061 - Gedempte Zuiderdiep 24

‘Een gebouw, bevattende ruimten voor drukkerij, zetterij, kantoren, enz.’. Zo omschreef Ruurt Hazewinkel Jzn. het bedrijfspand waarvoor hij op 29 mei 1902 bij de gemeente een bouwvergunning aanvroeg. Het Nieuwsblad van het Noorden, dat in 1888 door Joan Nieuwenhuis was opgericht en spoedig daarna in handen kwam van Hazewinkel, groeide uit het oude pand op de hoek van de Carolieweg en de Gelkingestraat.

Hazewinkel – die officieel Reurt heette maar de voorkeur gaf aan het ‘gewonere’ Ruurt – koos vermoedelijk voor het Zuiderdiep omdat zijn belangrijke concurrent De Vlinder iets verderop zat. Ook voor het uiterlijk van zijn nieuwe optrekje keek de drukker-uitgever naar de omgeving. Het net gebouwde meubelmagazijn De Adelaar – op de plaats van het huidige C&A-warenhuis – had zijn naam in geglazuurde tegeltjes boven de etalagevensters en dat leek Hazewinkel ook wel wat. Een bezoek aan de Harlinger tegelfabriek Van Hulst deed de rest.

Het is zeer waarschijnlijk dat de wilde tegeltableaus, die het pand een uitgesproken Jugendstil-karakter geven, eerder te danken zijn aan Hazewinkel dan aan architect Nijhuis. Deze geboren Groninger koos in andere ontwerpen namelijk voor veel terughoudender gevelversieringen. Het Nieuwsblad van het Noorden-pand is bovendien in Nijhuis’ gevelopbouw niet Jugendstil maar klassiek symmetrisch.

Veel geluk bij de bouw had Ruurt Hazewinkel niet. Volgens de krant was er ‘nu eens gebrek aan baksteen, dan hardsteen, nu weer aan planken voor de vloeren, dan aan pannen voor het dak’. Het werd ‘eene lijdens-periode’, waaraan pas op 26 april 1903 – bijna vijf maanden later dan gepland – een einde kwam.

Door aankopen van andere panden breidde het bedrijf in de loop der jaren enorm uit aan het Zuiderdiep, maar op een gegeven moment was de rek eruit. In 1994 werd een nieuw gebouw aan de Lübeckweg in gebruik genomen. De meeste latere uitbreidingen werden gesloopt, maar het monumentale hoofdgebouw werd door de nieuwe eigenaar in oude luister hersteld en kreeg een nieuwe bestemming.

061 - Gedempte Zuiderdiep 24

“A building, which contains space for printing offices, composing room, offices, etc.”. Like this Ruurt Hazewinkel Jzn described the business premise for which he requested a construction permit at the municipality on 29 May 1902. “Het Nieuwsblad van het Noorden”, which was established in 1888 by Joan Nieuwenhuis, quickly after gotten bought by Hazewinkel, grew out of the old building at the corner of the Carolieweg and the Gelkingestraat.

Hazewinkel – who officially is called Reurt, but gave preference to the more common name Ruurt -  probably chose for the Zuiderdiep, because his important concurrence De Vlinder was very close. Also for the appearance of his new house, the printer-publisher looked at the environment. The just built furniture warehouse De Adelaar – on the place of the current C&A warehouse – had his name in the glazed tiles above the display windows and that seemed attractive to Haewinkel. A visit to the Harlinger tile factory Van Hulst did the rest.

It is highly likely that the wild tile painting, which gave the building an outspoken Jugendstil-character, is more likely to be thanked to Hazewinkel than to architect Nijhuis. Born in Groningen, he chose for other designs namely for much reserved facade decoration. Het Nieuwsblad van het Noorden-building is, besides, in Nijhuis’ facade construction not in Jugendstil but classically symmetric.

Ruurt Hazewinkel did not have much luck with the construction. According to the newspaper there was “now a lack in brick than bluestone, now again planks for the floors than tiles for the roof”. It became “a suffering period”, of which only on 26th of April 1903 – almost five months later than planned – ended.

Through purchases of other buildings, the company expanded during time enormously at the Zuiderdiep, but at a certain moment the expansion stopped. In 1994, there was a new building set to work at the Lübeckweg. Most of the latest expansions got demolished, but the monumental main building was restored as it was before, by the new owner and got a new destination.

061 - Gedempte Zuiderdiep 24

„Ein Gebäude, welches Raum für Druck, Setzerei, Büros usw. bereitstellt“. So lautete die Beschreibung der Räumlichkeiten, für die Ruurt Hazewinkel Jzn eine Baugenehmigung am 29. Mai 1902 bei der Gemeinde beantragte. Bereits im Jahre 1888 wurde die Zeitung „Nieuwsblad van het Noorden” von Joan Nieuwenhuis gegründet, fiel jedoch recht schnell in die Hände von Hazewinkel, und wuchs schnell aus ihrem Ursprung in einem alten Gebäude an der Ecke des Carolieweg und der Gelkingstraat heraus.

Hazewinkel – welcher offiziell Reurt genannt wurde, selbst aber „Bürgerlicher“ Ruurt bevorzugte – wählte vermutlich die Lage am Zuiderdiep, da sein größter Konkurrent „De Vlinder“ ein Stück weiter an dieser Straße angesiedelt war. Der Verleger achtete außerdem auf die Umgebung und das Erscheinungsbild des Hauses. Am zeitgleich erbauten Einrichtungshaus „De Adelaar“ – dieses stand an derselben Stelle wie heute C&A – prangte dessen Name in glasierten Fliesen über den Schaufenstern, was Hazewinkel sehr zusagte. Ein Besuch bei der Harliger Ziegel Fabrik von Van Hulst tat das Übrige.

Es ist anzunehmen, dass die wilde Fliesentäfelung, welche dem Gebäude einen eindeutigen Jugendstilcharakter verleiht, eher von Hazewinkel als von dem Archtiekt Nijhuis ausging. Dieser war in Groningen geboren und wählte für andere Designs eher zurückhaltenden Dekorationen. So war die von Nijhuis gestaltete Fassade des Zeitungsgebäudes von „Noorden Pant“ nicht im Jugendstil, sondern in Klassischer Symmetrie gehalten.

Ruurt Hazewinkel hatte nicht besonders viel Glück bei der Konstruktion. Gemäß damaliger Presseberichte gab es zur Zeit des Baues einen Mangel an Bausteinen, Holzbohlen für den Bodenbelag sowie Dachziegeln. Dies führte zu einer erheblichen Bauverzögerung, die ihr Ende, beinahe fünf Monate später als geplant, am 26. April 1903 fand.

Durch den Erwerb mehrerer Gebäude expandierte die Firma für viele Jahre entlang des Zuiderdieps, bis dann das Wachstum zum Stillstand kam. Im Jahr 1994 wurde ein neues Gebäude im Lübeckweg in Betrieb genommen. Viele der später hinzugefügten Erweiterungen wurden abgerissen. Das monumentale Hauptgebäude jedoch wurde saniert und erhielt eine neue Bestimmung.