussen beide namen. Het Diakonessenhuis kocht in 1948 de villa van de familie Hooites Meursing met geld verkregen uit een obligatielening, die eigenlijk bedoeld was voor de bouw van een nieuw ziekenhuis.

Het aangekochte pand werd verbouwd tot het nieuwe onderkomen voor de in 1936 aan de Praediniussingel geboren kraamafdeling van de kliniek. Hendriena Geertruida Tavenier, die als 'Besturend Zuster' jarenlang een stempel op het ziekenhuis had gedrukt, mocht na pensionering haar naam aan het huis geven. Zo'n 27.000 stadse en ommelandse baby’s zouden in Huize Tavenier ter wereld komen in de 32 jaar van haar bestaan, wat neerkomt op ruim 800 per jaar.

Omdat het in 1981 niet meer zo beviel aan de Ubbo Emmiussingel verhuisde de kraamkliniek naar de Van Ketwich Verschuurlaan, naar het in 1965 gebouwde nieuwe onderkomen van het Diakonessenhuis. Enige jaren werd het pand gebruikt door de verzekeringsmaatschappij Aegon, die ook het hoofdgebouw van het ziekenhuis aan de Praediniussingel had verworven. Nadat dat bedrijf had besloten Leeuwarden als hoofdvestiging te kiezen, kwam ‘Huize Tavenier’ in 1989 vrij voor Rederij Sandfirden. Sinds 1991 is het in gebruik bij de maatschap Yspeert & Van Houtum.

Sinds 2007 is Huize Tavenier de hoofdlocatie van GGZ-instelling Molendrift, met als voornaamste doelgroep kinderen en jong-volwassenen. Sindsdien zijn er jaarlijks weer honderden kinderen in het gebouw, soms van ouders die zelf in Huize Tavenier geboren zijn.

016 - Huize Tavenier

Jacomijna Meursing, the rich widow of the Hogezaandse straw cardboard manufacturer, Roelof Hooites, acquired in 1903 a logged vacant lot of a former fortress grounds. She already had one outside on the Verlengde Hereweg – the now demolished Villa Volonté – and now also wished for a retreat in the city. The Groningen architect A.T. Van Elmpt received from the widow the most ‘stripes’ and thus the assignment. To really make something extraordinary out of it, Van Elmpt grasped into Europe and returned with red Bremer sandstone for the exterior and Italian marble for the hall and staircase. By applying a big variety of shapes and colours, the burgher made the building the most beautiful Art-Nouveau-product of Groningen. The villa, that adorn was with the name ‘Vredenrust’, was occupied for the first five years by the widow Hooites-Meursing and then by the family of her brother, Anne. This was coincidentally also named Hooites Meursing, but without the hyphen between the two names. The Diakonessenhuis bought in 1948 the villa from the family Hooites Meursing with money received from a bond issue, which was originally meant for the construction of a new hospital.

The purchased property was converted into the new home in 1936 at the Praediniussingel clinically born maternity ward. Hendriena Geertruida Tavenier, whom was the ‘Leading Sister’ for many years, left an impact on the hospital, after her retirement she could have placed her name on the house. Some 27,000 urban and outskirts babies would have come into the world in the Huize Tavenier in the 32 years of its existence, which equates to over 800 per year. 

Because it was in 1981 no longer suitable at the Ubbo Emmiussingel, the maternity ward moved to the Van Ketwich Verschuurlaan, to the 1965-built new residence of the Diakonessenhuis. For several years, the building was used by the insurance company Aegon, which also acquired the main building of the hospital at the Praediniussingel. After the company had decided to choose Leeuwarden as their headquarters, ‘Huize Tavenier’ became vacant in 1989 for shipping company Sandfirden. Since 1991, it has been used by the partnership Yspeert & Van Houtum.

Since 2007, Huize Tavenier is the main location of mental health institution Molen Drift, with its main target group of children and young adults. Since then, there are yearly hundreds of children in the building, sometimes of parents who were born in the Huize Tavenier.

016 - Haus Tavenier (Huize Tavenier)

Jacomijna Meursing, die reiche Witwe von Hogezaandser Strohkistenhersteller Roelof Hooites, erwarb 1903 ein freies Grundstück der ehemaligen Befestigungsanlagen. Sie hatte bereits ein Gebäude am Verlengende Hereweg – die heute abgerissene Villa Volonté – und wünschte sich nun ein Ferienhaus in der Stadt. Der Groninger Architekt A.T. Van Elmpt erhielt von der Witwe die meisten „streepjes“ und damit den Auftrag. Um etwas wirklich Außergewöhnliches zu schaffen, reiste van Elmpt durch Europa und kehrte mit rotem Bremer Sandstein für die Außenseite und italienischen Marmor für die Halle und die Treppen zurück. Durch die Anwendung vieler Formen und Farben machte der Bürger das Gebäude zum schönsten Kunst-Niveau-Objekt von ganz Groningen. Die Villa, die mit dem Namen „Vredenrust“ geschmückt wurde, wurde die ersten fünf Jahre von der Witwe Hooites-Meursing und danach von der Familie ihres Bruders Anne bewohnt. Dessen Familie wurde ebenfalls Hooites Meursing genannt, allerdings ohne Bindestrich zwischen den zwei Namen. Das Diakonessenhuis kaufte 1948 die Villa von der Familie Hooites Meursing über eine Anleihe welche eigentlich für den Bau eines neuen Hospitals gedacht war.

Die gekaufte Immobilie wurde umgebaut zur neuen Unterkunft für die, in 1936 in der Praediniussingel, geborenen Kinder der Entbindungsstation der Klinik. Hendriena Geertruida Tavenier war die leitenden Krankenschwester für viele Jahre und hinterließ einen großen Eindruck im Hospital. Nach ihrer Pensionierung wurde das Haus nach ihr benannt. Etwa 27.000 Stadt- und Außenbezirkskinder sollen innerhalb von 32 Jahren im Huize Tavenier zu Welt gekommen sein. Die entspricht ungefähr 800 Kinder pro Jahr.

Da es um 1981 nicht mehr an der Ubbo Emmiussingel passte, zog die Entbindungsstation in die Van Ketwich Verschuurlaan, welches 1965 zur neuen Residenz des Diakonessenhuis umgebaut wurde. Einige Jahre wurde das Gebäude von der Versicherung Aegon genutzt, die auch das Hauptgebäude des Krankenhauses am Praediniussingel erworben hatte. Nachdem sich das Unternehmen entschlossen hatte, Leeuwarden als Hauptsitz zu wählen, wurde 1989 das „Huize Tavenier" für die Reederei Sandfirden frei. Seit 1991 wird es in Partnerschaft von Yspeert & Van Houtum verwendet.

Seit 2007 ist das „Huize Tavenier“ der Hauptsitz der psychosozialen Einrichtung Molen Drift mit seiner Hauptzielgruppe für Kinder und Jugendliche. Seitdem gibt es jährlich hunderte von Kindern im Gebäude, manchmal von Eltern, die ebenfalls im Huize Tavenier geboren wurden.