087 - Hoge der A 9

Omstreeks 1200 was deze hoge oever van de A al volledig bebouwd. Dit pand dateert in oorsprong echter uit de late 16e of vroege 17e eeuw. In de eerste eeuwen werd hier, zoals in veel panden aan de Hoge der A, vanwege het in ruime mate aanwezige en bruikbare rivierwater bier gebrouwen. Dat gebeurde in de begintijd door Arijs Jansen Cleiwert en later onder andere door de uit Roden afkomstige Jannes Sinninghe. Omstreeks 1800 werd de oorspronkelijke topgevel van de ‘behuisinge’ vervangen door de huidige voorgevel.

Wellicht gebeurde dit in opdracht van Copius Metting van Bolhuis. Ook hij was verderop aan de Hoge der A brouwer, maar dat beroep oefende hij al niet meer uit toen hij dit pand in 1808 kocht. Zijn ongehuwde dochter Eta Geertruida was de laatste van de familie die er woonde. Zij overleed op 2 juli 1828 ‘na eene kortstondige ziekte van weinige dagen’. De familie deed de ‘groote hecht stercke en wel doortimmerde Heerenbehuizing met een ruime bovenwoning en een woonkelder’ toen in de publieke verkoop.

Voor zeventienduizend gulden werd de doopsgezinde stijfselmaker Klaas Mesdag de gelukkige nieuwe eigenaar. Hij en zijn echtgenote kregen hier onder andere de zonen Taco (1829) en Hendrik Willem (1831). H.W. woonde als getrouwd man nog een aantal jaren, van 1861 tot 1866, op nummer 8. Zijn broer Taco verliet het ouderlijk huis pas na het overlijden van vader Klaas in 1881. In navolging van Hendrik Willem vestigde Taco zich toen in Den Haag, waar beiden naam maakten als schilders.

Net als Klaas Mesdag was de volgende bewoner, koopman en graanhandelaar Hendrik Helder Pzn., een vooraanstaand Stadjer en lange tijd gemeenteraadslid. Ook zijn familie bleef vele jaren met het pand verbonden doordat de ongetrouwde dochter Catharina er tot haar dood in 1955 woonde. Hoge der A 9 werd toen tot begin 1973 een christelijk verpleeghuis met de naam ‘Huize der A’. Na een periode als kamerverhuurbedrijf werd het in 1996 weer een particulier huis.

087 - Hoge der A 9

Around the year 1200, this high shore of the A was already fully built. This building is from origin built in the late 16th or early 17th century. In the first centuries, like many other buildings at the Hoge der A, they brew beer because of the amount of available and usable river water. At the start, this happened by Arijs Jansen Cleiwert and later by, for instance, Jannes Sinninghe from Roden. Around the year 1800, the now current gable replaced the original gable.

Perhaps this happened at the orders of Copius Metting van Bolhuis. Also, he was a brewer at the Hoge der A, but he had not been practicing this profession when he bought this building in 1808. His unmarried daughter Eta Geertruida was the last member of the family who lived here. She passed away on 2nd of July 1828 after “an illness of short duration”. The family decided to sell the “strong build mansion with the large upper house and a living basement” to the public.

The Baptist starch maker Klaas Mesdag became the new owner of the house for seventeen thousand guilders. In this house, he and his fiancé conceived two sons, Taco (1829) and Hendrik Willem (1831). H.W. lived as a married man for a couple of years, from 1861 until 1866, on number 8. His brother Taco left the parental house after his father Klaas passed away in 1881. In the footsteps of Hendrik Willem, Taco went to The Hague to live where both of them made a name as a painter.

The salesman and grain seller Hendrik Helder was the following occupant and was just like Klaas Mesdag a prominent Stadjer (citizen from Groningen) and city councilor for a long time. His family stayed long in touch with the building since the unmarried daughter Catharina lived here until her death in 1955. Hoge der A 9 became a Christian nursing home until the beginning of 1973 under the name “Huize der A”. In 1996 the house became privately owned again after a period functioned as a room rental business.

087 - Hoge der A 9

Die hohe Strebe vom A wurde bereits im Jahr 1200 vollständig erbaut. Der Ursprung des Gebäudes liegt im späten 16. bzw. frühen 17. Jahrhundert. In den ersten Jahrhunderten wurde, wie bei vielen anderen Gebäuden, am hohen Ofer vom A Biet gebraut wegen der großen Menge an vorhandenen und nutzbaren Flusswasser. Anfangs wurde dies von Arijs Cleiwert durchgeführt und später zum Beispiel von Jannes Sinninghe von Roden. Um das Jahr 1800 wurde der originale Giebel von dem heutigen Giebel ersetzt.

Möglicherweise geschah dies auf den Befehl von Metting van Bolhuis. Er war zwar Abrewerat
von der Hoge A, aber er praktizierte diesen Beruf nicht, als er das Gebäude 1808 kaufte. Seine ledige Tochter Eta Geetruida, die das letzte Mitglied der Familie war, lebte hier. Sie starb am 2. Juli 1828 nach „einer Krankheit von kurzer Dauer". Die Familie entschloss sich dazu das „Baugrundstück mit dem großen oberen Haus und dem Wohnkeller“ an die Öffentlichkeit zu verkaufen.

Der Baptist Stärkehersteller Klaas Mesdag wurde der neue Eigentümer von dem Haus für siebzehntausend Gulden. Er wohnte mit seiner Verlobten in dem Haus und mit zwei Söhnen, Taco (1820) und Hendrik Willem (1831). H. W. wohnte als verheirateter Mann einige Jahre von 1861 bis 1866 in dem Gebäude mit der Nummer 8. Sein Bruder Taco verließ das Elternhaus als Vater Klaas 1881 starb. Taco tritt in die Fußstapfen von Hendrik Willem nach Den Haag, wo sich beide einen Namen als Maler machten.

Der Verkäufer und Getreidehändler Hendrik Helder war der nachfolgende Bewohner und war, wie Klaas Mesdag, ein bekannter Bewohner der Stadt Groningen und Ratsmitglied der Stadt für eine lange Zeit. Seine Familie stand in langen Kontakt mit dem Gebäude, da die unverheiratete Tochter Catharina hier bis zu Ihrem Tod, 1955, lebte. Die Hoge der A9 wurde ein christliches Pflegeheim bis Anfang 1973 unter dem Namen „Huize der A“. 1996 ging das Haus in Privatbesitz über und wurde über einen gewissen Zeitraum als Mietgebäude genutzt.