051 - Guyotplein 2-3

Bartholomeus Froterman stond in 1625 te boek als eerste eigenaar van de kavels ‘ant noortzijdt vant marct’. Op een van deze kavels verrees twee jaar later Guyotplein 3, dat betrokken werd door de latere burgemeester Johan Coenders. Eind 1673 ging het pand over op Carl Raben-haupt, die het jaar daarvoor de stad met succes had verdedigd tegen de Münsterse ‘Bommen Berend’.

Veel was Rabenhaupt niet in zijn huis aan de ‘Beplante Ossemarkt’, zoals het plein toen nog heette. Vanwege zijn functie van drost verbleef hij regelmatig in Drenthe en in 1675 overleed de bejaarde militair. Bijna de gehele achttiende eeuw was het huis met de smalle vensters en de topgevel in handen van de voorname, uit Bentheim afkomstige, familie Keiser.

Henri Daniël Guyot aanschouwde in 1784 in Parijs het onderwijs aan doofstommen. Naar Frans voorbeeld ging de Waalse dominee in zijn eigen huis Groningse doven lesgeven. Zijn lessen sloegen aan en zo werd Guyot in 1790 president-directeur van het eerste Nederlandse doveninstituut. De lessen werden de eerste jaren gegeven in een woning aan de Turftorenstraat, maar in 1807 kocht het ‘Instituut tot Onderwijzing van Dooven en Stommen’ drie panden aan de ‘Beplante Ossemarkt’. Het huidige Guyotplein 3 werd directeurswoning. Nummer 4 ging direct tegen de vlakte om plaats te maken voor een schoolgebouw.

Het 17e eeuwse pand op nummer 2 wachtte in 1822 hetzelfde lot en werd het nieuwe hoofdgebouw. Helemaal vlekkeloos verliep de beginperiode overigens niet. Wegens dronkenschap, hoererij, geldverkwisting en mishandeling van zijn echtgenote – de oud-leerlinge Antje van Raab – moest onderwijzer Wessel Ottenhoff het veld ruimen.

Na de dood van Guyot werd er in 1829 midden op het plein een monument voor hem opgericht. Bij het 100-jarig bestaan van het instituut werd bovendien het plein naar de stichter genoemd. Uiteindelijk had het instituut gebouwen in het hele gebied tussen de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, Kleine Leliestraat en Nieuwe Boteringestraat. Toch leidde ruimtegebrek in 1985 tot verhuizing van het instituut naar Haren. Negen jaar later kwam de sloper. De Amsterdammer Theo Bosch maakte een ontwerp voor een nieuw rechtbankgebouw. Het eindresultaat zag de architect niet, omdat hij in 1994 overleed.

051 - Guyotplein 2-3

In 1625, Bartholomeus Froterman was on paper known to be the first owner of the lots named in old Dutch “ant noortzijdt vant marct” (on the north side of the market). Two years later, Guyotplein 3 arose on one of the lots, which was then owned by the future mayor, Johan Coenders. End 1673, the premises was taken over by Carl Rabenhaupt, who successfully defended the city from the Münster ”Bommen Barend” the year before.

Rabenhaupt did not spend a lot of time in his house at the “Beplante Ossemarkt”, as the square was named back then. Because of his function as Sheriff, he regularly stayed in Drenthe, and in 1675 the elderly military died. Nearly the complete eighteenth century, the house with the narrow windows and gable, had been in hands of family Keiser from Bentheim.

Henri Daniël Guyot observed in 1784 the education for deaf-mutes in Paris. This French example was the reason for the Walloon vicar to start teaching deaf-mute people in Groningen. His classes were received successfully, and in 1790 Guyot became the executive of the first Dutch institute for deaf people. During the first few years, the classes were provided in a residence at the Turftorenstraat, but in 1807, the “institute for education of deaf and mutes” bought three premises at the “Beplante Ossemarkt”. The current Guyotplein 3 served as an executive residence. Number 4 was demolished immediately to create space for a new school building.

In 1822, the same destiny was planned for the 17th-century premises at number 2 and became the new main building. The early period of the institute did not run perfectly. Due to inebriation, harlotry, money thriftiness and abuse of his wife - former pupil Antje van Raab - Wessel Ottenhoff had to resign.

After Guyot passed away a monument, in memory, was built in the middle of the square in 1829. At the 100th anniversary of the institute, the square was named after the founder. Eventually, the institute owned premises in the area between the Nieuwe Kijk in 't Jatstraat, Kleine Leliestraat, and the Nieuwe Boteringesstraat. Nevertheless, a lack of space in 1985, led to moving the institute to Haren. Nine years later, everything was demolished. Theo Bosch from Amsterdam created a design for a new Court Building. He never saw the end result as he passed away in 1994.

051 - Guyotplein 2-3

Bartholomeus Froterman, war 1625 laut Papieren der erste Besitzer der Nordseite der Märkte, welches im alt niederländischen oft „ant noortzijdt vant marct“ gennant wurde. Zwei Jahre später, wurde Guyotpleon 3 auf einem der Grundstücke erbaut, welcher anschließend in den Besitz vom damaligen zukünftigen Bürgermeister Johan Coenderes überging.

Gegen Ende des Jahres 1673 wurden die Grundstücke von Carl Raben-Haupt übernommen, welcher die Stadt ein Jahr zuvor erfolgreich vor Münster von den „Bommen Barend“ verteidigt hatte.
Rabenhaupt verbrachte nicht sehr viel Zeit in seinem Anwesen am damals gennanten „Beplante Ossemarkt“. Wegen seines Berufes als Scheriff blieb er oft in Drenthe, bis er schließlich in 1675 starb. Nahezu das gesamte 18. Jahrhundert war das Haus mit den schmalen Fenstern und dem schmalen Giebel im Besitz der Familie Keiser aus Bentheim.

Henri Daniel Guyot überwachte 1784 die Bildung der Taubstummen in Paris. Dieses französisches Beispiel war der Grund für Walloo Vicar auch in Groningen Taubstumme zu unterrichten. Sein Unterricht war gut besucht und in 1790 wurde Guyot schließlich zur ersten Führungskraft des ersten Niederländischen Institut für taubstumme Menschen. Während der ersten Jahre fand der Unterricht in der Residenz in der Turftorenstraat statt, aber in 1807 kaufte das „Institut für Bildung von Taubstummen” 3 Gebäude auf dem „Beplante Oseemarkt”.

Im Jahre 1822 wurde das gleiche für das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, welches bei der Nummer 2 stand, geplant, und es wurde zum neuen Hauptgebäude. Am Anfang lief das Institut nicht perfekt. Durch schlechten Umgang mit Geld, Trinkerei, Prostitution und missbrauch seiner Frau, der ehemalige Schülerin Antje van Raab, war Wessel Ottenhof gezwungen zurückzutreten.

Nachdem Guyot starb wurde 1829 in Gedenken an ihn inmitten auf dem Marktplatz ein Denkmal erbaut. Der Marktplatz wurde schließlich am 100. Jahrestag nach dem Gründer des Institutes benannt. Zuletzt besitze das Institut Grundstücke zwischen der „Nieuwe Kijk in 't Jatstraat“, „Kleine Leliestraat“ und der „Nieuwe Boteringesstraat“. Trotz dessen, musste das Institut 1985 aufgrund von Platzmangel nach Haren verlegt werden. 9 Jahre später wurde jedes dieser Gebäude abgerissen. Doch Theo Bosch aus Amsterdam, welcher nie den fertigen Zustand sah, da er 1984 starb, veranlasste den Bau eines neuen Gerichtsgebäudes.