100 - De Toekomst

Nadat het bestuur van de ‘Coöperatieve Volksbroodbakkerij de Toekomst’ in maart 1888 eigenaar was geworden van een stuk voormalige vestinggrond, kon de bouw van een ‘lokaal voor coöperatieve en andere doeleinden’ beginnen. Het ontwerp werd gemaakt door de socialist Johannes (‘Joan’) Adam Nieuwenhuis en vermogende heren als grootindustrieel Jan Evert Scholten en jonkheer Alberda van Ekenstein stonden borg. Nieuwenhuis was naast hoofdopzichter bij Gemeentewerken, ook landelijk voorman van de kiesrechtbeweging, journalist en onder andere oprichter van het Nieuwsblad van het Noorden.

In het gebouw kwamen aan de voorzijde twee woningen met hierachter magazijnen, een bakkerij en kantoor. De eerste verdieping kreeg een grote vergaderzaal, een toneel, een leeszaaltje en een bestuurs- en kleedkamer. Boven het linkerraam werd de opbouw van het socialisme, ‘de toekomst’, gesymboliseerd aan de hand van allerlei attributen en boven het rechterraam werd de coöperatieve broodbakkerij verbeeld. Op 26 augustus 1888 werd het gebouw geopend door de bekende Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Spoedig werd De Toekomst van alleen bakkerij een ‘Coöperatieve Productie- en Verbruiksvereeniging’ (later ‘Coöp. Noord’). De inwonende administrateur Gerrit Nanninga was een van de oprichters van de Groningse afdeling van de Sociaal- Democratische Bond en het gebouw werd de vaste vergaderplek van deze SDB.

Eind 1893 vond er het landelijk congres van die partij plaats, met de scheiding der geesten tussen anarchisten en sociaal-democraten als belangrijke uitkomst. Het was de opmaat tot het ontstaan van de SDAP, de voorloper van de PvdA.

Nadat het pand in 1938 was verkocht, werd de kap gewijzigd en van een zinken dak voorzien, waarbij tevens de topgevel met trap in het midden werd ingekort en in de huidige vorm gebracht.

Van 1938 tot 1966 was de ‘Piccadilly Regenkleeding Maatschappij’ er gevestigd. Daarna was Coehoornsingel 26 vijf jaar sociëteitsgebouw van studentenvereniging ‘Unitas’ en vervolgens werd het kantoorpand.

Een nieuwe eigenaar liet het pand in 2007 verbouwen ten behoeve van kamerverhuur. Bij deze verbouwing werd de voorgevel in oude luister hersteld en kwamen de geschilderde voorstellingen in de boogvelden boven de ramen weer tevoorschijn.

100 - De Toekomst

After the Board of the "People's Cooperative Bakery of the Future” in March 1888 had become the owner of a piece of former fortress land, construction of a “Room for cooperative and other purposes” could start. The design was made by the socialist John (Joan) Adam Nieuwenhuis and wealthy men like industrialist Jan Evert Scholten and jonkheer Alberda of Ekenstein were the guarantor. Nieuwenhuis was next to superintendent at Public Works, also a national leader of the suffrage movement, journalist and among other things founder of the Newspaper of “The North”.

On the front side of the building two houses were built and behind the two houses were warehouses, a bakery, and an office. At the first floor a large meeting room, a theatre, a reading room and a board and dressing room were created. Above the window on the left, the upcoming of Socialism, " the future", was symbolized by various attributes and at the upper right window, the cooperative bakery was represented. The building was opened by the famous Ferdinand Domela Nieuwenhuis On August 26 in 1888.

Soon the Future bakery became a “Cooperative Production and Consumption Society” (later “Coop. North”). The resident manager Gerrit Nanninga was a founding member of the Groningen branch of the Social Democratic Bond and the building was a regular meeting place of the SDB.

At the end of 1893, the national congress of the party took place in the same building, with the separation of spirits between anarchists and social democrats as an important outcome. It was the prelude to the creation of the SDAP, the precursor of PvdA.

After the property was sold in 1938, the cap was changed and a tin roof was placed, at the same time the gable, with stairs in the middle, was shortened and made into its current shape.  

From 1938 to 1966 the “Piccadilly Rain Clothing Society” was located there. After that Coehoornsingel 26 was the clubhouse of student society “Unitas” for five years and became an office building later.

A new owner renovated the building in 2007 to make it ready for room rental. With this renovation, the facade was restored to its former glory and painted illustrations in the tympanums above the windows reappeared.

100 - De Toekomst

Nachdem der Vorstand der „Volksgenossenschaft der Bäckerei der Zukunft" im März 1888 zum Besitzer eines ehemaligen Festungslandes geworden war, konnte der Bau eines „Raumes für Genossenschaft und andere Zwecke" beginnen. Das Design wurde vom sozialistischen Johannes (Joan) Adam Nieuwenhuis entworfen, und wohlhabende Männer, wie der Industrielle Jan Evert Scholten und der Jonkheer Alberda von Ekenstein wirkten als Garanten. Nieuwenhuis war neben dem Oberaufseher bei Public Works, auch ein nationaler Führer der Wahlrechtsbewegung, Journalist und, unter anderem, Gründer der Zeitung „Der Norden".

Auf der Vorderseite des Gebäudes wurden zwei Häuser errichtet und hinter den beiden Häusern waren Lagerhallen, eine Bäckerei und ein Büro. Im ersten Stock wurde ein großer Tagungsraum, ein Theater, ein Lesesaal und ein Board- und Ankleideraum geschaffen. Über dem Fenster auf der linken Seite wurde das Aufkommen des Sozialismus’, „die Zukunft", durch verschiedene Attribute symbolisiert und am oberen rechten Fenster war die Genossenschaftsbäckerei vertreten. Das Gebäude wurde von dem berühmten Ferdinand Domela Nieuwenhuis am 26. August 1888 eröffnet.

Bald wurde die Zukunftsbäckerei eine „Genossenschaftliche Produktion und Konsumgesellschaft" (später „Coop. North"). Der Resident-Manager Gerrit Nanninga war Gründungsmitglied der Groninger Niederlassung des Sozialdemokratischen Bündnisses (SDB) und das Gebäude war ein regelmäßiger Treffpunkt der SDB.

Am Ende des Jahres 1893 fand der nationale Kongress der Partei im selben Gebäude statt, mit der Trennung der Geister zwischen Anarchisten und Sozialdemokraten als ein wichtiges Ergebnis. Es war das Vorspiel zur Schaffung der SDAP, der Vorläufer der PvdA.

Nachdem das Grundstück 1938 verkauft wurde, wurde das Dach ausgetauscht und ein Dach aus Zinn platziert; gleichzeitig wurde der Giebel mit Treppen in der Mitte verkürzt und in seine aktuelle Form gebracht. Von 1938 bis 1966 war dort die „Piccadilly Rain Clothing Society" vertreten. Danach war das Coehoornsingel 26 für fünf Jahre das Clubhaus der Studentengesellschaft „Unitas" und wurde später zu einem Bürogebäude.

Ein neuer Besitzer hat das Gebäude 2007 renoviert, um es für die Zimmervermietung zu nutzen. Mit dieser Renovierung wurde die Fassade in ihrem früheren Glanz wiederhergestellt und die gemalten Illustrationen über den Fenstern rekonstruiert.