049 - Feithhuis

Omdat de pastoor van de Martinikerk geen geschikt huis had, schonk de bisschop van Utrecht in 1325 een bouwterrein. De Groningers bouwden er een ‘priesterhuis’, dat in het midden van de vijftiende eeuw werd vervangen door een pastorie waarvan de sporen nog in het achterste deel van het huidige pand zijn terug te vinden.

Nadat Prins Maurits ‘Stad en Lande’ van Groningen in 1594 weer bij de Nederlanden had gevoegd, werd het pand tot 1602 gebruikt voor provinciale staten-vergaderingen. Na een grote verbouwing en uitbreiding werd het in 1618 woonhuis van de theologische hoogleraar Franciscus Gomarus. Landelijk maakte Gomarus naam als bestrijder van het remonstrantisme van Arminius en als vertolker van de rechte gereformeerde leer. Hier leeft zijn naam voort in het Gomarus-poortje achter in de tuin.

De volgende ingrijpende verbouwing kwam op rekening van Hendrik Trip. Met het geld dat hij in Indië had vergaard, zorgde deze commissaris van Stad en Lande in 1729 voor een nieuwe voorgevel met zandstenen beeldhouwwerk onder de vensters en kamers in een late Lodewijk XIV-stijl. Het pand kreeg zijn huidige vorm door Mr. W.J. Quintus en zijn echtgenote C.H. van Boneval Faure. Het kinderloze paar haalde in 1864 de Alpen in hun tuin door de bouw van een Zwitsers chalet. Vijf jaar later breidden zij het pand nog verder uit door de voorgevel te verhogen en aan weerszijden twee koetshuizen te bouwen.

In 1890 werd het pand betrokken door het gezin van J.A. Feith, die twee jaar later als rijksarchivaris in de voetsporen van zijn vader en grootvader trad. Nadat de archivaris aan een hartaanval was bezweken, verkochten de erven het huis in 1916 aan de gemeente. Het ‘Feithhuis’ werd onder andere schippersbeurs, arbeidsbureau, conservatorium en studentenhuis. Het pand raakte in verval tot het in 1994 grondig werd verbouwd. Met respect voor het oude gaf architectenbureau Karelse van der Meer een eigentijdse vorm aan het nieuwe stadscafé-restaurant.

049 - Feithhuis

As the pastor of the Martinikerk did not have a suitable home, the bishop of Utrecht donated him a lot for a house in 1325. Citizens of Groningen built a pastor’s home, which was replaced by a vicarage in the 15th century. You can still find traces of the vicarage in the back of the current building.

After Prince Maurits reconnected the province of Groningen with the Netherlands again in 1594, the building was used for provincial state meetings till 1602. After a major renovation and expansion, it became a residential house of Theology professor Franciscus Gomarus. Nationwide, Gomarus made his name as an opponent of Arminianism and as an interpreter of the Calvinistic faith. His name lives on in the Gomarus-gate in the back yard.

The next major renovation came on behalf of Hendrik Trip. With money acquired from Indonesia, the commissioner of “City and Land” realized in 1729 a new facade with a sandstone sculpture under the windows,  and rooms in a late Louis XIV style. The building got its current shape from Mr. W.J. Quintus and his wife C.H. van Boneval Faure. The childless couple brought the Alps to their garden with the construction of a Swiss chalet. Five years later the couple expanded the property even further by enlarging the frontage of the house and with the construction of two carriage houses on both sides.

In 1890, the family of J.A. Feith came to live in the property. Two years later, J.A. Feith followed his father and grandfather’s footsteps and became the state archivist. After the archivist died of a heart attack, the heirs sold the house in 1916 to the municipality. Feith’s home became among other things an employment office, conservatory academy, and a student house. The building fell into disrepair until it was thoroughly renovated in 1994. Respecting the previous architect, Karelse van der Meer gave the contemporary form to the current city café-restaurant.

049 - Feithhuis

Da der Pfarrer der Martinikerk kein geeignetes Heim hatte, spendete ihm der Bischof von Utrecht 1325 einen großen Betrag für ein geeignetes Haus. Die Bürger von Groningen bauten ein Pfarrhaus, das im 15. Jahrhundert durch ein Pfarramt ersetzt wurde. Spuren des Pfarrhauses lassen sich noch heute im hinteren Teil des Gebäudes wiederfinden.

Nachdem Prince Maurits 1594 die Provinz von Groningen wieder mit den Niederlanden verband, wurde das Gebäude bis 1602 für Provinzversammlungen genutzt. Nach einer umfangreichen Renovierung und Erweiterung wurde es zum Wohnhaus des Theologieprofessors Franciscus Gomarus. Landesweit machte sich Gomarus seinen Namen als Gegner des Arminianismus und als Interpret des calvinistischen Glaubens. Sein Name lebt im Gomarustor im Hinterhof weiter.

Die nächste große Renovierung wurde von Hendrik Trip in Auftrag gegeben. Mit dem aus Indonesien erworbenen Geld verwirklichte der Beauftragte von „Stadt und Land" im Jahre 1729 eine neue Fassade mit einer Sandstein-Skulptur unter den Fenstern und Räumen im späten Louis-XIV-Stil. Das Gebäude erhielt seinen aktuellen Umriss von Herrn W.J. Quintus und seiner Frau C.H. Van Boneval Faure. Das kinderlose Paar brachte den Alpenstil mit dem Bau eines Schweizer Chalets in den Garten. Fünf Jahre später erweiterte das Ehepaar das Anwesen, indem es die Fassade des Hauses vergrößerte und mit dem Bau von zwei Wagenhäusern auf beiden Seiten begann.

Im Jahre 1890 kam die Familie von J.A. Feith, um in dem Anwesen zu leben. Zwei Jahre später folgte J.A. Feith den Schritten seines Vaters und Großvaters und wurde zum Staatsarchivar. Nachdem der Archivar wegen eines Herzinfarktes gestorben war, verkauften die Erben das Haus 1916 an die Gemeinde. Feiths Haus wurde danach unter anderem ein Arbeitsamt, ein Konservatorium und ein Studentenhaus. Das Gebäude verfiel zunehmend, bis es 1994 grundlegend renoviert wurde. Aus Respekt den bisherigen Architekten gegenüber, behielt Karelse van der Meer den zeitgemäßen Umriss des heutigen Cafés-Restaurants.