097 - Het Concerthuis

Poelestraat 30 werd in de 14e of 15e eeuw gebouwd als tweelaags, onderkelderd, opmerkelijk breed en ondiep pand. In de volgende drie eeuwen kreeg het even zovele achterhuizen, met in het eerste een overwelfde kelder. Omstreeks 1550 werd het voorhuis ingrijpend verbouwd en kregen de plafonds nu niet meer zichtbare Moors aandoende beschilderingen. Zoals veel panden had ook Poelestraat 30 in 1672 ernstig te lijden onder de beschietingen van Bommen Berend, getuige de ‘bom’ sporen in de kap van het voorhuis.

In 1772 werd het pand dankzij de komst van Johan Philip Riedel ‘Concerthuis’. Die naam dook in 1802 voor het eerst in een krantenadvertentie op.

Begin 19e eeuw werd de topgevel van het voorhuis veranderd in een gepleisterde lijstgevel met houten schuifvensters. In 1808-’09 werd achter het pand een zalencomplex gebouwd, met een grote bovenzaal die rijk versierd werd met ornamenten in de dan in de mode zijnde Empirestijl met een mengeling van Oosterse en Egyptische motieven. Het voorhuis en de drie achterhuizen werden bij deze gelegenheid ingrijpend verbouwd.

Ook na de aankoop in 1840 door het in 1801 opgerichte Natuurkundig Genootschap bleef Poelestraat 30 het belangrijkste muziekpodium van de stad. Dit veranderde pas in de tweede helft van de negentiende eeuw met de komst van De Harmonie.

De grote voorzaal op de eerste verdieping werd in 1924-’25 in opdracht van het Genootschap ingrijpend verbouwd. In 1928 werd deze ruimte genoemd naar oud-bestuurslid professor J.C. Kapteyn en de grote bovenzaal achter werd de Prof. Hamburgerzaal.

Het Natuurkundig Genootschap schafte in 1925 een filmprojector aan, nadat er al vanaf 1898 filmvoorstellingen werden gehouden in het complex. Een moord in 1950 en een verwoestende brand in de Hamburgerzaal in 1956 vormen zwarte bladzijden in de geschiedenis van het Concerthuis, dat in 1967 werd verbouwd tot bioscoop. Hierbij werd de begane grond van het voorhuis geheel vernieuwd en verdween de traditionele indeling.

Nadien vonden nog enkele ingrijpende verbouwingen plaats, maar de meest drastische ingreep kwam na het vertrek van de bioscoop. In 2012 werd het zalencomplex gesloopt vanwege de bouw van het Forum. Achter het derde achterhuis werd vervolgens een vierde achterhuis gebouwd met een gevel van rood Zweeds graniet in de rooilijn van de bebouwing rond de Nieuwe Markt.

097 - Het Concerthuis

Poelestraat 30 was built during the 14th or 15th century as a two-story basement, the building has a wide and shallow structure. In the next three centuries, three annexes were attached to the building. The first annex was a vaulted cellar. Around 1550 the porch was substantially rebuilt and ceilings were no longer visible Moorish-looking paintings. Like many buildings, Poelestraat 30 was attacked in 1962 by “Bommen Berend”, witness the “bomb” tracks in the shade of the porch.

In 1772, the building was named “Concerthuis”, due to the arrival of Johan Philip Riedel. This name first popped up in 1802 in a newspaper ad.

In the early 19th century, the gable of the porch was transformed into a plaster cornice with sliding wooden windows. In 1808-'09 an auditorium was built behind the property, this auditorium had a large upper room which was decorated with rich ornaments these ornaments had incorporated the Empiric style with a blend of Oriental and Egyptian motifs. Both, the front and the back of the building, were renovated during this undertaking.

Also, after the purchase in 1840 by the Physics Society, which was founded in 1801, Poelestraat 30 continued to be the main music stage of the city. This only changed in the second half of the nineteenth century with the arrival of De Harmonie.

The big room on the front of the first floor was commissioned to be renovated in 1924-'25 by the Society. In 1928, this area was named after former board member Professor J.C. Kapteyn and the large upper room on the back was named Prof. Hamburger Hall.

The Physics Society bought a film projector in 1925 but has held screenings in the complex since 1898. A murder in 1950 and a devastating fire in the Hamburger Hall in 1956 are black pages in the history of the “Concerthuis”, which was converted into a cinema in 1967. Hereby the ground floor of the porch was completely renovated and the traditional format disappeared.

Afterward, some major renovations took place, but the most drastic intervention came after the departure of the cinema. In 2012, the auditorium was demolished because of the construction of the Forum. Behind the third rear housing, a fourth annex was built, with a facade of red Swedish granite, in line with the buildings that surround the Nieuwe Markt.

097 - Het Concerthuis

Poelestraat 30 wurde zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert als zweistöckiger Keller gebaut, dadurch hat das Gebäude eine weite und hohle Struktur. In den nächsten drei Jahrhunderten wurden das Gebäude um drei Anbauten erweitert. Der erste Anbau war ein gewölbter Keller. Um 1550 wurde die Veranda wesentlich umgebaut und Decken waren nun nicht mehr sichtbar, maurisch-aussehende Gemälde. Wie viele andere Gebäude, wurde Poelestraat 30 in 1962 von „Bommen Berend" angegriffen, wovon die Bombenspuren im Schatten der Veranda zeugen.

In 1772 wurde, aufgrund der Ankunft von Johan Philip Riedel, das Gebäude als „Concerthuis” bezeichnet. Der Name tauchte erstmals in einer Zeitungsanzeige in 1802 auf.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Giebel der Veranda in einem Gipsgesims mit schiefen Holzfenstern verwandelt. Von 1808 bis 1809 wurde ein Auditorium hinter das Grundstück gebaut. Das Auditorium hatte einen großen oberen Raum, der mit reichen Ornamenten verziert wurde. Die Ornamente vereinten den Empirischen Stil mit einer Mischung aus orientalischen und ägyptischen Motiven. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Gebäudes wurden während dieses Umbaus renoviert.

Nach dem Kauf in 1840 durch die Naturkunde Genossenschaft (Natuurkundig Genootschap), welche in 1801 gegründet wurde, blieb Poelestraat 30 weiterhin die Hauptmusikbühne der Stadt. Dies änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Ankunft von De Harmonie.

In 1924-1925 wurde die Renovierung des großen Vorderraums von der Genossenschaft in Auftrag gegeben. 1928 wurde der Bereich nach dem vorherigen Vorstandsmitglied Professor J. C. Kapteyn und der große obere Raum an der Rückseite Prof. Hamburger Hall genannt.

Die Naturkunde Genossenschaft kaufte einen Filmprojektor in 1925, hielt allerdings schon seit 1898 Vorführungen in dem Gebäude. Ein Mord im Jahr 1950 und ein tragisches Feuer in der Hamburger Hall in 1956 sind schwarze Seiten in der Geschichte des „Concerthuis“, welches 1967 zu einem Kino umgewandelt wurde. Während der Umwandlung wurden das Erdgeschoss und die Veranda komplett renoviert und das traditionelle Format verschwand.

Danach fanden mehrere Renovierungen statt, aber die drastische Veränderung kam nachdem das Kino geschlossen wurde. In 2012 wurde das Auditorium abgerissen, um die Konstruktion des Forums zu ermöglichen. Hinter dem dritten, hinteren Gehäuse wurde ein vierter Anbau gebaut. Der Anbau erhielt eine Fassade aus rotem schwedischem Granit, im Einklang mit den Gebäuden, die den „neuen Markt“ (Nieuwe Markt) umgeben.