026 - Aduarder Gasthuis

Aduarder monniken hadden hier tot 1594 hun ‘blaauwe huis’, als onderdeel van een ‘toevluchtsoord’ dat zich uitstrekte van de stadsmuur (bij het Zuiderdiep) tot aan de Schuitemakersstraat. De protestantse machtsovername van dat jaar leek hen te verdrijven, maar de gewezen abt Willem Emmen wist van geen wijken en kocht het complex. Op 1 juni 1604 was hij bovendien zo aardig het ‘blaauwe huis’ bij testament te bestemmen voor ‘achte oelde schamele persoenen, die van wegen hoeres olderdoems offte anders onvermogentheit die kost niet wall koenen winnen’. Drie van dergelijke ‘persoenen’ bleken er toen al te wonen: ‘Wicher unde Duwer echteluden; die darde Jan Maget die hoer sinnen offte verstant niet wall machtich’.

De gasthuisbewoners of conventualen werden door Emmen flink in de watten gelegd, want zij hoefden bij opname niets te betalen. Hun eventuele nalatenschap was echter voor het gesticht. Later veranderde dit, maar vanaf dat moment was het verblijf ook niet meer gratis. Men moest zich gaan ‘inkopen’ in een voorkamer of een iets goedkopere achterkamer en bij opname de andere bewoners wat geld en een ‘bruiloft’ geven. Daar stonden vrije inwoning, turf, brood en een maandelijkse toelage tegenover. In veel maanden was er ook nog een extraatje, zoals ‘Paaschgeld’ in april en ‘erwten-, boonen- en spekgeld’ in november. Doordat het pand nogal bouwvallig was geworden, werd het in 1775 geheel herbouwd. Op de daarbij aangebrachte Latijnse gedenksteen boven de ingang werd abt ‘Emmius’ geprezen om zijn levend geloof door goede werken: ‘Vivacem monstrans per bona facta fidem’.

‘Dege degelijkheid, vriendelijke rust en netheid’, heersten er volgens het Nieuwsblad van het Noorden in 1927 en negen vijftigplussers van het vrouwelijk geslacht waren daar verantwoordelijk voor. Vijftig jaar later woonden er nog steeds negen vrouwen, maar was meer dan de helft jong en studerend. En nog weer wat later ruimde zelfs het laatste oudje het veld. De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) besloot het pand toen te kopen en te restaureren. In juni 1986 vond, ‘in eerbied voor het oude’, de heropening plaats.

026 - Aduarder gasthuis

Until 1594, Aduarder Monks had their “blue house” here, which was part of a sanctuary that stretched from the city wall (at the Zuiderdiep) to the Schuitmakersstraat. The protestant takeover of that year appeared to drive them out but the former abbot Willem Emmen did not accept this and bought the entire complex. Moreover, on the 1st of June 1604, he showed an act of kindness by legally assigning the “Blue House” as a refuge for “eight-year-old and poor persons” that could no longer sustain themselves financially because of old age or being insolvent. Three of those “persons” already appeared to be living there: The married couple Wicher and Duwer, and Jan Maget who was not always mentally capable anymore.

The residents were treated pampered a lot by Emmen because they did not have to pay anything when taken in. However, their heritage belonged to the institution. This changed later on, but from that moment on the residency was also not free anymore. One had to buy their own “intake” for a front room or a cheaper back room. They also had to pay the other residents and give them a “”wedding”.
In return, they did not have to pay rent, peat, bread and received a monthly allowance. Usually, a couple of months also included some extras such as “eastern money” in April or “peas, beans and bacon money” in November. Because this building was falling into disrepair it was completely rebuilt in 1775. A Latin memorial stone was built in above the entrance praising Abbot “Emmius” for his beliefs and good work: “Vivacem monstrans per bona facta fidem”.

“Virtue, peace and cleanliness” prevailed there according to the “Newspaper of the North” in 1927. This was all due to nine ladies over the age of fifty who were responsible for this. Fifty years later there were still living 9 women, however, more than half was young and studying. Later on, the last elderly women also made way. The Foundation of Student Housing (SSH) decided to buy and restore the building. The reopening in “honor of the old” took place in June 1986.

026 - Aduarder gasthuis

Bis 1594 hatten Aduarder Mönche hier ihr „blaues Haus", das Teil eines Schutzgebietes war, das sich von der Stadtmauer (an der Zuiderdiep) bis zur Schuitmakersstraat erstreckte. Die protestantische Übernahme in diesem Jahr schien sie zu vertreiben, aber der ehemalige Abt Willem Emmen akzeptierte dies nicht und kaufte den gesamten Komplex. Darüber hinaus ließ er das „Blaue Haus" am 1. Juni 1604 aus reiner Freundlichkeit gesetzlich als einen Zufluchtsort für acht alte und arme Menschen umschreiben, die sich aufgrund des Alters nicht mehr finanziell behaupten konnten oder insolvent waren. Drei dieser Personen schienen bereits dort zu leben: Das Ehepaar Wicher und Duwer und Jan Maget, der bereits nicht immer mehr geistig fähig war.

Die Bewohner wurden von Emmen sehr verwöhnt, weil sie bei der Einnahme nichts bezahlen mussten. Ihr Erbe gehörte jedoch zur Institution. Das änderte sich später, aber von diesem Augenblick an war auch die Residenz nicht mehr frei. Man musste seine eigene „Aufnahme" für einen vorderen Raum oder ein billigeres Hinterzimmer zu kaufen. Sie mussten auch die anderen Bewohner bezahlen und ihnen eine „Hochzeit" geben.
Im Gegenzug mussten sie keine Miete, Torf oder Brot zahlen und erhielten eine monatliche Vergütung. In der Regel umfassen ein paar Monate auch einige Extras wie „Oster-Geld" im April oder „Erbsen, Bohnen und Speck Geld" im November. Weil dieses Gebäude in Verfall geriet, wurde es im Jahre 1775 vollständig umgebaut. Ein lateinischer Gedächtnisstein wurde über dem Eingang gebaut, der Abt „Emmius” für seinen Glauben und seine gute Arbeit preist: „Vivacem monstrans per bona facta fidem”.

„Tugend, Frieden und Sauberkeit" herrschte dort nach der „Zeitung des Nordens" im Jahre 1927. Neun Damen im Alter von über fünfzig Jahren machten dies möglich. Fünfzig Jahre später lebten dort immer noch neun Frauen, jedoch war die Hälfte von ihnen jung und studierend. Später machten auch die letzten älteren Frauen Platz. Die Stiftung Studentenwohnheim (SSH) beschloss, das Gebäude zu kaufen und zu restaurieren. Die Wiedereröffnung in „Ehre der Alten" fand im Juni 1986 statt.