015 - Hoofdstation

Zevenentwintig jaar nadat de eerste Nederlandse trein van Amsterdam naar Haarlem denderde, werd Groningen op het spoorwegnet aangesloten. Via Leeuwarden en Harlingen kon men vanaf 30 mei 1866 in tien uur tijd met trein en boot naar ’s lands hoofdstad reizen. Twee jaar later kreeg ‘stad’ ook een verbinding met Winschoten en nog eens twee jaar daarna met Assen. Nadat ook Delfzijl in 1884 door de Staatsspoorwegen was ontsloten, liet deze maatschappij de ontwikkeling van het Groninger net verder over aan illustere lokaal-spoorwegmaatschappijen als de GLS, NOLS, WESTIG en STAR.

Omdat Groningen in 1866 nog een vestingstad was en het station in het mogelijke schootsveld lag, moest het bij naderend onheil snel het veld kunnen ruimen. Het was daarom een eenvoudig vakwerkgebouw van één verdieping met een hal, enkele wachtkamers en een paar dienstvertrekken. Het niet overkapte tweede perron kon alleen bereikt worden door met gevaar voor eigen leven het spoor over te steken.
De stationschef huisde in een apart gebouw van dezelfde stijl, midden op het plein ervoor. Ook nadat in 1876 een begin werd gemaakt met de ontmanteling van de vesting, kreeg de stad niet direct een ‘echt’ stationsgebouw. Een eerste ontwerp, uit 1891, werd door de gemeente afgekeurd omdat het in haar ogen ‘geene verbetering’ was en men dan maar liever met het oude ‘voortsukkelde’. Spoorweg-architect Isaac Gosschalk, die zijn sporen in de bouwkunst verdiend had als initiator van de ‘Hollandse Renaissance’, moest een nieuw gevelontwerp maken. Hij koos voor een mix van laatgotische versieringen, roosvensters en renaissancistische topgevels.

Voor de twee zijvleugels ontwierp Gosschalk rijk gedecoreerde gaanderijen, die uniek zijn voor Nederland. En van de stationshal maakte hij een ‘salle des pas perdus’, zoals de Fransen plegen te zeggen tegen ‘een zaal waarin voetstappen verloren gaan’. Een rijk versierd plafond, fraaie betimmeringen en een aantal tegeltableaus van F.H. Bach, met toepasselijke symbolische voorstellingen, maakten haar tot een ‘kathedraal van het gevleugeld wiel’. Doordat de hal in de jaren zestig werd gemoderniseerd, onder meer omdat de plafonds van papier-maché niet te restaureren bleken, is dit alles thans aan het gezicht onttrokken. De wachtkamers hebben daarentegen wel hun negentiende-eeuwse karakter bewaard.

015 - Hoofdstation

Twenty-seven years after the first Dutch train from Amsterdam to Haarlem, Groningen was connected to the railway network. You could travel to the capital via Leeuwarden and Harlingen in ten hours’ time with the train and boat from 30 May 1866 on. Two years later the ‘city’ received also a connection with Winschoten and again two years later with Assen. After that, Delfzijl was made accessible by the State Railways in 1884, this company left the development of the Groninger network to the illustrious local-railway companies, such as GLD, NOLS, WESTIG and STAR.

Since in 1866, Groningen was still a fortified city and the station was in a possible shootings area, it had to be cleared quickly when danger was coming. It was therefore a simple framed building consisting of one floor with a hall, some waiting rooms, and a couple of rooms for the service people. The not covered second platform could only be reached when crossing the platform with the fear of risking one’s own life.
The station chief lived in a separate building with the same style, in front of the building. Also after that, in 1876, a start was made with the dismantling of the fortress, the city did not get directly a ‘real’ station building. The first design, from 1891, was rejected by the municipality, because it was in their eyes no improvement and they preferred then the old ‘trudged’ one. Railway-architect Isaac Gosschalk, who earned his proficiency in the building art as initiator of the ‘Hollands Renaissance’, had to draw a new design for the facade. He chose for a mix of Late-Gothic decorations, rose windows and top facades of the style of the Renaissance.

For the two side wings Gosschalk designed decorated arcades, which are unique for the Netherlands. And of the station hall he made a ‘salle des pas perdus’, as the French try to say ‘a hall in which footsteps get lost’. A richly decorated ceiling, fine panelling and a couple tile paintings of F.H. Bach, with applicable symbolic images, made it as a ‘cathedral of the winged wheel’. Because the hall got modernised in the sixties, for example, because the ceilings of paper-mâché were not able to be renovated, this all is now removed. The waiting rooms kept, although, their nineteenth-century’s character.

15 – Hoofdstation

27 Jahre nachdem der erste Zug von Amsterdam nach Haarlem fuhr, wurde auch Groningen an das Schienennetzwerk angeschlossen. Ab dem 30. Mai 1866 konnte man, innerhalb von 10 Stunden, über Leeuwarden und Harlingen in die Hauptstadt mit dem Boot oder Zug fahren. Zwei Jahre später folgte die Verbindung nach Winschoten und wieder zwei Jahre später die Verbindung nach Assen. Danach machte die staatliche Bahngesellschaft im Jahr 1884 Delfzijl erreichbar. Der Bau des Streckennetzwerks wurde stellvertretend durch GLD, NOLS, WESTIG und STAR durchgeführt.

Weil Groningen 1866 noch immer eine befestigte Stadt war und der Bahnhof sich in einem möglichen Kampfbereich befand, musste bei drohender Gefahr das Gebiet schnell geräumt werden können. Darum war das Gebäude sehr einfach und mit nur einem Stockwerk, einer Halle, einigen Warteräumen und einigen Räumlichkeiten für das Service-Personal ausgestattet. Die ungeschützte zweite Plattform konnte nur erreicht werden, wenn man sein eigenes Leben riskierte und die Gleise überquerte. Der Bahnstationsleiter lebte in einem separaten Gebäude, das in demselben Stil des Bahnhofes erbaut wurde. Auch als 1876 die Festungsanalagen zurückgebaut wurden, bekam die Stadt immer noch kein richtiges Stationsgebäude. Ein erster Entwurf wurde 1891 von der Gemeinde abgelehnt, weil das Gebäude keine Verbesserung dargestellt hätte und man lieber mit dem Altbewerten vorliebnahm. Der Eisenbahn-Architekt Isaac Gosschalk, der sich als Initiator der „holländischen Renaissance“ einen Namen gemacht hatte, musste ein neues Konzept für die Fassade erarbeiten. Er entschied sich für eine Kombination aus Alt-Gotischer Dekoration, Rosenfenster und Giebel im Stile der Renaissance.

Für den zweiten Flügel entwarf Gosschalk reich verzierte Galerien, die einzigartig für die Niederlande sind. Für die Stationshalle schuf er „salle des pas perdus“ was übersetzt bedeuten würde „Ein Saal im den Schritte verloren gehen“. Die reich verzierte Decke, feine Holzarbeiten und gestaltete Kacheln von F.H. Bach mit symbolischen Darstellungen machten die Halle zur „Kathedrale des geflügelten Rades“. Da die Halle in den sechziger Jahren zum Teil renoviert wurde und bestimmte Teile aus Pappmaché nicht wiederhergestellt werden konnten, wurden diese Arbeiten entfernt. Der Charakter der neunziger Jahre konnte aber bewahrt werden.