038 - Aafyn Wilsoor Gasthuis

‘Overdenkende de sekerheit des doots’ besloot Aafyn Wilsoor, ‘huisvrou van de stadsdeurwaarder Jan Olthof’, op 4 januari 1740 haar testament op te stellen. Zij beschikte dat een van haar vader geërfde kamer en twee in 1728 ‘angewonnen’ kamers ‘na haar overlijden souden worden geschikt en overgelaten om te strekken tot huisvestingh voor drie ofte meerder oude vrouspersonen’. Hoewel in 1721 in gemeenschap van goederen getrouwd, ging Olthof er in dezelfde akte mee akkoord dat ‘agtervolgens de begeerte van sijn L. Huisvrou’ de genoemde drie kamers ‘terstont na haar overlijden tot dat gebruik wierden geschikt’. De ‘oude vrouspersonen’ moesten echter nog even geduld hebben, want pas in 1766 verruilde Aafyn het tijdelijke voor het eeuwige.

Aafyn had in haar testament tevens bepaald dat bij de Raadsheren Johan Hora en Cornelis Tjassens ‘de volkomen directie en onderhout van dese stigtingh, de administratie van desselfs goederen, de benoeming en anstellingh der vrouwspersonen’ zou liggen. Bij ‘versterf van die Heeren’ zouden de ‘twe oudste van ‘t mannelijk of vrouwlijk geslagt uit die beide familien’ hun taken overnemen.
Op deze wijze werden diverse leden van de families Alberda van Ekenstein en Thomassen à Thuessink van der Hoop (van Slochteren) voogd van het gasthuis, dat in de vorige eeuw door aankoop nog wat werd uitgebreid. Uiteindelijk bestond het uit de panden Kattenhage 4-6, 8, 10 en 12, allen in de eerste helft van de 17e eeuw gebouwd ter plaatse van de voormalige vestingwerken.

Tot de eerste ‘conventualinnen’ die werden opgenomen behoorde Egberdina Berents, een volle nicht van Aafyn. Egberdina had tevergeefs getracht Aafyns wilsbeschikking aan te vechten. Kennelijk hadden de voogden medelijden en stonden haar in 1768 toe ‘schoon niet benodigt’ haar intrek te nemen in het gasthuis omdat ze ‘sonder testament de enigste erfgenaam was geweest’. In deze eeuw raakten de kamers steeds meer in verval zodat het gebeurde dat een bewoonster ‘met haar water onder de gootsteen’ kwam te zitten en een ander ‘met beide voorpoten door de vloer’ zakte. Nadat het gasthuis in 1974 ophield te bestaan, bracht een grondige restauratie in 1977-’78 herstel van de woningen.

038 - Aafyn Wilsoor Gasthuis

Thinking about the certainty of death (“seker heit des Doots”), Aafyn Wilsoor, wife of the town bailiff Jan Olthof, concluded on the 4th of January 1740 that she had to draw up her will. She possessed a room she inherited from her father and two rooms that were acquired in 1728. After her death she wanted these to be made available to fit as housing for three or more older women. Although the couple was married in 1721 in the community of property, Olthof agreed in the in the same document that, according to the wish of his wife, the three rooms would become available directly after her death. However, the three older woman had to be patient as Aafyn did not exchange the present for the eternal until 1766.

Aafyn had also stipulated in her will that the counselors Johan Hora and Cornelis Tjassens would have the control over the foundation’s administration, goods and the appointment of the woman. After the death of the counselors, the two eldest (male or female) of both families would be appointed and take over their duties. In this way, several members of the families of Alberda Ekenstein and Thomassen à Thuessink van der Hoop (Slochteren) became the guardian of the guesthouse, which had expanded through purchases in the last century. Eventually, it consisted of the buildings Cats Hage 4-6, 8, 10 and 12, all built in the first half of the 17th century at the site of the former fortifications.

One of the first “conventualinnen” that was housed was Egberdina Berents, a cousin of Aafyn. Egberdina had tried, in vain, to fight Aafyns will. Apparently, the guardians felt pity for her and allowed her in to take residence in the hospice in 1768 as because, without a testament, she would have been the only heir. In this century the rooms fell into disrepair, so much that “one of the residents had leakage under her sink, and another resident dropped through the floor with both front legs." After the guesthouse ceased to exist in 1974, the homes underwent a thorough restoration in 1977-'78.

038 - Aafyn Wilsoor Gasthuis

Nachdenkend über die Gewissheit des unaufhaltbaren Todes, beschloss Aafyn Wilsoor, Frau des staatlichen Gerichtsvollzieher Jan Olthof, am 4. Januar 1740 ihr Testament zu schreiben. Sie besaß ein Zimmer, welches sie von ihrem Vater geerbt hatte und 2 weitere, die sie im Jahre 1728 erworben hatte. Sie wollte, dass diese Zimmer nach ihrem Tod für 3 oder mehr ältere Frauen als Unterkunft zur Verfügung gestellt werden sollten (Hospiz). Obwohl das Ehepaar im Jahre 1721 in einer Eigentumsgemeinschaft heiratete, stimmte Olthof im selbigen Dokument  dazu ein, dass nach dem Tod seiner Frau die drei Zimmer unmittelbar zur verfügbar gestellt werden. Jedoch mussten die älteren Frauen geduldig sein da Aafyn erst im Jahre 1766 starb.

Aafyn hatte in Ihrem Testament auch festgelegt, dass ihre Berater Johan Hora und Cornelis Tjassens die Kontrolle über die Administration, die Güter und die Termine erhalten. Nach dem Tod der Berater wurden die beiden ältesten (männlich oder weiblich) der jeweiligen Familien ernannt, um die Aufgaben zu übernehmen. Auf diese Weise wurden mehrere Familienangehörige von Alberda Ekenstein und Thomassen à Thuessink van der Hoop (Slochteren) zum Betreuer des Gästehauses, das sich im letzten Jahrhundert durch Käufe vergrößert hatte. Letztendlich bestand es aus den Gebäuden „Cats Hage” 4-6, 8, 10 und 12, die alle in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an der Stelle der ehemaligen Befestigungsanlagen errichtet wurden.

Eine der ersten „conventualinnen", die untergebracht wurde, war Egberdina Berents, eine Cousine von Aafyn. Egberdina hatte versucht, gegen das Wort des Testaments Aafyns anzugehen, jedoch vergebens. Anscheinend fühlten die Betreuer Mitleid für sie und erlaubten ihr 1798, im Hospiz zu wohnen, da sie ohne ein Testament der einzige Erbe gewesen wäre. In diesem Jahrhundert wurden die Räume zu einem so hohen grad baufällig, dass einer der Bewohner ein undichtes Waschbecken hatte, und ein anderer Bewohner mit beiden Beinen durch den Boden fiel. Nachdem das Gästehaus im Jahre 1974 schließ, wurden die Häuser 1977-1978 von Grund auf renoviert.

Als Groningen zwischen 1608 und 1624 größere Befestigungen erhielt, verloren die alten Mauern und Türme ihre Bedeutung und wurden weitestgehend zerstört. Entlang der Nordseite der Straße, die früher die kleine  Jacobijnerstraat genannt wurde, wurden Lagerhäuser und "Eenkameren" gebaut. Dies geschah nach 1634, da der Tibben-Turm auf der damals produzierten Karte von Haubois noch sichtbar war. Nach den Veränderungen im 18. und 19. Jahrhundert erhielten die Gebäude 34, 36 und 38 ihr derzeitiges Aussehen.