028 - Gotische Huis en Canterhuis

Vergenoegd stelde de reizende dominee Potter aan het begin van de 19e-eeuw vast dat in de Brugstraat ‘alle de oude lompe duistere gevels van de veertiende en vijftiende eeuw weggeruimd’ waren. Het Canterhuis (nr. 26), in oorsprong een middeleeuws zaalhuis, had inderdaad al een ander jasje gekregen en zou in 1872 ook nog een nieuwe voorgevel krijgen. Het Gotische Huis (nr. 24) behield daarentegen, zoals de naam al aangeeft, wel veel oorspronkelijks. De eerste ingrijpende verbouwing van het laatstgenoemde pand vond plaats rond 1445 en kwam op het conto van de bier brouwende burgemeester Evert Wygboldus. Het onderste deel van de voorgevel met zijn rijk geprofileerde pilasters is echter van latere datum. Mogelijk van omstreeks 1500, toen ook het achterhuis werd gebouwd.

Nadat lakenhandelaar Hendrick Helmichs in 1603 een hele reeks bierbrouwers was opgevolgd als eigenaar, werd het Gotische Huis opnieuw ingrijpend verbouwd. De top verloor toen waarschijnlijk zijn karakteristieke Gotische ‘pinakels’ of ‘tempels’, zoals de Groningers ze plegen te noemen. Bij deze verbouwing werden de voordeur, in de meest linkse travee, en drie hoge kruisvensters ernaast vervangen door twee rijen vierkante vensters. Dit hing samen met de verbouwing van de hoge woonzaal erachter tot een opslagruimte van twee verdiepingen. Ook na Helmichs was het Goti-sche Huis weer regelmatig eigendom van brouwers, die het benodigde water haalden uit een put die in rechtstreekse verbinding stond met de A.

Toen het bier in de tweede helft van de achttiende eeuw aan populariteit verloor, werden het Gotische- en het Canterhuis jeneverstokerijen. Maar ook hierin kwam spoedig de klad en volgende eigenaren, die beide panden bezaten, zochten het in de olie. Het achterhuis van nr. 24 werd vergroot tot een ‘stoom olie en cichoreifabriek’, het klagen van buurtbewoners over ‘eene luchtbedervende damp’ ten spijt. Nadat het bedrijf in 1911 was uitgeweken naar Hoogkerk, kwam het Canterhuis in handen van de firma Woldring & Idema, in onder meer jam en vruchtenwijn. Het Gotische Huis werd van Aldert Veldman die in landbouwmachines deed. Na het vertrek van beide bedrijven en een constructief ingrijpende maar stilistisch terughoudende restauratie, werden de panden in 1978 het domein van het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het Niemeyer Tabaks Museum.

028 - Gotische Huis and Canterhuis

At the start of the 19th century the traveling reverend Potter happily concluded that all the ‘old gracelessly dark facades of the fourteenth and fifteenth century’ were gone. The Canterhouse (nr. 26), originally a medieval house, already had a new design and would get a new facade in 1872. The Gothic House (nr. 24) however maintained, as the named already suggest, the original design. The first major reconstruction of this house happened in 1445, at the hand of the beer brewing mayor Evert Wygboldus. The bottom part of the façade with its richly profiled pilasters is however from a later era. Possible around 1500, which was at the same time the back house was built.

After sheet trader Hendrick Helmich succeeded a couple of beer brewers as the new owner in 1603, the Gothic House was radically reconstructed again. Probably the top part lost its characteristic Gothic ‘pinnacles’ or ‘temples’ in this reconstruction as the inhabitants tend to call them. Also, the front door in the bay at the far left and three high cross windows next to it were replaced by two rows of square windows. This happened simultaneously with the reconstruction of the big living room behind it to a two story storage space. After Helmichs the Gothic house was owned several times again by brewers who took the required water from a well which was in direct connection to the A.

When Beer was losing its popularity in the second half of the eighteenth century, the Gothic and Canter house became Jenever distilleries. But this also had a rather short lifespan and the next owners who bought both buildings tried to find their luck in the oil business. The Backhouse of Nr. 24 was expanded and turned into a ‘steam oil and chicory factory’ regardless of complaints by the neighbors about the stench it created. After the company moved to Hoogkerk in 1911, the Canter House fell under the ownership of the firm Woldering & Idema who dealt in e.g. jam and fruit wines. The Gothic house was bought by Aldert veldman who dealt in agricultural machinery. After both companies left the buildings were subjected to a big reconstruction but without major stylistic changes. They became the domain of the Nordic Shipping Museum and the Niemeyer Tabaco Museum in 1978.

028 - Gotische Huis und Canterhuis

Anfang des 19. Jahrhunderts stellet der reisende Pastor Potter glücklich fest, dass alle „alten, reizlosen, dunklen Fassaden des 14. und 15. Jahrhunderts weg waren. Das Canterhaus (Nr. 26), ursprünglich ein mittelalterliches Haus, hatte bereits ein neues Design und würde im Jahre 1872 eine neue Fassade bekommen. Das Gotische Haus (Nr.24) jedoch behielt, wie der Name schon verrät, sein ursprüngliches Design. Der erste große Umbau des Hauses geschah im Jahre 1455, durch die Hand des bier-brauenden Bürgermeisters Evert Wygboldus. Der untere Teil der Fassade mit den markanten Wandpfeilern stammt jedoch aus einer späteren Ära. Wohlmöglich rund um 1500, zur Zeit der Erbauung des Hauses.

Nachdem der Lakenhändler Hendrick Helmich in dem Jahre 1603 nach vielen Bierbrauern der neue Besitzer wurde, wurde das Gotische Haus wieder drastisch umgebaut. Wohlmöglich hat der obere Teil seine charakteristischen gotischen „Spitzen“ und „Tempel“, wie die Groninger sagen, in diesem Umbau verloren. Bei diesem Umbau wurde die Eingangstür ganz links und drei hohe Kreuzfenster durch zwei Reihen quadratische Fenster ersetzt. Das geschah zur gleichen Zeit wie der Umbau des großen Wohnzimmers dahinter zu einem zweistöckigen Lagerraum. Nach Helmichs war das Gotische Haus im Besitz von verschiedenen Brauern, die das benötigte Wasser aus einem Brunnen entnahmen, der direkt mit dem A verbunden war.

Als Bier während der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts an Popularität verloren hatte, wurde das Gotische- und Canterhaus zu einer Genever-Destillerie (Wacholderschnaps niederländischer Herkunft) umfunktioniert. Jedoch gelang das Unterfangen nur für einen kurzen Zeitraum und die nächsten Besitzer, welche beide Gebäude käuflich erwarben, versuchten Ihr Glück im Ölgeschäft zu finden. Das Hinterhaus des Gebäudes Nr. 24 wurde daraufhin erweitert und in eine Dampf, Öl und Zichorie-Fabrik, ungeachtet der Beschwerden von Nachbarn aufgrund des anhaltenden Gestankes, umgebaut. Nachdem das Unternehmen in dem Jahr 1911 nach Hoogkerk umgezogen war, fiel das Canterhaus in den Besitz der Unternehmung Woldering & Idema, die unter Anderem mit Konfitüren und Fruchtweinen handelten. Das Gotische Haus wurde von Aldert Veldman gekauft, welcher mit dem Handel von Landmaschinen seinen Geld verdiente. Nachdem beide Unternehmungen den Standort verließen, wurden die Gebäude grundlegenden umgebaut, jedoch ohne größere stilistische Änderungen zu erleiden. In dem Jahr 1978 wurden die beiden Gebäude zur Wirkungsstätte des Nordischen Schifffahrtsmuseum und des Niemeyer Tabakmuseums.