024 - A-kerk

Aan het einde van de 12e eeuw waren de westelijke stadsdelen ‘Utinga-’ en ‘Westerkluft’ toe aan de bouw van een kapel. Omdat er onder de bewoners varensgezellen waren, wijdden zij het bouwwerk niet alleen aan Maria maar ook aan hun eigen beschermheilige Nicolaas. Ze mochten zelf een pastoor kiezen, maar konden voor doop en huwelijk niet bij hem terecht. Daarvoor moesten ze naar de Groninger hoofdpastoor, de ‘Persona Personatus’ van de Martinikerk. Ook nadat een zekere Bisschop Otto begin 13e eeuw aan dit ongemak een einde had gemaakt en de kapel tot parochiekerk had gepromoveerd, bleef de ondergeschikte positie bestaan. Jaarlijks moest de pastoor van de A-kerk vier ‘Grinspennincken’ betalen aan de hoofdpastoor vanwege diens ‘regt en magt’. Deze verplichting leidde nog in 1523 tot een conflict tussen beide pastoors, waaraan alleen een notaris een einde kon maken.

Op 1 mei 1671 trof de bliksem zowel de A- als de Martinitoren. Maar terwijl ‘melk en huiden’ de Martini redden, bleek de A-toren door zijn smalle trappen en het afvloeien van smeltend metaal ontoegankelijk. Toren, kerkdak, orgel en klokkenspel gingen in vlammen op. Dankzij een flinke bijdrage van de Groninger bevolking ‘tot restablissement van dit vervallene Godtshuis’ kwam er wel weer een nieuwe toren, maar erg degelijk bleek die niet. Zelfs een restauratie in 1687 kon niet verhinderen dat hij op zaterdag 12 april 1710 spontaan instortte. ‘Een geweldig geschreeuw vervulde de lucht’, schreef de Frankforter burgemeester, die zich zijn bezoek aan de stad toch wel wat anders zal hebben voorgesteld. Acht jaar later was de huidige 76 meter hoge toren verrezen.

In de Franse tijd werd de kerk een militair object. De officieren van het garnizoen meenden ‘de kussens en boeken van hun bank’ daarom niet langer nodig te hebben en maakten ze in 1795 ‘bij publieke vendu te gelde’. De kerk werd excercitieplaats en de ‘maire’ sloeg er hooi en levensmiddelen op. Na de aftocht der Fransen poetste Koning Willem I het geschonden imago van het gebouw weer wat op. Bij het 200-jarig bestaan van de Universiteit deed hij het Schnitgerorgel van de Academiekerk cadeau. Het uit 1702 stammende orgel speelt een belangrijke rol in de nieuwe bestemming van het in 2 fasen vanaf 1976 grondig opgeknapte gebouw.

024 - A-Kerk

At the end of the 12th century the western city districts ‘Utinga’ and ‘Westerkluft’ wanted to build a chapel. Because the local population also included sailors, they dedicated the structure to both Maria and their own Patron Saint, Nicolaas. They were allowed to choose their own pastor, although he was not granted the permission to baptize or marry anyone. Only the main pastor of Groningen, also known as the ‘persona Personatus’ of the Martinikerk (Martini Church) was allowed to do this. Even after a Bishop Otto in the early 13th century ended this disparity and promoted the chapel to a parish chuch, it maintained an inferior role. The Pastor of the A-Church had to pay an annual fee of four ‘grinspennincken’ to the Main Pastor because of his ‘regtenmagt’ (right and power). This obligation lead to a conflict between both pastors in 1523 which could only be resolved by a notary.

On May 1st1671 Lightning struck the A-church as well as the Martini tower. While ‘milk and animal hides’ saved the Martini tower, the A-church remained inaccessible because of its small stairs and the flow down of molten metal. The Tower, roof, organ, and bells all went up in flames. Thanks to big donations from Groningen’s population for the ‘reestablishment of this battered house of God’ the tower was rebuilt, but this was done very poorly. Even a restoration in 1687 could not prevent it from suddenly collapsing on Saturday 12th of April 1710. ‘A huge scream filled the air’ wrote Frankfort’s mayor, who pictured his visit to the city differently. Eight years later the currently 76-Meter-tall tower was reconstructed.

In the French era the Church became a military object. The officers of the stationed garrison were of the opinion that ‘the pillows and books of their bank’ were therefore no longer needed so they sold them to public venues. The Church became a drill station and the ‘maire’ stored their hay and food there. After the retreat of the French, King Willem I enhanced the damaged image. At the 200-year anniversary of the University he donated Schnitger’s organ of the Academia church. The 1702 built Organ played a major role in the new destination of the in two phases from 1976 restored building.

024 - A-Kerk

Am Ende des 12. Jahrhunderts wollten die westlichen Am Ende des 12. Jahrhunderts wollten die westlichen Stadtteile Utinga und Westerkluft eine Kapelle bauen. Da die lokale Bevölkerung auch Seeleute einschloss, widmeten sie die Struktur sowohl Maria als auch ihrem eigenen Schutzheiligen, Nicolaas. Sie durften ihren eigenen Pfarrer wählen, obwohl ihm nicht die Erlaubnis gegeben wurde, jemanden zu taufen oder zu verheiraten. Nur der Pfarrer von Groningen, auch bekannt als „personapersonatus" der Martinikerk (Martini-Kirche), durfte dies tun. Sogar nachdem Bischof Otto im frühen 13. Jahrhundert diese Ungleichheit beendete und die Kapelle zu einer Pfarrkirche förderte, behielt sie ihre untergeordnete Rolle bei. Der Pfarrer der A-Kirche musste dem Hauptpastor wegen seiner „Regt en Magt" (Recht und Macht) eine jährliche Gebühr von vier Grinspennincken zahlen. Diese Verpflichtung führte zu einem Konflikt zwischen den beiden Pastoren im Jahre 1523, der nur durch einen Notar gelöst werden konnte.

Am 1. Mai 1671 schlug ein Blitz in die A-Kirche sowie in den Martini-Turm. Während „Milch und Tierhäute" den Martini-Turm retteten, blieb die A-Kirche wegen ihrer kleinen Treppe und dem Fluss von geschmolzenem Metall unzugänglich. Turm, Dach, Orgel und Glocken gingen alle in Flammen auf. Dank großer Spenden der Groninger Bevölkerung für die „Wiederherstellung dieses zerschlagenen Gotteshauses" wurde der Turm wiederaufgebaut, was aber sehr schlecht umgesetzt wurde. Selbst eine Restaurierung im Jahre 1687 konnte es nicht verhindern, dass der Turm am Samstag, den 12. April 1710 plötzlich zusammenbrach. »Ein riesiger Schrei füllte die Luft«, schrieb Frankfurts Bürgermeister, der sich seinen Besuch in der Stadt anders vorstellte. Acht Jahre später wurde der derzeit 76 Meter hohe Turm rekonstruiert.

In der französischen Zeit wurde die Kirche zum militärischen Objekt. Die Offiziere der stationierten Garnison waren der Meinung, dass die Kissen und Bücher ihrer Bank nicht mehr gebraucht wurden, sodass sie sie an öffentlichen Handelsplätzen verkauften. Die Kirche wurde eine Bohrstation und die „Maire" lagerte dort Heu und Essen. Nach dem Rückzug der Franzosen verbesserte König Willem I das beschädigte Bild. Zum 200-jährigen Bestehen der Universität spendete er Schnitgers Orgel der Akademischen Kirche. Die 1702 gebaute Orgel spielte eine wichtige Rolle in dem in zwei Phasen von 1976 restaurierten Gebäude.