006 - Hinckaertshuis

Het noordelijk deel van dit huis is één van de oudste steenhuizen van de stad. Het verdedigbare karakter blijkt uit de dikke muren, de hooggeplaatste voordeur en de schiet/kijkspleten op de zolderverdieping. De oudste onderdelen, de sporenkap van o.a. kastanjehout en de kelder met boheemse gewelven, dateren van rond 1300. Ook de indeling van het noordelijke huis is middeleeuws: een bijna vijf meter hoge voorzaal en een horizontaal gesplitste achterruimte.

Waarschijnlijk behoorde in eerste aanleg het hele bouwblok tot het erf van dit huis. Er was dus ruimte genoeg voor uitbreiding naar het zuiden (ca. 1450) en een vergroting in de diepte (ca.1600). De oorsprong van de naam Hinckaertshuis is onduidelijk. Vermoedelijk werd het huis ooit bewoond door ene Hinckaert, maar meer dan een naam liet hij helaas niet na. Anders ligt dat met Otto ter Hansouwe, die het burgemeestersambt combineerde met een bezigheid als bierbrouwer. Zijn niet-onbemiddelde weduwe stichtte in 1479 uit godvruchtigheid het aangrenzende Sint Annen- of Mepschengasthuis.

Doordat deze ‘edele erentfeste Syerd de Mepsche’ bepaalde dat de erfvoogden uit haar geslacht, woonachtig in de stad en eigenaar van het Hinckaertshuis moesten zijn, verbond ze huis en gasthuis onlosmakelijk met elkaar. Een van de latere erfvoogden was Johan de Mepsche, die het aan zijn vele aardse bezittingen of aan zijn grote kinderschaar te danken had dat hij ‘De Rijke’ werd genoemd. Een latere telg uit het geslacht De Mepsche, Rudolf, maakte de familienaam tot een vloek door er als Heer van Bijma te Faan moordlustige praktijken op na te houden. Latere De Mepsches poetsten het geschonden imago weer wat op en in 1817 overleed Sibranda, de laatste De Mepsche, in het ‘Hinkershuis’.

In de vorige eeuw werd het huis eigendom van de jurist en hoogleraar C.A. Star Numan, die bijlessen gaf in zijn achterhuis. Voor de wachtende studenten was er achter het huis een stenen bank. De laatste Star Numan was de weduwe van ds. Heldring, die in 1981 overleed. De nieuwe eigenaar restaureerde het pand in 1985-’86.

006 - Hinckaertshuis

The north side of this house belongs to the oldest stone houses in the city. Its defendable character is realized by the thick walls, the high-placed front door and the shoot/looking splits in the attic. The oldest parts of the house; including the common rafter which is (among other things) made of chestnut wood and the basement with bohemian arch structures, dated back to the 1300s. The way the northern part of the house is divided also dates back to medieval times with a five-meter-high front hall and a horizontal split back room.

Back in the day the whole building block (most likely) belonged to the courtyard of this house. That being so, there was enough space to expand to the south (ca. 1450) and increase in depth (ca. 1600). The origin of the name Hinckaertshuis is unclear. Likely is, that the house was inhabited by someone by the name of Hinckaert, but unfortunately he left nothing else than a name. This was different from Otto ter Hansouwe, who combined the mayor civil service with owning a beer brewery. In 1479 his not-impecunious and piety of a saint widow, founded the adjoining Sint Annen- of Mepschengasthuis.

Because of the ‘edele erentfeste Syerd de Mepsche’ who decided that the heritage guardians of her name, should be living in the city and own the Hinckaertshuis, she connected the house and the guest house indissoluble from one another. One of the subsequent heritage guardians was Johan de Mepsche, who was also called ‘The Rich One’, due to his many belongings and his many children. A following descendant of the name De Mepsche, Rudolf, cursed the family name by being remembered as Heer van Bijma te Faan, the man who performs bloodthirsty actions. Later, De Mepsches slightly repaired their damaged reputation. In 1817 Sibranda died, the last De Mepsche in the ‘Hinkershuis’.

In the previous century, the house became property of the jurist and professor, C.A. Star Numan, who tutored students at the back side of his home. Behind the house, was a stone bench on which students could sit as they waited for their tutoring class. The last Star Numan was the widow of ds. Heldring, who died in 1981. The new owner of the property renovated the building in 1985-’86.

006 - Hinckaertshuis

Der nördliche Teil dieses Hauses gehört zu einem der ältesten Steinhäuser dieser Stadt. Sein einzigartiger Charakter ist gekennzeichnet durch dicke Wände, eine hochplatzierte Eingangstür und den Geschoss-ähnlichen Guckspalten auf dem Dachboden. Die ältesten Teile des Hauses, zu denen unter anderem die aus Kastanienholz gemachte Dachsparren und der Keller gehörten, datieren zurück auf das 13. Jahrhundert. Die Einteilung des nördlichen Hauses ist mittelalterlich: eine beinah fünf Meter hohe Lobby und ein horizontal geteiltes Hinterzimmer.

Wahrscheinlich gehörte damals der gesamte Baustein in erster Instanz zu dem Innenhof des Hauses. Es gab genügend Platz um das Haus nach Süden hin zu erweitern (ca. 1450) und um eine Vergrößerung in der Tiefe (ca. 1600) durchzuführen. Der Ursprung des Namens „Hinckaertshuis“ ist weiterhin unklar. Vermutlich wurde das Haus von jemandem bewohnt der Hinckaert hieß, jedoch hinterließ er leider nichts anderes als einen Namen. Anders hingegen war es bei Otto ter Hansouwe, welcher neben seinem Bürgermeisteramt noch der Beschäftigung eines Bierbrauers nachging. Im Jahre 1479 gründete seine nicht unvermögende Witwe gottesfürchtig das angrenzende Sint Annen- of Mepschengasthuis.

Wegen des „edele erentfeste Syerd de Mepsche“ welcher beschloss, dass die Erbwächter ihres Namens in der Stadt leben und das Hinckaerthuis besitzen sollten, hat sie das Haupthaus unauflöslich mit dem Gästehaus verbunden. Einer der nachfolgenden Erbwächter war Johan de Mepsche, welchen man aufgrund der vielen Habseligkeiten und seinen vielen Kindern auch „Den Reichen“ nannte. Ein späterer Nachfahre des Namens Mepsche, Rudolf, legte einen Fluch auf den Familiennamen indem man sich an ihn als „Heer van Bijma te Faan“ erinnert, den Mann, welcher blutdürstige Aktionen durchführt. Später waren die De Mepsches in der Lage ihre Reputation ein wenig wiederherzustellen. Im Jahr 1817 starb Sibranda, die letzte De Mepsche, im „Hinkershuis“.

Im letzten Jahrhundert wurde das Haus von dem Rechtsanwalt und Professor, C. A. Star-Numan, erworben, welcher Nachhilfeunterricht in seinem Hinterhaus gab. Für die wartenden Studenten gab es hinter dem Haus eine Steinbank. Der letzte Star-Numan war die Witwe des evangelischen Pfarrers ds. Heldring, welcher im Jahr 1981 verstarb. Die neuen Eigentümer hatten das Gebäude in den Jahren 1985-86 grundlegend renoviert.