029 - Huis Eem

Hoewel de voorgevel anders doet vermoeden, ligt de oorsprong van het pand ‘Eem’ rond 1330. Het aanvankelijk 17 meter lange huis had als hoofdvertrek een 4,50 meter hoge zaal, met daaronder een kelder en daarboven een verdieping en een zolder. In de 17e eeuw werd in de zaal een tussenverdieping aangebracht voor extra opslag en werd de ruimte in tweeën en later zelfs in drieën gesplitst. Doordat bij de restauratie een van de tussenwanden niet terugkeerde, zitten de bewoners er nu warmpjes bij met een middeleeuwse en een 18e eeuwse haard in één vertrek.

Oorspronkelijk had het pand een topgevel. Blijkens twee zandstenen neuten, links en rechts van de voordeur, werd deze in 1730 naar 18e eeuwse inzichten vervangen door een klokgevel met grote schuiframen. De huidige zware kroonlijst en de pakhuisraampjes zijn overigens pas van 1839. Het vanaf de straat niet zichtbare achterhuis werd op z’n laatst in de 17e eeuw gebouwd als bedrijfsruimte, maar werd in de daaropvolgende eeuw aan de oostkant ingekort. Zo ontstond de ‘keucken met de hoff’. Een overdekte gang, van in totaal 40 meter, verbindt nu beide delen.

Het zuivere water van de A maakte de Hoge der A tot een ideale vestigingsplaats voor bierbrouwerijen. Ook dit pand wordt in een koopakte uit 1695 een ‘brouwerije’ genoemd. Als de eigenaar het na zestien jaar weer verkoopt, is hiervan echter niets meer terug te vinden. De toenmalige gebruiker zag kennelijk meer in zeep dan in gerstenat, want er wordt dan gesproken van een kleine en een grote zeepketel. Na de brouwers en de zeepzieders kwamen er zeilmakers, zaadtelers, graan- en aardappelhandelaren in het pand, dat altijd zowel woon- als pakhuis is geweest.

Een aantal eigenaren en hun buren was ‘mennist’ (doopsgezind). Aangezien zij door hun handel en wandel niet bepaald onbemiddeld waren, werd de Hoge der A wel de ‘Mennistenhemel’ genoemd. Met de aanleg van nieuwe kanalen en havens verplaatste de graanhandel zich vanaf het eind van de vorige eeuw en ging het ‘hemelse’ karakter van de buurt verloren. Veel panden, waaronder ook Hoge der A 6, raakten in verval. Voor dit pand kwam na 1974 het herstel in de vorm van een grondige restauratie. Bij deze verbouwing richtten de bewoners een deel van het voorhuis in als concertruimte.

029 - Huis Eem

While the front suggests otherwise, the origin of House “Eem” is from 1330. The original 17-meter-long house had as the main room a 4.50-meter-high room, with beneath it a basement and above a second floor plus addict. In the 17th century, another floor was built within the main room for extra storage. This floor was divided into two, and later three parts. Because at the restoration one of the intermediate walls was not included, the residents now have a medieval and 18th-century fireplace in one room.

Originally the building had a top gable, supposedly two sandstone seating blocks left and right of the front door. In 1730 these were replaced according to 18th-century perspective by a clock gable with big sliding windows. However, the current heavy crown cornice and warehouse windows date from 1839. The back house which is not visible from the street was constructed at the latest in the 17th century as an office building but was shortened at the east-side in the next century. This is the reason the “keucken met de hoff” (kitchen with courtyard) came to exist. Currently, both parts are connected by a 40 meters long roofed hallway.

The clean water of the A made the “Hoge der A” a great street for beer breweries. This building was also named a brewery in the purchase deed from 1695. However, when the owner sells it again after sixteen years, there was no indication of this at all. The former owner apparently saw more luck in soap than barley beer. Because then you speak of a small and big soap cauldron. After the brewers and soap makers came the sailmakers, seed growers, wheat and potato traders. This building has always been both a residential house and a warehouse at the same time.

A couple of owners and their neighbors were “mennist” (Baptist). Because of the fact that their trades and doings were not without means, the Hoge der A was also called the “mennist heaven”. With the construction of new roads and canals the wheat trade moved elsewhere and from the end of the previous century, this heavenly character of the area was lost. A lot of buildings including Hoge der A 6 fell into disrepair. This house was restored in 1974. When rebuilding, the residents designed a part of the front house as a concert space.

029 - Huis Eem

Obwohl die Front des Hauses anderes vermuten lässt, war die Entstehung des Hauses „Eem“ im Jahre 1330. Das ursprünglich 17 Meter lange Haus hatte einen 4,50 Meter hohen Hauptraum, welcher unterhalb mit einem Keller und oberhalb mit einem zweiten Stock sowie einem Dachboden ausgestattet war. Im 17. Jahrhundert wurde ein weiteres Stockwerk mit einem Hauptraum, welcher als zusätzlicher Speicher diente, gebaut. Dieser Stock wurde erst in zwei Bereiche, später in Drei aufgeteilt. Da während der Restaurierung eine der dazwischen-liegenden Wände nicht eingeschlossen wurde, haben die heutigen Bewohner einen mittelalterlichen und einen aus dem 18. Jahrhundert stammenden Kamin in einem Raum.

Ursprünglich hatte das Gebäude einen Spitzgiebel und vermutlich zwei Sitzblöcke aus Sandstein  links und rechts von der Eingangstür. In 1730 wurde dieser dann nach der Ansicht des 18. Jahrhunderts durch einen Uhrengiebel mit großen Schiebefenstern ersetzt. Das heutige schwere Kronengesims und die Lagerhaus Fenster stammen von 1839. Das Hinterhaus, das von der Straße nicht zu sehen ist, wurde spätestens Ende des 17. Jahrhunderts als Bürogebäude gebaut, aber wurde im nächsten Jahrhundert an der Ostseite verkürzt. Dadurch entstand die „Keucken met de hoff“ (Küche mit Vorplatz). Heute sind beide Teile durch einen 40 Meter langen überdachten Gang miteinander verbunden.

Das reine Wasser der A machte die „Hige der A“ zu einer großartigen Straße für Bier Brauereien. Dieses Gebäude wurde zudem in einem Kaufvertrag von 1695 zu einer Brauerei benannt. Allerdings gab es keine Angabe dazu als der Besitzer das Haus nach 16 Jahren wieder verkaufte.  Der damalige Besitzer sah allerdings mehr Glück darin Seife herzustellen als Bier, denn man spricht von einem großen und einem kleinen Seifenkessel. Nach den Brauern und Seifenherstellern kamen die Segelmacher, Saatanbauer und Weizen- und Kartoffelhändler. Dieses Gebäude wurde immer als Wohn- und Lagerhaus genutzt.

Ein paar der Bewohner und Nachbarn waren „mennist“ (Mennoniten). Da Ihr Handel und Ihre Machenschaften ohne finanzielle Mittel durchgeführt wurden, wurde die „Hoge der A“ auch „Mennistenhemel” (Mennoniten Himmel) genannt.  Mit der Erbauung neuer Straßen und Kanälen wurde der Weizenhandel woanders hin verschoben und ab Ende des vorherigen Jahrhunderts war der himmlische Charakter der Gegend verloren. Viele der Gebäude, einschließlich der „Hoge der A6”, verfielen. Dieses Haus wurde in 1974 restauriert. Während des Umbaus entwarfen die Bewohner einen Teil des Vorderhauses als einen Konzertraum.