005 - Calmershuis

Omdat vooraanstaande Stadjers in de 13e eeuw hun leven allerminst zeker waren, lieten zij voor zichzelf steenhuizen bouwen. Zo verrees ook deze ‘Rembrandt onder de monumenten’. Een voor z’n tijd gigantisch bouwwerk, waaraan meerdere jaren enige tientallen mensen werkten.

Omdat de straat toen lager lag en de ingang uit status- of veiligheidsoverwegingen wat hoger, hadden de bewoners voor het in- en uitgaan een houten ladder nodig. Men woonde op de verdieping in een zes meter hoge zaal. De hogere verdiepingen waren pakzolders, slechts voorzien van licht- of luchtspleten. De kelder op de begane grond had een eigen ingang. Rond 1543 onderging het pand een ingrijpende verbouwing.

Het huis is genoemd naar de burgemeestersfamilie Calmer, aan wie het pand in 1338 behoorde. Een oorkonde uit dat jaar spreekt van ‘Hugo en Aleke Kalmers [hues] byder Mynrebroder strate in Bottringestrate’. Na de Calmers huisden er andere vooraanstaande geslachten als de Ubbena’s en de Tamminga van Alberda’s. Het was niet alle bewoners gegeven lang te genieten van hun ‘Rembrandt’. Zo sneuvelde op 11 oktober 1746, slechts vier jaar na zijn aankoop, Generaal-Majoor Ottho Georg Veldtman tussen Luik en Maastricht. Zijn familie bleef er nog wel tot 1815 wonen.

In 1891 kwam er een eind aan de bewoning door burgemeesters en academici. Mozes Polak kocht het pand voor z’n grossierderij in manufacturen. Negentien jaar later ging het over in handen van de firma J.B. Wolters, die toen ook al de belendende panden bezat. Enkele jaren na het vertrek van Wolters-Noordhoff in 1982, werd het een krakersbolwerk. Pas nadat het besluit gevallen was om hier de nieuwe Openbare Bibliotheek te bouwen, kon ook het Calmershuis een nieuwe bestemming krijgen: de Open Universiteit.

005 - Calmershuis

As the lives of prominent citizens in the 13th century were constantly in peril, they let people build houses of stone for them. That is also how this building arose, which has been also been called the ‘Rembrandt onder de monumenten’ (‘Rembrandt’ amongst monuments). For the time being, the Calmershuis was perceived as an enormous construction, which took dozens of people to build and complete it.

Inhabitants needed a wooden ladder to go in and out of their house, since the entrance was lifted from the street because of safety and status issues. They lived in halls with 6-meter high ceilings and different levels. The upper levels were used for storage, providing little light and air splits. The basement on the ground floor had its own entrance. The building was renovated around 1543. 

The house is called after the mayor’s family name; Calmer, to whom the building belonged in 1338. A declaration from that year speaks of ‘Hugo en Aleke Kalmers [hues] byder Mynrebroder strate in Bottringestrate’. After the Calmers moved, there were more prominent families like the Ubbena’s and the Tamminga or Alberda’s. Not all inhabitants had the privilege to enjoy their ‘Rembrandt’. On 11 October 1746, only four years after his acquisition, General-Major Ottho Georg Veldtman fell in the battlefield between Liège and Maastricht. His family however, kept living there till 1815.

In 1891, the building’s inhabitation of mayors and academics came to an end. Mozes Polak bought the residence for his wholesales in drapery. Nineteen years later the building was bought by the owners of the firm J.B. Wolters, which then already owned other surrounding buildings. Several years after the departure of Wolters-Noordhoff in 1982, it became a ‘krakersbolwerk’ (abandoned building in which people live in). Only after the decision was made to build the new Public Library here, the Calmershouse could get a new purpose: The Open University.

005 - Calmershuis

Da das Leben bedeutender Bürger im 13. Jahrhundert alles andere als sicher war, ließen sie für sich Steinhäuser bauen. So entstand auch dieses Gebäude, welches man damals den „Rembrandt unter den Monumenten“ (Rembrandt onder de monumenten) genannt hat. Ein zu dieser Zeit gigantisches Bauwerk, woran mehrere Jahre lang dutzende Menschen arbeiteten.     

Da die Straße damals niedriger lag als heute und der Eingang aus Gründen des gesellschaftlichen Status, sowie der Sicherheit, höher gelegen war, benötigten die Bewohner eine hölzerne Leiter um aus Ihren Häusern ein- und auszusteigen. Man wohnte damals in Häusern mit einer sechs Meter hohen Zimmerdecke auf unterschiedlichen Stockwerken. Die oberen Etagen dienten der Lagerung, welche lediglich mit kleinen Licht- und Luftspalten versehen waren. Der Keller sowie das Erdgeschoss hatten einen eigenen Eingang. Um 1543 wurde das Gebäude umfangreich renoviert.

Das Haus ist nach dem damaligen amtierenden Bürgermeister benannt, um genauer zu sein nach seinem Familiennamen, nämlich Calmer, dem das Anwesen im Jahre 1338 gehörte. Eine Urkunde aus dem selben Jahr spricht von „Hugo en Aleke Kalmers [hues] byder Mynrebroder strate in Bottringestrate“. Nachdem die Calmers aus dem Haus auszogen, wohnten mehrere bedeutende Familien wie die Ubbena und die Tamminga van Alberda in dem Haus. Nicht jeder Bürger hatte das Privileg seinen eigenen „Rembrandt“ zu genießen.  Am 11. Oktober 1746, nur vier Jahre nach Erwerb des Hauses, verstarb Generalmajor Ottho Georg Veldtman auf dem Schlachtfeld, zwischen Liege und Maastricht. Seine Familie jedoch blieb bis zu dem Jahr 1815 in dem Haus wohnen.

In dem Jahr 1891 kam der Aufenthalt von Bürgermeistern und Akademikern in dem Gebäude zu einem Ende. Mozes Polak kaufte das Gebäude zu Zwecken seines Textilgroßhandels. Neunzehn Jahre später wurde das Haus von den Eigentümern der Firma J.B. Wolter erworben, welche schon andere umliegende Gebäude besaßen. Einige Jahre nach dem Weggang Wolters-Noordshoff’s in dem Jahr 1982, wurde es ein so genanntes „krakersbolwerk“ (Herrenloses Gebäude in dem Menschen wohnen können). Nachdem die Entscheidung getroffen worden war eine neue öffentliche Bibliothek auf dem Standort zu errichten, diente das Calmerhuis einem neuen Zweck: der Freien Universität.